Sgiliau hanfodol a bywyd

Pa sgiliau a galluoedd mae pobl eu hangen ar gyfer bywyd a gwaith yn y 21ain ganrif?

 

Sut fedrwn ni annog mwy o oedolion i wella eu sgiliau hanfodol?

Mae llythrennedd, rhifedd, sgiliau digidol, galluedd ariannol, llythrennedd iechyd a dinasyddiaeth yn ganolog i ragolygon swyddi a gyrfa pobl a’u gallu i fod yn weithgar a chymryd rhan yn eu cymunedau.

Dangosodd y pandemig Coronafeirws fod pobl heb sgiliau hanfodol da yn debyg o wynebu anawsterau wrth ganfod a chadw swyddi. Heb sgiliau digidol maent mewn risg o gael eu hallgau o wasanaethau cyhoeddus hanfodol a chysylltiadau cymdeithasol sy’n awr yn digwydd ar-lein, yn cynnwys tasgau bob dydd megis siopa am fwyd, cysylltu gyda ffrindiau a pherthnasau, a chael mynediad i ofal iechyd heb fod yn argyfwng tebyg i apwyntiadau gyda meddygon teulu.

Mae llawer gormod o bobl heb fod â’r sgiliau maent eu hangen. Llythrennedd neu rifedd isel sydd gan fwy na naw miliwn o oedolion ar draws Prydain. Canfu arolwg sgiliau oedolion 2010, y data diweddaraf ar gyfer Cymru, fod gan sgiliau llythrennedd 12% o bobl oedran gwaith – tua 216,000 – dan lefel 1. Roedd gan tua 50% o oedolion, tua 918,000, sgiliau rhifedd dan lefel 1. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn awgrymu nad yw 10% o oedolion Cymru ar-lein, gan golli cyfleoedd i arbed arian, canfod gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad i wasanaethau pwysig.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar sicrhau mwy o wybodaeth ar anghenion cyfredol oedolion yn meysydd llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol, gan ddynodi manteision adeiladu sgiliau hanfodol, deall sut i gysylltu oedolion mewn dysgu ac ymchwilio’r dulliau mwyaf effeithlon o ddarparu sgiliau hanfodol.

Mwy o wybodaeth ar ein gwaith ar Sgiliau Hanfodol a Bywyd

Eisiau gwybod mwy?

I gael mwy o wybodaeth am sgiliau hanfodol bywyd neu siarad gyda ni am sut y gallwch gymryd rhan ewch i: Kay Smith, Pennaeth Ymchwil, Datblygu a Pholisi
id before:6525
id after:6525