Ein pobl

Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru

 • 4-Dave-Hagendyk-LoRes-1939-300x200

  David Hagendyk

  Cyfarwyddwr Cymru

  David Hagendyk

  Cyfarwyddwr Cymru

  Dave yw cyfarwyddwr Cymru y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae Dave yn gyfrifol am arwain gwaith y sefydliad yng Nghymru a hyrwyddo gwerth addysg oedolion a’r angen i fuddsoddi a chael polisïau i gynyddu cynhyrchiant, gwella datblygiad o dâl isel a lleihau anghydraddoldeb. Mae wedi gweithio ym maes arweinyddiaeth, ymgyrchu a datblygu polisi ers deunaw mlynedd. Cyn ymuno â Dysgu a Gwaith Cymru, gweithiodd am bron saith mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol Llafur Cymru. Cyn hyn, gweithiodd fel Swyddog Cyswllt Gwleidyddol i Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru, fel Pennaeth Polisi Llafur Cymru, ac fel ymchwilydd i Huw Lewis AC a Lynne Neagle AC.
 • Kay

  Kay Smith

  Pennaeth Ymgyrchoedd, Polisi a Datblygu

  Kay Smith

  Pennaeth Ymgyrchoedd, Polisi a Datblygu

  Mae Kay yn bennaeth ymgyrchoedd, polisi a datblygu i L&W yng Nghymru. Mae gan Kay arbenigedd yn gweithio gyda darlledwyr ar ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol a gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid ar draws Cymru. Mae’n arwain gweithgaredd hyrwyddo ar gyfer gŵyl Wythnos Addysg Oedolion a Gwobrau Ysbrydoli! i godi ymwybyddiaeth ac ehangu mynediad i ddysgu gydol oes. Ynghyd â hyn, mae gwaith datblygu a pholisi arall yn cynnwys Addysg i Deuluoedd, ESOL, Sgiliau Hanfodol a Dysgu Cymunedol.
 • Calvin

  Calvin Lees

  Swyddog Prosiect

  Calvin Lees

  Swyddog Prosiect

  Ymunodd Calvin ag L&W o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf lle’r oedd yn Brif Swyddog Addysg Oedolion. Mae gan Calvin 15 mlynedd o brofiad rheoli prosiectau gyda phrosiectau Ewropeaidd ESF ac ERDF, ac roedd yn aelod o fwrdd y Bartneriaeth Ddysgu, bwrdd rhwydwaith Dysgwyr Hŷn a chafodd brofiad o ddatblygu prosiectau ar draws y sectorau addysg 14-19 ac ôl-16, addysg a sgiliau. Ar hyn o bryd, Calvin sy’n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno prosiectau ar draws Cymru yn cynnwys gwaith cyfredol ar gynllun Peilot Cyfrifon Dysgu Personol, Cronfa Datblygu Sgiliau A.B a gwerthuso ‘Gweithio dros Gymru’ i Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn arwain prosiect Symudedd KA1 Erasmus+ Cymru i rannu arfer gorau ar ymgyrchoedd Addysg Oedolion a Llysgenhadon Dysgwyr ar draws Ewrop.
 • Wendy

  Wendy Ellaway-Lock

  Rheolwr Swyddfa a Chydlynydd Digwyddiadau

  Wendy Ellaway-Lock

  Rheolwr Swyddfa a Chydlynydd Digwyddiadau

  Wendy yn Rheolwr Swyddfa a Chydlynydd Digwyddiadau.  Mae Wendy yn cynorthwyo cynllunio logisteg prosiectau a rheoli cyllid, yn ogystal â bod yn gyfrifol am systemau swyddfa, strategaethau adeiladau, adeiladau a chynnal a chadw a rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae Wendy’n gyfrifol am gydlynu a dosbarthu papurau ar gyfer grŵp Strategaeth Cymru a rhwydweithiau ehangach ac mae’n chwarae rôl allweddol yn cydlynu a gwerthuso pob digwyddiad allanol yn cynnwys cynadleddau a rhaglenni hyfforddiant.
 • Nisha 4

  Nisha Patel

  Cynorthwyydd Cymorth Marchnata a Chyfathrebu

  Nisha Patel

  Cynorthwyydd Cymorth Marchnata a Chyfathrebu

  Nisha yw cynorthwyydd ymgyrchoedd, marchnata a chyfathrebu Dysgu a Gwaith Cymru. Mae’n ymwneud â chydlynu, cynllunio creadigol a chyflwyno gwobrau blynyddol Ysbrydoil! a’r ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o fanteision dysgu gydol oes. Mae Nisha hefyd yn gyfrifol am ac yn cynnal yr holl lwyfannau cyfathrebu digidol tebyg i’r wefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol a marchnata drwy e-bost, a datblygu ffyrdd i arddangos ein gwaith mewn modd creadigol er mwyn ymestyn cyrraedd ac effaith ein gwaith. Mae Nisha hefyd yn cefnogi cynllunio a chyflenwi digwyddiadau Dysgu a Gwaith Cymru.

Uwch dîm rheoli

 • Stephen Evans

  Stephen Evans

  Prif Weithredwr

  Stephen Evans

  Prif Weithredwr

  Mae Stephen wedi bod yn brif weithredwr ers 2016, ar ôl treulio dwy flynedd cyn hynny fel dirprwy brif weithredwr. Ymunodd o Working Links, lle’r oedd yn arwain ar bolisi, strategaeth a datblygu busnes. Cyn hyn, gweithiodd yn y London Development Agency fel cyfarwyddwr cyflogaeth a sgiliau, yn comisiynu rhaglenni ac yn arwain gwaith y London Skills and Employment Boaard; roedd yn brif economydd yn y Social Market Foundation; a threuliodd chwe blynedd fel uwch gynghorydd polisi yn Nhrysorlys EM yn gweithio ar bolisi ar gyfer sgiliau, cynhyrchiant a thlodi plant.
 • Fiona

  Dr Fiona Aldridge

  Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

  Dr Fiona Aldridge

  Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

  Mae Fiona yn gyfarwyddwr polisi ac ymchwil yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith, yn gyfrifol am arwain rhaglen ymchwil a datblygu L&W, a sicrhau bod ein gwaith yn dylanwadu ar bolisi ac ymarfer trwy roi llais credadwy a dylanwadol ar ddysgu, sgiliau a chyflogaeth. Mae gan Fiona dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector addysg a sgiliau oedolion, ac mae ar hyn o bryd yn gweithio ar draws ystod o feysydd polisi yn cynnwys prentisiaethau a Lefelau T, gyda ffocws penodol ar feithrin gallu ardaloedd lleol, darparwyr a chyflogwyr i arwain ac ymateb i newidiadau mewn addysg a sgiliau ôl-16.
 • Rob

  Rob Gill

  Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

  Rob Gill

  Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

  Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau Fel cyfarwyddwr cyllid a gweithrediadau, mae Rob wedi mwynhau datblygu tîm galluog sydd wedi gwella TG, AD, cyllid, llywodraethu a swyddfeydd L&W yn barhaus. Yn flaenorol, cymhwysodd Rob fel Cyfrifydd Siartredig gyda rhai blynyddoedd dilynol o brofiad ailstrwythuro ac yna sawl blwyddyn mewn diwydiant.
 • naomi

  Naomi Clayton

  Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu

  Naomi Clayton

  Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu

  Mae Naomi Clayton yn ddirprwy gyfarwyddwr ymchwil a datblygu. Mae gan Naomi dros 14 blynedd o brofiad mewn ymchwil a pholisi gydag arbenigeddau mewn cyflogaeth, sgiliau a materion anfantais y farchnad lafur. Cyn ymuno â L&W, Naomi oedd dirprwy gyfarwyddwr Canolfan What Works ar gyfer Twf Economaidd Lleol, a’r rheolwr polisi ac ymchwil yn y Ganolfan ar gyfer Dinasoedd lle’r oedd yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio rhaglenni i gynorthwyo polisi ac ymarfer effeithiol. Mae wedi gweithio gyda phartneriaid ar draws y DU i’w cynorthwyo i ddefnyddio tystiolaeth ac arddangos effaith trwy weithredu strategaethau sgiliau, cymorth cyflogaeth ieuenctid a chynlluniau cynnydd mewn gwaith, a datblygu strategaethau diwydiannol lleol.
 • duncan

  Duncan Melville

  Prif Economegydd

  Duncan Melville

  Prif Economegydd

  Mae Duncan yn economegydd gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn y DU a Seland Newydd. Mae Duncan yn arwain dadansoddiad economaidd L&W. Yn flaenorol, roedd yn ddirprwy brif economegydd GLA Economics ac yn bennaeth yr uned ddadansoddi macroeconomaidd yn Nhrysorlys EM. Mae ganddo BA mewn Economeg o Brifysgol Caergrawnt ac MSc mewn Economeg o Ysgol Economeg Llundain.

Tîm ymchwil a datblygu

 • alex

  Alex Stevenson

  Pennaeth Saesneg, Mathemateg ac ESOL

  Alex Stevenson

  Pennaeth Saesneg, Mathemateg ac ESOL

  Mae Alex Stevenson yn bennaeth Saesneg, Mathemateg ac ESOL yn L&W, yn arwain rhaglenni’r sefydliad mewn ymchwil a datblygu sgiliau sylfaenol oedolion, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill ac addysg gymunedol. Yn L&W, mae wedi cyflwyno prosiectau niferus i gefnogi datblygu polisi ac ymarfer effeithiol mewn sgiliau sylfaenol i oedolion ar gyfer cleientiaid fel yr Adran Addysg, Awdurdod Llundain Fwyaf a’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant. Cyn ymuno ag L&W, addysgodd Alex, rheolodd a datblygodd ddarpariaeth sgiliau sylfaenol oedolion ac ESOL am fwy na 13 blynedd, gan weithio’n amrywiol mewn colegau AB, gwasanaeth addysg oedolion awdurdod lleol ac i ddarparwr hyfforddiant annibynnol. Ar hyn o bryd, mae’n aelod gweithredol o fwrdd Cymdeithas Addysg Oedolion Ewrop.
 • emily j

  Emily Jones

  Pennaeth Ymchwil

  Emily Jones

  Pennaeth Ymchwil

  Mae Emily Jones yn bennaeth ymchwil yn L&W, yn gyfrifol am arwain prosiectau ymchwil a datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bolisi ac ymarfer. Mae gwaith Emily’n canolbwyntio ar ddysgu gydol oes a sgiliau, ac mae’n arwain ein prentisiaethau a’n rhaglen addysg dechnegol. Mae Emily hefyd yn arwain ein hymchwil ar y Cynllun Ailhyfforddi Cenedlaethol.
 • fay

  Fay Sadro

  Pennaeth Tystiolaeth a Gwerthuso

  Fay Sadro

  Pennaeth Tystiolaeth a Gwerthuso

  Fay yw pennaeth tystiolaeth a gwerthuso yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith, yn arwain ein Uned What Works, sy’n hyrwyddo defnyddio a chreu tystiolaeth i lywio’r broses o wneud penderfyniadau a chefnogi dysgu gydol oes, cyflogaeth a chynhwysiant llawn. Cyn ymuno â L&W, roedd Fay yn bennaeth gweithredol ymchwil yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  ac mae hefyd wedi cael swyddi ym Phrifysgol Caerlŷr, Ipsos MORI a NatCen lle arweiniodd amrywiaeth o brosiectau ymchwil a gwerthuso oedd yn cefnogi newid polisi cenedlaethol ac arfer lleol ym meysydd cynhwysiant cymdeithasol, dysgu a chydlyniant cymunedol. Yn ei swydd bresennol, mae Fay yn cynorthwyo ystod o sefydliadau i ddeall a dehongli tystiolaeth yn well, ynghyd â chreu tystiolaeth newydd am yr hyn sy’n gweithio i wella canlyniadau cyflogaeth a dysgu.
 • nicola

  Nicola Aylward

  Pennaeth Dysgu ar gyfer Pobl Ifanc

  Nicola Aylward

  Pennaeth Dysgu ar gyfer Pobl Ifanc

  Mae Nicola yn arwain rhaglen L&W o waith ymchwil a datblygu yn ymwneud â mynediad pobl ifanc at ddysgu a chyflogaeth. Gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y sector, mae Nicola’n gyfrifol am ystod o brosiectau yn ymwneud â chyn-brentisiaethau a gwella canlyniadau ar gyfer y bobl ifanc mwyaf difreintiedig. Cyn ymuno â’r sefydliad, gweithiodd Nicola yn yr Asiantaeth Genedlaethol Ieuenctid, gan arwain y Bartneriaeth Dysgwyr sy’n Oedolion Ifanc.
 • L&W logo

  Corin Egglestone

  Rheolwr Ymchwil

  Corin Egglestone

  Rheolwr Ymchwil

  Mae Corin yn rheolwr ymchwil yn Uned newydd What’s New L&W, sy’n ymwneud â chefnogi a hyrwyddo’r defnydd a chreu tystiolaeth ar draws y sector cyflogaeth a sgiliau. Ymunodd a L&W fel ymchwilydd ar ôl cwblhau PhD mewn Gwybodeg Iechyd Defnyddwyr. Yn ystod ei gyfnod yn L&W, mae Corin wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau ymchwil ansoddol a meintiol; er enghraifft, mae wedi arwain ein gwerthusiad diweddar o fodel YIACS o gymorth ariannol ar gyfer pobl ifanc. Tra’i fod yn L&W, mae Corin hefyd wedi arwain y gwaith o ddylunio a dadansoddi ein Harolwg blynyddol Cyfranogiad Oedolion mewn Dysgu.
 • connor

  Connor Stevens

  Rheolwr Ymchwil

  Connor Stevens

  Rheolwr Ymchwil

  Mae Connor yn rheolwr ymchwil yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae gan Connor rôl flaenllaw yng ngwaith L&W ar dâl a chynnydd. Ar hyn o bryd, mae’n rheoli’r Rhwydwaith Better Work – rhwydwaith polisi ac ymarfer sydd yn dod â mwy na 300 o unigolion a sefydliadau ynghyd i fynd i’r afael â thâl isel ac ehangu’r sail dystiolaeth yn ymwneud â chynnydd mewn gwaith. Mae hefyd wedi gweithio ar ddylunio, datblygu a gwerthuso sawl menter cynnydd mewn gwaith, yn cynnwys rhaglen Step Up Trust for London, rhaglen Skills Escalator y West London Alliance a rhaglen In-Work Progression ar draws Llundain wedi ei noddi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop – treial mwyaf y DU o gymorth sy’n canolbwyntio ar gynnydd ar gyfer gweithwyr tâl isel.
 • jackie

  Jackie Woodhouse

  Rheolwr Ymchwil

  Jackie Woodhouse

  Rheolwr Ymchwil

  Mae Jackie yn rheolwr ymchwil yn L&W. Ar hyn o bryd, mae’n rheoli gwerthusiad ar gyfer Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru o’u rhaglen Cronfa Gweithu’r Dyfodol gyda’r nod o gynorthwyo pobl ifanc i gael hyfforddiant a chyflogaeth a phrosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gyda’r nod o wella cymorth ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion ifanc mewn Addysg Bellach. Yn L&W mae Jackie wedi arwain prosiectau ymchwil a datblygu ar draws ystod o feysydd polisi yn cynnwys addysg i droseddwyr, sgiliau sylfaenol i oedolion, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) a gwaith i gynorthwyo’r rheiny sydd yn gadael gofal a gofalwyr sy’n oedolion ifanc i gael mynediad at gyfleoedd mewn addysg, hyfforddiant a gwaith. Cyn ymuno â L&W, gweithiodd Jackie mewn amrywiaeth o swyddi ymchwil ar draws y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.
 • Beccy

  Beccy Packer

  Ymchwilydd (Cyfnod Mamolaeth)

  Beccy Packer

  Ymchwilydd (Cyfnod Mamolaeth)

  Mae Beccy Packer yn ymchwilydd ansoddol ac mae wedi gweithio ar ystod o brosiectau Cynllun Ailhyfforddi Cenedlaethol a phrentisiaethau ers ymuno â L&W. Cyn ymuno â L&W, gweithiodd mewn rôl addysg a chyflogadwyedd gyrfaoedd mewn AB. Mae Beccy yn gynghorydd gyrfaoedd cymwys ac mae ganddi MA mewn Gyrfaoedd, Addysg a Hyfforddi.
 • trudi

  Dr Trudi Martin

  Ymchwilydd

  Dr Trudi Martin

  Ymchwilydd

  Cyn ymuno â L&W, roedd Trudi yn ymchwilydd academaidd. Roedd ffocws ymchwil Trudi ar ddysgu gydol oes, a chefnogi datblygiad cyflogeion yn y gweithle. Archwiliodd PhD Trudi gyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer addysgwyr sy’n cefnogi disgyblion ag anawsterau dysgu. Ers ymuno a L&W, mae Trudi wedi gweithio ar brosiectau amrywiol. Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys archwilio’r hyn sy’n gweithio i helpu pobl ifanc ddifreintiedig i barhau mewn addysg a hyfforddiant neu i fynd i mewn i gyflogaeth, darparu gwasanaeth i gynorthwyo pobl dros 50 oed i fynd yn ôl i’r gwaith, a pholisïau ac arferion sydd yn cynorthwyo cyflogeion anabl i wneud cynnydd yn y gwaith. Cyn i Trudi fynd i faes academia, gweithiodd yn y sector preifat lle cafodd brofiad helaeth o rheoli prosiectau.
 • David-Southgate-5351-200x300

  David Southgate

  Ymchwilydd Economaidd

  David Southgate

  Ymchwilydd Economaidd

  Mae David yn ymchwilydd economaidd. Cyn ymuno â L&W, roedd yn ymchwilydd doethuriaeth ym Mhrifysgol Surrey yn archwilio’r berthynas rhwng nodweddion demograffig craidd a dewisiadau cyfansoddiadol yn yr Alban a Lloegr. Mae David wedi gweithio’n flaenorol fel cynorthwyydd ymchwil ar brosiectau niferus mewn academia ac mae wedi addysgu modiwlau ar lefel prifysgol yn cynnwys dulliau ymchwil, ystadegau cymhwysol a gwleidyddiaeth Prydain. Mae ganddo ystod o arbenigedd methodolegol ac mae ganddo brofiad sylweddol o gyfuno dulliau ansoddol a meintiol yn effeithiol. Mae David yn gweithio gyda chydweithwyr yn y tîm ymchwil a datblygu yn datblygu, dehongli a chyflwyno ystod o brosiectau ymchwil wedi eu llywio gan ddata. Mae’r rhain yn cynnwys yr Arolwg Cyfranogiad Oedolion mewn Arolwg Dysgu, Mynegai Cyfleoedd Ieuenctid ac ystod o brosiectau yn Uned What Works L&W.
 • H Klenk

  Hazel Klenk

  Ymchwilydd

  Hazel Klenk

  Ymchwilydd

  Ymunodd Hazel â L&W ar ôl cwblhau MA mewn Addysg a Datblygu Rhyngwladol. Fel ymchwilydd, mae Hazel yn gweithio ar ac yn rheoli ystod eang o brosiectau ymchwil, gwerthuso a datblygu ar draws meysydd polisi L&W yn cynnwys dysgu gydol oes, sgiliau sylfaenol oedolion, Saesneg i Siaradwyr Ieiethodd Eraill, addysg i droseddwyr, cynnydd mewn gwaith a chymorth cyflogaeth ar gyfer grwpiau agored i niwed. Cyn ymuno â L&W, gweithiodd Hazel fel athrawes mewn cyd-destunau gwahanol yn cynnwys Mecsico, Bangladesh a Ffrainc. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn rôl dysgu mewn perthynas ag integreiddio a llesiant ffoaduriaid a mudwyr.
 • jess

  Jess Elmore

  Ymchwilydd

  Jess Elmore

  Ymchwilydd

  Ymunodd Jess â L&W fel ymchwilydd, gydag arbenigedd penodol mewn ymchwil ansoddol, cynhwysol a chreadigol. Ar hyn o bryd, mae Jess yn rheoli prosiectau datblygu hyfforddeiaeth ar gyfer yr Adran Addysg a gwerthusiad o gynllun peilot Dinasoedd Dysg Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau yn ogystal â chyfrannu at werthusiad ar raddfa fawr o dreialon wedi eu harwain gan iechyd. Cyn ymuno â L&W, gweithiodd mewn addysg, datblygu cymunedol ac ymchwil academaidd. Cwblhaodd PhD yn 2017 oedd yn archwilio rhannu gwybodaeth ac integreiddio yn ystafell ddosbarth ESOL.
 • jubair

  Jubair Ahmed

  Ymchwilydd Economaidd

  Jubair Ahmed

  Ymchwilydd Economaidd

  Ymunodd Jubair a L&W fel ymchwilydd economaidd.  Mae ei waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi ar gyfer ein Huned What Works ac ar faterion addysg bellach a chyflogaeth lawn. Yn flaenorol, gweithiodd yn y Resolution Foundation, yn canolbwyntio ar ddyledion aelwydydd a dadansoddi’r farchnad lafur. Mae gan Jubair MSc mewn Economeg Datblygu o’r Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd.
 • L&W logo

  Lovedeep Vaid

  Uwch Ystadegydd y Farchnad Lafur

  Lovedeep Vaid

  Uwch Ystadegydd y Farchnad Lafur

  Ymunodd Lovedeep â L&W fel uwch ystadegydd y farchnad lafur. Cyn ymuno â L&W, gweithiodd fel uwch ddadansoddwr ystadegol yn Awdurdod Llundain Fwyaf a’r Comisiwn Ystadegau. Yn L&W, mae  Lovedeep yn arwain dadansoddiadau buddion cost ac effaith rhaglenni cyflogaeth a dadansoddi ystadegau’r farchnad lafur. Mae wedi modelu a dylunio rhaglenni ar gyfer Llywodraethau Cymru, yr Alban ac Iwerddon ac mae’n defnyddio meddalwedd ddadansoddol i gyflwyno data ar-lein fel canlyniadau’r Arolwg Cyfranogiad Addysg. Mae hefyd yn rhoi cymorth blynyddol i LEP a’u hanghenion data, yn benodol dadansoddi data Prentisiaethau a dysgwyr.
 • seana

  Seana Friel

  Ymchwilydd

  Seana Friel

  Ymchwilydd

  Mae Seana yn ymchwilydd yn L&W. Mae’n gweithio ar ac yn rheoli ystod o brosiectau ymchwil a gwerthuso yn L&W, ac mae ganddi brofiad o wneud ymchwil ar draws amrywiaeth o boblogaethau yn cynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd fel y rheiny sydd yn gadael gofal, pobl ag anableddau, pobl sydd yn profi anfantais lluosog yn ogystal â phobl sydd yn profi digartrefedd. Mae Seana yn rheoli ein gwaith ar arfer gorau mewn rhaglenni sydd yn darparu llwybrau cynhwysol tuag at brentisiaethau ar gyfer pobl ifanc ar draws Ewrop. Mae hefyd yn gweithio ar nifer o werthusiadau annibynnol L&W, yn cynnwys treial cyflogaeth wedi ei arwain gan iechyd yr Uned Gwaith ac Iechyd, a gwerthuso prosiect Mynd i’r Afael ag Anfantais Lluosog (TMD) Crisis UK, sydd yn ceisio cynorthwyo pobl ddigartref ag anghenion lluosog a chymhleth i fynd ymlaen i gyflogaeth. Roedd gan Seana nifer o swyddi ymchwil cyn ymuno â L&W, yn cynnwys astudiaeth tair blynedd ym Mhrifysgol Queen’s yn Belfast, oedd yn archwilio pontio a chanlyniadau ar gyfer y rheiny sydd yn gadael gofal yng Ngogledd Iwerddon.
 • paul

  Paul Bivand

  Cyfarwyddwr Cyswllt Ystadegau a Dadansoddi

  Paul Bivand

  Cyfarwyddwr Cyswllt Ystadegau a Dadansoddi

  Mae Paul yn ystadegydd y farchnad lafur gyda mwy na 40 mlynedd o brofiad yn cynnwys cyflogaeth, sgiliau, pennu tâl a materion cysylltiedig. Gweithiodd i ragflaenwyr L&W yn y Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol a’r Uned Ddiweithdra, ac yn flaenorol yn y Coleg Nyrsio Brenhinol, Cymdeithas Cyflogwyr Llywodraeth Leol, Sefydliad Newid Micro-gymdeithasol Prifysgol Essex, Gwasanaethau Data Incwm, ymysg eraill. Mae Paul yn cynhyrchu delweddau data o newidiadau i’r farchnad lafur bob mis ym mriff ystadegau’r farchnad lafur L&W, delweddau data eraill mewn perthynas â phrosiectau penodol ac mae hefyd yn arbenigo mewn asesiadau effaith. Mae ganddo MBA o Brifysgol Lerpwl ac MA (Cantab) mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Caergrawnt.
 • lucy

  Lucy Marsh

  Swyddog Cymorth Busnes

  Lucy Marsh

  Swyddog Cymorth Busnes

  Mae gan Lucy 8 mlynedd o brofiad yn rheoli amrywiaeth o brosiectau rhanddeiliaid yn y sectorau preifat a gwirfoddol. Ar ôl gwneud swyddi rheoli prosiect ar gyfer sefydliadau sy’n cychwyn ac elusennau mawr fel Teach First, cwblhaodd Lucy ei MSc mewn rheoli prosiectau yn 2017. Ers ymuno â L&W, mae Lucy wedi rheoli ein prosiectau gan gefnogi datblygiad pecyn Cymorth Cyflogwyr Lefel T cenedlaethol, yn ogystal â phrosiectau mewnol ar gyfer yr Adran Addysg.
 • Abigail

  Abigail Lagou

  Ymchwilydd

  Abigail Lagou

  Ymchwilydd

  Ymunodd Abbie â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith ar ôl gorffen MA mewn Ymchwil Gwyddor Gymdeithasol (Cymdeithaseg) a bu’n gweithio’n flaenorol fel ymchwilydd mewn amrywiaeth o sefydliadau. Mae gan Abbie gefndir mewn astudio ac ymchwilio pynciau yn ymwneud ag anghydraddoldeb cymdeithasol a chyfiawnder cymdeithasol, gyda ffocws neilltuol ar y gymuned BAMER. Ers ymuno â Dysgu a Gwaith, mae gwaith Abbie wedi cynnwys ymchwil ar ddarpariaeth dysgu hyblyg i gefnogi datblygiad y Gronfa Sgiliau Genedlaethol, profiadau oedolion o ddysgu ar-lein, a phrentisiaethau a grwpiau a dangynrychiolir.
 • Asli Atay

  Asli Atay

  Ymchwilydd

  Asli Atay

  Ymchwilydd

  Mae Asli yn ymchwilydd cymdeithasol yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Fel ymchwilydd, mae Asli yn gweithio ar amrywiaeth eang o brosiectau ymchwil a gwerthuso ar draws meysydd polisi Dysgu a Gwaith, yn cynnwys Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, cyflogaeth pobl gydag anabledd a chyflogaeth a chymorth i bobl gyda chyflyrau iechyd. Cyn ymuno â Dysgu a Gwaith, bu Asli yn gweithio fel ymchwilydd yn Demos a melin drafod arall seiliedig yn Istanbul, Twrci. Mae ganddi brofiad o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn sefydliad cymorth dyngarol. Mae ganddi ddiddordeb mewn integreiddio’r farchnad lafur, ymfudiad a chydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae gan Asli MPhil mewn Cymdeithaseg Wleidyddol ac Economaidd o Brifysgol Caergrawnt.
 • sarah

  Sarah Perry

  Rheolwr Prosiect – Gŵyl Ddysgu

  Sarah Perry

  Rheolwr Prosiect – Gŵyl Ddysgu

Tîm polisi a chyfathrebu

 • roisin

  Roisin Sheehy

  Uwch Swyddog Materion Allanol

  Roisin Sheehy

  Uwch Swyddog Materion Allanol

  Roisin yw’r uwch swyddog materion allanol yn L&W, yn gweithio yn y tîm polisi a chyfathrebu ac ar yr ymgyrch Gŵyl Ddysgu. Mae Roisin yn ymdrin â’r gwaith o redeg ein cyfathrebiadau digidol o ddydd i ddydd, ac mae ganddi brofiad o greu a theilwra cynnwys i arddangos ein gwaith i gynulleidfaoedd amrywiol. Mae Roisin yn gweithio ar draws ein meysydd polisi, yn datblygu ffyrdd o ymgysylltu ein cynulleidfaoedd amrywiol a chynyddu cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith.
 • L&W logo

  Celestine Harris

  Swyddog Cymorth Prosiect

  Celestine Harris

  Swyddog Cymorth Prosiect

  Mae Celestine yn rhoi cymorth gweinyddol i’r ymgyrch Gŵyl Ddysgu. Yn flaenorol, mae Celestine wedi cefnogi gwaith Rhyngwladol y sefydliad ac wedyn wedi dod yn un o’r uwch swyddogion cynhadledd.
 • Helen

  Helena Wysocki

  Uwch Swyddog Materion Allanol

  Helena Wysocki

  Uwch Swyddog Materion Allanol

  Ymunodd Helena â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn 2021 ac mae’n canolbwyntio ar ein gwaith polisi, cyfathrebu a chyfryngau i gynyddu effaith a chyrraedd ein hymchwil. Mae ganddi ddiddordeb yn sut y gall gwahanol sefydliadau a rhanddeiliaid gydweithio i wella mynediad i addysg oedolion a gwaith da, yn neilltuol ar gyfer grwpiau sydd yn cael eu hallgau yn rhy aml. Cyn ymuno â’r tîm bu’n gweithio yn yr Ymddiriedolaeth Addysg Carcharorion.

Gwasanaethau mewnol

 • gerri

  Gerri McAughtry

  Pennaeth Adnoddau Dynol

  Gerri McAughtry

  Pennaeth Adnoddau Dynol

  Mae Gerri yn Aelod Siartredig o’r CIPD (MCIPD) gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad AD ac MSc mewn Rheolaeth AD o Ysgol Economeg Llundain. Mae wedi gweithio ar draws sawl sector yn cynnwys Addysg Uwch, y Gyfraith, Arolygu Eiddo a’r Gwasanaethau Ariannol. Mae Gerri yn arwain y weithrediaeth AD yn L&W gan ddatblygu Strategaeth AD a phob agwedd ar AD gweithredol. Roedd Gerri yn allweddol yn sicrhau Achrediad “Arian” Buddsoddwyr mewn Pobl L&W yn 2017.
 • L&W logo

  Kamal Kotecha

  Pennaeth TG

  Kamal Kotecha

  Pennaeth TG

  Mae gan Kamal dros 25 mlynedd o brofiad yn y Diwydiant TG, wedi rheoli Gweinyddwyr, HP SANs, Isadeiledd, VOIP, Waliau Tân, a dyfeisiadau pwynt terfynol. Yn L&W mae Kamal yn rheoli darpariaeth cymorth a hyfforddiant TG ar draws ein tair swyddfa. Mae Kamal wedi datblygu polisïau TG L&W a’i gynlluniau adferiad mewn argyfwng. Mae Kamal wedi datblygu Systemau Diogel fel Haciwr Moesegol Ardystiedig (CEH) ac mae’n sicrhau bod L&W wedi ei ardystio ar lefelau priodol (e.e. Hanfodion Seibr).
 • L&W logo

  Jade Marquis

  Rheolwr Gweinyddu

  Jade Marquis

  Rheolwr Gweinyddu

  Jade yw’r rheolwr gweinyddu wedi ei lleoli yn Llundain. Mae ei swydd yn cynnwys gofalu am ddyddiadur y prif weithredwr, rheoli ISO, AD, sicrhau bod L&W yn cydymffurfio â diogelu data. Jade hefyd yw gweinyddwr y gweinydd diogel, yn cysylltu â chleientiaid a staff ar ddefnyddio PGP a throsglwyddo data. Mae hefyd yn sicrhau bod y swyddfa yn Llundain yn rhedeg yn ddidrafferth.
 • begonia

  Begonia Fernandez

  Gwasanaethau Mewnol a Gweinyddwr AD

  Begonia Fernandez

  Gwasanaethau Mewnol a Gweinyddwr AD

  Mae Begonia yn gysylltiedig â phob agwedd ar wasanaethau mewnol yn cynnwys gweinyddu swyddfa a chyllid, gwasanaethau busnes ar gyfer swyddfa Llundain a throsolwg cynhwysfawr o swyddogaethau, prosesau a gweithdrefnau AD. Mae Begonia yn rhugl mewn Sbaeneg ac yn mwynhau cynorthwyo cydweithwyr YaD gyda chyfieithiadau pan fydd angen.
 • tim

  Tim Mitchell

  Cyfrifydd Cynorthwyol

  Tim Mitchell

  Cyfrifydd Cynorthwyol

  Fel aelod o Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifo (AAT), ymunodd Tim â L&W ar ôl naw mlynedd o weithio yn y diwydiant pensiynau preifat, tra’n astudio i fod yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae Tim yn gysylltiedig â’r prosesau ariannol o ddydd i ddydd yn ogystal â rhedeg y gyflogres.
 • mason

  Mason Heard

  Prentis Cyllid

  Mason Heard

  Prentis Cyllid

  Mason yw’r ifancaf o’r aelodau staff yn L&W. Ymunodd fel prentis cyllid ac mae ar hyn o bryd yn gwneud cymhwyster AST Lefel 2, gyda’r bwriad o ddatblygu trwy’r lefelau i fod yn gwbl gymwys. Yn L&W mae’n cyfrannu at swyddogaethau cyllid cyffredinol ac mae’n enghraifft wych o addysg gydol oes oedolion.
id before:4596
id after:4596