Cymorth Cyflogaeth

Heddiw mae Cymru’n wynebu’r her o ailadeiladu ein heconomi fel canlyniad i bandemig Covid-19. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd cymharol a welodd lefelau anweithgaredd economaidd yn gostwng a chyflogaeth yn cynyddu, rydym heddiw yn wynebu’r her o ymateb i lefelau uchel iawn o ddiweithdra.

 Rydym eisiau sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ganfod gwaith ansawdd uchel, i aros mewn gwaith, ac i adeiladu gyrfa. Ar gyfer hyn mae angen mynediad i gymorth cyflogaeth ansawdd uchel, a gafodd ei deilwra i’r unigolyn a’i integreiddio gyda gwasanaethau eraill.

Gall gwasanaethau cyflogaeth a sgiliau a gynlluniwyd yn lleol ac a ddarperir yn lleol fod â rôl wrth ddiwallu anghenion cyflogwyr a chymunedau.

Yn ogystal i’r nifer o bobl mewn gwaith, mae ansawdd gwaith yn cyfrif hefyd. Dylai gwaith gynnig sicrwydd, urddas a chyfleoedd i bobl sicrhau cynnydd. Rydym yn arwain ymchwil ar gynnydd mewn gwaith – mae hyn yn rhan o’n dadansoddiad o waith da a chynnydd.

Ein gwaith

Gweithiwn yn agos gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a sefydliadau eraill i gefnogi dylunio a darparu gwasanaethau cymorth cyflogaeth effeithlon.

Mae hyn yn cynnwys gwerthuso effaith gwasanaethau a dysgu o arfer gorau.

Rydym wedi cynnal gwaith helaeth ar gymorth cyflogaeth ar gyfer pobl anabl, pobl ifanc a dulliau gweithredu seiliedig ar le.

Gweithiwn hefyd gydag ardaloedd lleol i asesu effaith rhaglenni a ddarperir yn lleol ac ystyried sut y gallai ymagwedd uchelgeisiol at ddatganoli helpu i sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer pobl a chyflogwyr.

 

Pecyn Cymorth i Gyflogwyr

Cynlluniwyd y pecyn cymorth hwn ar gyfer cyflogwyr sydd eisiau datblygu cynnig prentisiaeth mwy cynhwysol a hygyrch. Mae’n rhoi gwybodaeth ymarferol, ffynonellau cefnogaeth ac astudiaethau achos ysbrydoledig o gyflogwyr a fanteisiodd o gyflogi a chefnogi prentisiaid o amrywiaeth o gefndiroedd.
id before:6629
id after:6629