Hyfforddeiaethau

Gall rhaglenni hyfforddeiaeth ansawdd uchel helpu pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau, profiad a hyder maent eu hangen i symud i waith, ac i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus a gwerth chweil.

Dengys ein hymchwil y gall rhaglenni cynhwysol sydd wedi eu targedu helpu pobl ifanc i oresgyn rhwystrau cymhleth i ddysgu a chyflogaeth. Mae rhaglenni a gaiff eu teilwra i’r farchnad lafur leol o fudd i gyflogwyr drwy ddarparu cronfa amrywiol o dalent.

Fodd bynnag, mae cyfranogiad mewn hyfforddiaethau a rhaglenni cyn-prentisiaeth eraill wedi gostwng mewn blynyddoedd diweddar. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiaethau a gyllidir gan y llywodraeth, sy’n anelu i ddarparu profiad gwaith, paratoi am waith, hyfforddiant a chefnogaeth gyda Saesneg a mathemateg ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed yn Lloegr sydd allan o waith a hebg fod â chymhwyster i o leiaf lefel 3. Mae cynlluniau tebyg yn gweithredu mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Cymru.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddeall nodweddion darpariaeth hyfforddeiaethau a chyn-prentisiaeth ansawdd uchel, y ffordd orau i sicrhau y gall pobl gael mynediad i’r ddarpariaeth hon, a sut i gefnogi dilyniant i addysg bellach a chyflogaeth.

  • Prosiectau 03 03 2021

    Arfer gorau mewn darparu rhaglenni cyn-prentisiaeth

    Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio mewn partneriaeth gyda J.P. Morgan i ymchwilio arfer gorau mewn dylunio a darparu rhaglenni cyn-prentisiaeth ar draws Ewrop.
  • Prosiectau 03 03 2021

    Gwerthuso Rhaglen Hyfforddiaethau Llywodraeth Cymru

    Nod y rhaglen oedd gostwng y gyfran o bobl ifanc yng Nghymru a gaiff eu dosbarthu heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a’u hwyluso i symud ymlaen

Effaith hyfforddeiaethau yn Ne Cymru

Ffilmiau ‘Traineeships – Why They Work’

 

 

Eisiau gwybod mwy?

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith hyfforddiaethau a chyn-prentisiaeth neu i siarad gyda ni am sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â: David Hagendyk, Director for Wales
id before:6702
id after:6702