Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2022.

Mae dysgu gydol oes yn newid bywydau. Ysbrydolwch ni a rhannu eich stori.

Rydym yn edrych am unigolion, prosiectau cymunedol a sefydliadau y mae eu llwyddiant yn dysgu wedi gwella eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill ac a gafodd brofiad cadarnhaol neu newid bywyd o addysg oedolion.

Dyddiad cau enwebiadau NEWYDD – Dydd Mawrth 18 Mawrth 2022

Cydlynir y gwobrau gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Agored Cymru, Cymwysterau Cymru, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac Addysg Oedolion Cymru.

Categorïau Gwobrau

 • Sgiliau Gwaith
 • Oedolyn Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Heneiddio’n Dda
 • Dechrau Arni – Dysgu Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol
 • Sgiliau Hanfodol Bywyd
 • Cymru Egnïol (newydd ar gyfer 2022)
 • Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (newydd ar gyfer 2022)
 • Gwobr Hywel Francis am Effaith Cymunedol
 • Gwneuthurwyr Newid Gweithle

Dadlwythwch y dogfennau sydd eu hangen arnoch i wneud enwebiad:

Fel arall gallwch gyflwyno’ch enwebiad ar-lein – (nodwch, bydd angen i chi ei gwblhau mewn un eisteddiad)

Meini prawf

 • Mae cynigion yn rhad ac am ddim ac yn agored i unigolion a sefydliadau sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.
 • Gall dysgu fod gydag achrediad neu heb achrediad a digwydd mewn unrhyw leoliad, o’r man gwaith i’r ystafell ddosbarth, yn y cartref neu yn y gymuned.
 • Gall unrhyw un 16 oed neu drosodd enwebu/cael eu henwebu am Wobr Ysbrydoli!, gweler y canllawiau ar bob categori.
 • Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ymroddedig i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i wella mynediad i addysg i bob grŵp. Croesawn enwebiadau o bob cefndir a gyda phob math gwahanol o brofiad bywyd a galluoedd.
 • Mae’n rhaid i enwebiadau ar gyfer y categorïau unigol gael eu cyflwyno gan berson arall – gallai hyn fod yn gyfaill, mentor, cydweithiwr, perthynas neu gyflogwr, sy’n adnabod yr unigolyn a enwebir yn dda.
 • Dylai cynigion ar gyfer categorïau prosiect/sefydliad gael eu hysgrifennu gan arweinydd tîm neu brosiect a’u cymeradwyo gan uwch reolwr/canolwr sy’n adnabod y ddarpariaeth yn dda. Rydym hefyd yn croesawu datganiadau gan ddysgwyr/gweithwyr sy’n ymwneud â’r prosiect/sefydliad i gefnogi’r enwebiadau.
 • Rhaid i’r datganiadau gan y sawl sy’n enwebu a hefyd y sawl a gaiff eu henwebu gael eu llenwi.
 • Gallwch gyflwyno eich enwebiad drwy bwt fideo byr o ddim mwy na 3 munud. Darllenwch ein canllawiau ar sut i wneud a chyflwyno ffilm cyn i chi ddechrau arni

Hyrwyddo’r gwobrau

Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi i hyrwyddo diwylliant o ddysgu gydol oes ledled Cymru – yr Inspire! Bydd enillwyr gwobrau yn dangos pŵer trawsnewidiol dysgu oedolion. Nhw yw’r arddangosiad i bobl, prosiectau a chymunedau sy’n dangos sut mae dysgu gydol oes yn gwneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd.

Mae angen eich help arnom i hyrwyddo’r Inspire! Gwobrau.

A allwch chi annog enwebiadau a rhannu gwybodaeth â’ch rhwydweithiau, cydweithwyr a’ch ffrindiau?

Cylchredwch ein Ysbrydoli Taflen hyrwyddo gwobrau

Cewch eich ysbrydoli gan Fatma…

FINAL_Fatma_3

 

Pan ddaeth Fatma i Brydain o Yemen yn 2015 ni fedrai siarad unrhyw Saesneg ac oherwydd y rhyfeloedd parhaus a’r sefyllfa gythryblus yn Yemen nid oedd erioed wedi mynychu ysgol. Roedd Fatma yn rhugl mewn dwy iaith ond ni wyddai sut i ddarllen nac ysgrifennu.

Ganwyd ei mab heb fod yn hir ar ôl iddi gyrraedd a roedd yn benderfynol i sicrhau gwell bywyd iddo. Felly pan gafodd gynnig cyfle i ymrestru ar gwrs Saesneg fel Ail Iaith (ESOL) yng Ngholeg Cambria, roedd yn nerfus ond yn edrych ymlaen at her newydd. Ddim ond pum mlynedd yn ddiweddarach, mae Fatma wedi cwblhau diploma ESOL yn ogystal â Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach a chwrs Lefel 3 Mynediad i Addysg Uwch. Pasiodd ei TGAU mewn mathemateg a Saesneg ac mae wedi parhau i ehangu ei gwybodaeth drwy ymrestru ar gyrsiau ECDL, Cymraeg i ddechreuwyr a dehongli. Nod Fatma bob amser oedd dod yn nyrs a chafodd ei derbyn yn ddiweddar i wneud gradd nyrsio ym Mhrifysgol Bangor.

I Fatma, roedd dysgu Saesneg yn rhan hanfodol o setlo a dechrau ar ei bywyd newydd yng Nghymru.

Yn ogystal â’r her o ddysgu pethau newydd, cafodd Fatma ei chymell gan ei dymuniad i’w mab gael bywyd gwell. “Nawr rwy’n gallu siarad, darllen, ysgrifennu a deall Saesneg yn dda iawn. Rwy’n gallu darllen llythyrau ar ben fy hun, mynd at y meddyg teulu heb gyfieithydd a chefnogi fy mab gyda’i waith ysgol.”

Cyn i mi ddechrau dysgu, doedd gen i ddim breuddwydion. Nawr, rydw i ar fy ffordd i yrfa rydw i'n ei charu. "

Enillwyr Gwobrau

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

 • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
 • QW_logo_RGB
 • AC-FC-Port-no-strap-150x150
 • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-150x150
 • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
 • Welsh Government

Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth am yr Inspire! gwobrau

id before:6785
id after:6785