ESOL

Tua 850,000 o bobl yn Lloegr a Chymru ‘heb fod yn hyddysg’ mewn Saesneg yn ôl cyfrifiad 2011

Mae tua 850,000 o bobl yn Lloegr a Chymru ‘heb fod yn hyddysg’ mewn Saesneg yn ôl cyfrifiad 2011. Gall oedolion gyda lefelau gwael o sgiliau yn y Saesneg ei chael yn anodd cael mynediad i addysg, canfod gwaith, cymryd rhan yn eu cymunedau neu gefnogi addysg eu plant. Mae hyn yn cyfyngu eu cyfleoedd bywyd yn ogystal â gwneud cydlyniaeth gymunedol yn anos a chynyddu gofynion ar wasanaethau cyhoeddus eraill.

Mae pawb ohonom eisiau oedolion a fedrai gael budd o wella eu Saesneg i gael cyfleoedd i wneud hynny. Byddai hyn o fudd iddyn nhw a’u teuluoedd ond hefyd ein heconomi, cymdeithas a gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Mae ein gwaith yn cynnwys adeiladu’r dystiolaeth o botensial Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) i gael effeithiau cadarnhaol ar iechyd, cyflogaeth ac addysg pobl a’u cyfranogiad mewn cymunedau.

Yng Nghymru, rydym yn gweithio i sicrhau cyfleoedd dysgu mwy integredig, cydlynol ac effeithlon mewn ESOL a datblygu arfer effeithlon wrth gyflenwi ESOL, gan ganolbwyntio ar ddulliau sy’n sicrhau cynnydd a deilliannau cadarnhaol ar lefel genedlaethol, rhanbarthol, lleol a chymdogaeth.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rydym yn cydlynu fforwm ar gyfer ymarferwyr ar draws Cymru i rannu ymarfer a datblygu datrysiadau ar gyfer darpariaeth anffurfiol a ffurfiol well ar gyfer ESOL a datblygu adnoddau.

Mae’r fforwm yn cwrdd yn chwarterol ac yn cynnwys Diwrnod Datblygu blynyddol i staff gael gwybodaeth ar yr ymchwil, syniadau a datblygiadau diweddaraf o bob rhan o’r sector.

 • Prosiectau 18 09 2023

  Cwricwlwm Dinasyddion

  Yn ystod 2023 a 2024, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac ystod o bartneriaid eraill ar brosiect cyffrous i dreialu Cwricwlwm Dinasyddion i Gymru.
 • Ymchwil ac Adroddiadau 27 07 2022

  Dysgu Oedolion yn y Gymuned Adroddiad Effaith 2022

  Mae gennym uchelgais i greu dysgwyr gydol oes, i weld ein dysgwyr yn datblygu ond hefyd i’w gweld yn dod yn fodelau rôl o fewn eu teuluoedd, i fod yn arweinwyr yn eu cymunedau, i gael y dulliau i fod yn hapus ac iachach yn eu bywydau eu hunain.
 • Prosiectau 03 03 2021

  Newydd i ESOL

  Roedd y prosiect hwn yn mynd i’r afael â her allweddol a ddynodwyd yn gyson yn ymchwil y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddarpariaeth ESOL: sut i weithio gyda dysgwyr sy’n dechrau arni.
 • Prosiectau 03 03 2021

  Gwella iaith, gwella bywydau

  Cafodd y prosect ei gynllunio i gefnogi carcharorion gydag anghenion ESOL ac ymarferwyr sy’n gweithio yn y stad ddiogel. Fe’i datblygwyd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol DeMontfort a’i ariannu gan Sefydliad Bell.
 • Prosiectau 03 03 2021

  New to ESOL ar gyfer ffoaduriaid

  Gan adeiladu ar New to ESOL, nod y prosiect hwn oedd helpu ymarferwyr ESOL i ddiwallu anghenion ffoaduriaid heb fawr o allu yn y Saesneg.

Eisiau gwybod mwy

I gael mwy o wybodaeth am ein ESOL neu siarad gyda ni am sut y gallwch gymryd rhan ewch i: Kay Smith, Pennaeth Ymgyrchoedd, Datblygu a Pholisi
id before:7766
id after:7766