Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn swyddi gyda hyfforddiant sylweddol a buont ers amser maith yn ffordd i bobl gyfuno dysgu ac ennill cyflog.

Gall prentisiaethau fod yn ffordd wych i ddiwallu anghenion sgiliau cyflogwyr, gyda thystiolaeth yn dangos y gallant gynyddu cynhyrchiant a hybu ysbryd a chadw staff. Gallant hefyd helpu pobl i gyfuno dysgu ac ennill cyflog i wella eu sgiliau a’u rhagolygon gyrfa.

Mae ein gwaith ar brentisiaethau yn canolbwyntio ar fynediad ac ansawdd i sicrhau bod:

 • pawb a all wneud prentisiaeth yn cael cyfle i wneud hynny
 • prentisiaethau yn arwain at fuddion gwirioneddol i unigolion a chyflogwyr

Ond mae anghydraddoldebau sylweddol yn y defnydd o brentisiaethau. Rydym yn ymchwilio achosion sylfaenol yr anghydraddoldebau yma a beth fedrir ei wneud i’w trin.

Mae canfyddiadau ein hymchwil yn cynnwys galwadau am y dilynol:

Safon fyd-eang
Nid oes neb yn amau fod ein prentisiaethau gorau o safon fyd-eang, ond gwyddom hefyd nad yw llawer o brentisiaid yn cael yr hyfforddiant ansawdd uchel a haeddant. Rydym wedi galw am ffocws ar godi ansawdd darparwyr a chanlyniadau, yn ogystal â gweithredu i gynyddu niferoedd ac ehangu mynediad.

Sicrhau fod prentisiaethau yn talu
Mae dilyn prentisiaeth ansawdd uchel yn fuddsoddiad yn y dyfodol. Ond mae angen i ni hefyd sicrhau eu bod yn fforddIadwy nawr. Dengys ein hymchwil nad yw llawer o gyflogwyr yn deall y rheolau am dâl prentisiaid, gan adael gormod o brentisiaid ar dâl islaw’r isafswm cyfreithiol. Pan ychwanegir yr angen am weithredu ar gostau teithio a chymhlethdodau’r system budd-daliadau at hyn, yna daw’n amlwg ein bod angen strategaeth ehangach i wneud i brentisiaethau dalu.

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb

Mae llawer o’n hymchwil ar brentisiaethau wedi canolbwyntio ar fynd i’r afael â than-gynrychiolaeth – caiff pobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig, ymadawyr gofal a phobl gydag anableddau eu tan-gynrychioli, ac mae gwahaniaethau sylweddol mewn canlyniadau yn ôl rhywedd a grŵp economaidd-gymdeithasol. Mae gwella hyn yn hanfodol os ydym eisiau sicrhau fod pawb yn cael cyfle teg i fanteisio o brentisiaeth a bod gan gyflogwyr y gronfa dalent ehangaf i dynnu ohono.

Popeth yn newid: Ble nesaf i Brentisiaethau?

Fe wnaeth y Sefydliad Dysgu a Gwaith guradu casgliad o draethodau gydag arbenigwyr blaenllaw yn nodi ffyrdd i wella ansawdd prentisiaethau a sicrhau mynediad teg i hyfforddiant.
 • Ymchwil ac Adroddiadau 08 01 2024

  Adolygiad o’r System Sgiliau yng Nghymru

  Cafodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2023 i gynnal adolygiad o’r system sgiliau yng Nghymru. Fe’i cynlluniwyd i ymchwilio gwahanol weledigaethau ar gyfer addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Ng
 • Ymchwil ac Adroddiadau 27 07 2022

  Dysgu Oedolion yn y Gymuned Adroddiad Effaith 2022

  Mae gennym uchelgais i greu dysgwyr gydol oes, i weld ein dysgwyr yn datblygu ond hefyd i’w gweld yn dod yn fodelau rôl o fewn eu teuluoedd, i fod yn arweinwyr yn eu cymunedau, i gael y dulliau i fod yn hapus ac iachach yn eu bywydau eu hunain.
 • Ymchwil ac Adroddiadau 18 10 2021

  Gwerthuso’r Rhaglen Prentisiaeth Gradd

  Amcanion y rhaglen Prentisiaeth Gradd yw helpu i alinio’r system prentisiaeth yn well i ddarparu’r sgiliau lefel uwch mae cyflogwyr eu hangen ac i helpu galluogi dilyniant o’r rhaglenni prentisiaeth presennol i addysg uwch.
 • Prosiectau 03 03 2021

  Cefogaeth addysg oedolion arbenigol i’r Fyddin Brydeinig

  Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith – a sefydliadau a’i rhagflaenodd sef yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol a NIACE – wedi gweithio gyda’r Fyddin Brydeinig ers 2001.
 • Ymchwil ac Adroddiadau 01 03 2021

  Deall tan-gynrychiolaeth menywod mewn prentisiaethau peirianneg

  Dim ond 9% o’r gweithlu peirianneg presennol sy’n fenywod, gan gyfrannu at gynnydd mewn anghydraddoldeb tâl rhwng dynion a menywod. Mae’r datrysiadau yn cynnwys mwy o ddefnydd o brentisiaethau.
id before:5964
id after:5964