Gweithio yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Rydym yn sefydliad annibynnol polisi, ymchwil a datblygu sy’n ymroddedig i hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant.

Mae ein ffocws ar y cwestiynau mawr. Sut ydyn ni’n helpu mwy o bobl i ddod o hyd i waith ac adeiladu gyrfaoedd mewn marchnad swyddi sy’n newid? Sut mae helpu pobl i fod yn ddinasyddion egnïol ac wedi ymgysylltu? A sut mae gwneud hyn i gyd ar gyfnod o gyllid cyhoeddus cyfyngedig.

Mae Dysgu a Gwaith wedi ennill dyfarniad Arian Buddsoddwr mewn Pobl, yn ymroddedig i gyfle cyfartal a datblygu staff yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer cymwysterau ffurfiol pan yn berthnasol. Mae Dysgu a Gwaith yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr cefnogol a hyblyg. Sylweddolwn bwysigrwydd cydbwysedd gwaith-bywyd ar gyfer ein staff a byddwn yn ystyried trefniadau gwaith hyblyg.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fudd-daliadau yn ychwanegol at gyflog cystadleuol yn cynnwys: rhwng 35 a 39 diwrnod o wyliau yn dibynnu ar radd a gwasanaeth yn cynnwys gwyliau banc, dyddiau gras a chau dros y Nadolig; cynllun pensiwn budd diffiniedig hael gyda’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (cyfraniadau cyflogwr o fwy na 12%); benthyciad tocyn tymor ac amrywiaeth o fuddion cyfeillgar i’r teulu, iechyd a llesiant yn cynnwys gofal plant, seiclo i’r gwaith a rhaglen cymorth cyflogeion.

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg. Gofynnir i chi nodi ar eich cais os gallwch siarad Cymraeg.

Gofynnir i chi nodi pan ymgeisiwch os ydych angen unrhyw addasiadau i gymryd rhan yn y broses recriwtio.

 

Swyddi Gwag Cyfredol

Rheolwr Polisi

Bydd y Rheolwr Polisi yn gyfrifol am raglen newydd gyffrous, gan gydgordio tystiolaeth bresennol a gweithio mewn partneriaeth agos gydag eraill, i ddatblygu argymhellion polisi wedi eu targedu ac ymgyrch newydd ar gyfer newid polisi y gall holl gynghrair Health Equals ei gefnogi.

Ymuno â chronfa dalent Dysgu a Gwaith

Ydych chi’n dechrau ar eich gyrfa mewn ymchwil? Neu’n edrych am y cam nesaf yn eich gyrfa fel ymchwilydd, rheolwr ymchwil neu bennaeth ymchwil? Os felly, rydym eisiau clywed gennych.

Mae Dysgu a Gwaith yn awyddus i sefydlu cronfa o unigolion talentog sydd â’r profiad a’r dymuniad i weithio i ni. Caiff eich CV a’ch hysbysiad preifatrwydd eu cadw ar ffeil a byddwn yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag fydd yn dod ar gael.

Ebostiwch eich CV  i jobs@learningandwork.org.uk, llenwch ein hysbysiad preifatrwydd  hysbysiad preifatrwydd a rhowch wybod i ni pa swydd-ddisgrifiad sydd fwyaf addas i chi.

Yn ogystal â chyflog cystadleuol, rydym yn cynnig 35 i 39 diwrnod o wyliau yn cynnwys gwyliau banc, diwrnodau ewyllys da a chau dros y Nadolig. Rydym hefyd yn cynnig pensiwn hael gyda LGPS a buddion staff.

Mwy o wybodaeth ar ein buddion

Ymunwch â’n cofrestr ymgynghorwyr

Rydym bob amser yn dymuno cysylltu gyda gweithwyr proffesiynol o’r un anian i ymuno â’n cofrestr ymgynghorwyr. Bydd gennych hanes cryf o lwyddiant mewn dysgu, sgiliau neu gyflogaeth, gyda sgiliau ymchwil neu ddatblygu rhagorol.

I wneud cais i fod ar gofrestr ymgynghorwyr Dysgu a Gwaith, cysylltwch â ni yn consultants@learningandwork.org.uk.

 

id before:6168
id after:6168