Amdanom ni y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Rydym yn sefydliad polisi, ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rydym yn ymchwilio’r hyn sy’n gweithio, dylanwadu ar bolisi, datblygu ffyrdd newydd o feddwl, a helpu i weithredu dulliau newydd.

Gan weithio gyda phartneriaid, rydym yn ysbrydoli pobl i ddysgu a helpu a thrawsnewid profiadau pobl o ddysgu a chyflogaeth. Mae’r hyn a wnawn o fudd i unigolion, teuluoedd, cymunedau a’r economi yn ehangach.

Rydym eisiau i bawb cael cyfle i wireddu eu huchelgais a’u potensial mewn dysgu, gwaith ac ar hyd bywyd. Credwn fod gweithlu gyda sgiliau gwell, mewn swyddi ar gyflog gwell, yn dda i fusnes, yn dda i’r economi, ac yn dda i gymdeithas. Rydym eisiau i ddysgu a gwaith gyfrif.

Ein gweledigaeth yw cymdeithas lewyrchus a theg lle mae dysgu a gwaith yn rhoi cyfleoedd i bawb wireddu eu potensial a’u huchelgais ar hyd eu bywyd.

Ein meysydd blaenoriaeth yw:

  • Dysgu gydol oes
  • Cyflogaeth, cynnydd a nawdd cymdeithasol
  • Sgiliau hanfodol a sgiliau bywyd
  • Prentisiaethau ac addysg alwedigaethol
  • Wythnos Addysg Oedolion
  • Gwobrau Ysbrydoli!

Ganfod mwy yn ein Cynllun Strategol 2018-2023

Lawrlwytho

Gyda phwy y gweithiwn

Gweithiwn gydag ystod eang o bartneriaid a noddwyr i gyflawni ein gweledigaeth o gymdeithas lewyrchus a theg lle mae dysgu a gwaith yn rhoi cyfleoedd i bawb wireddu eu potensial a'u huchelgais ar hyd eu bywyd. Mwy o wybodaeth.
245-Inspire 2023 HiRes-5016

Gweler sut rydym yn gwneud gwahaniaeth yn Adroddiad Effaith 2022 - 2023

Lawrlwytho

1918

Cymdeithas Addysg Oedolion y Byd (WAAE)

Gellir olrhain gwreiddiau L&W i ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf pan sefydlwyd Cymdeithas Addysg Oedolion y Byd (WAAE) yn 1918-19 gan grŵp yn cynnwys Dr Albert Mansbridge, sefydlydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr.

Roedd y rhan fwyaf o aelodau WAAE yn dod o Brydain gyda’i ddimensiwn rhyngwladol yn dod yn bennaf o diriogaeth y cyn Ymddiriedolaeth Brydeinig. Roedd yn cynnal cynadleddau, cyhoeddi Journal of the World Association for Adult Education a sefydlodd Biwrô Canolog Gwybodaeth (ar Addysg Oedolion) yn Lloegr.

1921

Sefydliad Addysg Oedolion Prydain (BIAE)

Yn 1921 sefydlwyd Sefydliad Addysg Oedolion Prydain (BIAE) ar wahân. Yn wreiddiol yn gangen o’r WAAE, daeth ar wahân yn gyfansoddiadol yn 1925.

 

Roedd y BIAE yn gymdeithas o aelodau unigol a’i brif nod oedd bod yn ganolfan ar gyfer syniadau cyffredin gan bersonau o brofiadau amrywiol yn y mudiad addysg oedolion. Nid oedd ganddo ei adeilad ei hun ac roedd yn llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfod. Y cyfeiriad a roddwyd weithiau – 28 St Anne’s Gate, Llundain  – oedd cyfeiriad preifat ei Lywydd cyntaf, yr Is-iarll ldane.

1921

The Journal of Adult Education

Lansiwyd The Journal of Adult Education fel cyfnodolyn hanner blwyddyn. Daeth yn gyhoeddiad chwarterol  Adult Education in 1934, a ddaeth yn Adults Learning yn 1989.

1928

Mentrau Newydd mewn Darlledu

Yn 1928 sefydlodd y BIAE a’r BBC Bwyllgor Ymchwiliad ar y cyd, a gynhyrchodd adroddiad New Ventures in Broadcasting. Arweiniodd hyn at ffurfio Cyngor Canolog Darlledu Addysg Oedolion, fel fforwm ar gyfer cydweithrediad sefydliadau addysg oedolion gyda’r BBC.

1933

BFI (Sefydliad Ffilm Prydain)

Yn 1929 roedd gan y BIAE ran flaenllaw wrth sefydlu Comisiwn anffurfiol ar Ffilmiau Addysgol a Diwylliannol. Cynhyrchodd hyn adroddiad The Film in National Life yn 1932, a arweiniodd at greu’r Sefydliad Ffilm Prydain yn 1933.

1941

Biwrô Materion Cyfoes y Fyddin (ABCA)

Sefydlwyd Biwrô Materion Cyfoes y Fyddin (ABCA) yn 1941 gan Gorfflu Addysg y Fyddin dan gyfarwyddyd Syr William Emrys Williams (Ysgrifennydd BIAE). Cynhaliodd ABCE raglen o addysg gyffredinol ar gyfer dinasyddiaeth a dywed rhai iddo gael effaith ar ganlyniad etholiad cyffredinol 1945.

1946

Cyngor y Celfyddydau

Yn 1935 sefydlodd y BIAE gynllun Celf i’r Bobl i roi cyfle i bobl gyffredin ym mhob rhan o Brydain i weld gwaith celf gwych.

Cytunodd llawer o gasglwyr preifat i fenthyca eu paentiadau i’r Sefydliad. Arweiniodd Celf at y Bobl at sefydlu Cyngor Annog Cerddoriaeth a’r Celfyddydau (CEMA) yn 1939 gyda help y BIAE, ac yn arbennig ei Ysgrifennydd WE Williams. Daeth CEMA y Cyngor Celfyddydau yn 1946.

1946

Sefydliad Cenedlaethol Addysg Oedolion

Cafodd Sefydliad Cenedlaethol Addysg Oedolion ei sefydlu yn 1946 fel fforwm ar gyfer sefydliadau sy’n darparu addysg oedolion. Yn 1949 unodd gyda BIAE i ddod y Sefydliad Cenedlaethol Addysg Oedolion. Edward Hutchinson, ysgrifennydd sefydlu NFAE, oedd Ysgrifennydd cyntaf NIAE.

 

Ar yr un pryd sefydlwyd Sefydliad Addysg Oedolion yr Alban (SIAE) – yn ddiweddarach SIACE – a oroesodd nes iddo golli cyllid y Llywodraeth yn 1991.

1969

Studies in Adult Education

Lansiwyd cyfnodolyn Studies in Adult Education.

1977

Cyngor Ymgynghorol Addysg Barhaus Oedolion (ACACE)

Roedd ACACE yn gorff annibynnol a ariannwyd gan y Llywodraeth yn gweithio yn yr un adeilad â NIAE/NIACE rhwng 1977 a 1983, dan gadeiryddiaeth Dr Richard Hoggart.

1977

Youthaid

Lansiwyd Youthaid yn 1977 fel elusen genedlaethol ar gyfer pobl ifanc ddiwaith.

1981

Uned Diweithdra

Sefydlwyd yr Uned Diweithdra gan Clare Short (Cyfarwyddwr Youthaid) i ddarparu ymchwil ac ymgyrchu annibynnol ar gyfer pobl ddiwaith, ar adeg pan oedd diweithdra yn cynyddu’n gyflym. Rhwng 1983 a 2001 sefydlodd David Taylor, Dan Finn a Paul Convery enw da’r Uned fel darparydd blaenllaw o ymchwil annibynnol.

1983

Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus Oedolion (NIACE)

Newidiodd NIAE ei enw yn 1984 i’r Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus Oedolion. Roedd hwn yn adlewyrchiad mwy cywir o’r cylch gorchwyl oedd yn cynnwys, ond ymestyn tu hwnt, tiriogaeth prif ffrwd traddodiadol darpariaeth efrydiau allanol prifysgolion, agendâu gwasanaethau addysg oedolion a chymunedol awdurdodau addysg lleol a phryderon cyrff gwirfoddol pwysig fel WEA.

1984

Uned ar gyfer Datblygu Addysg Barhaus Oedolion (UDACE)

Bu’r olynydd a gyllidir gan y llywodraeth i ACACE yn gweithredu rhwng 1984 a 1992. Yn 1992, daeth yr Uned Addysg Bellach yn gyfrifol am UDACE.

1985

NIACE Cymru

Wedi’i alw’n wreiddiol yn Bwyllgor Cymru NIACE, sefydlwyd NIACE Cymru yn 1985 i gynghori’r Swyddfa Gymreig, Cydbwyllgor Addysg Cymru, NIACE a darparwyr addysg oedolion yng Nghymru.

1989

Uned Diweithdra a Youthaid

Mae’r Uned Diweithdra yn ffurfio trethiant cydweithio gyda Youthaid.

1990

Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol (BSA)

Roedd yr Uned Llythrennedd Oedolion a Sgiliau Sylfaenol (gynt yr Uned Llythrennedd Oedolion a’r Asiantaeth Adnoddau Llythrennedd Oedolion) yn uned a gyllidwyd gan y llywodraeth yn NIACE, a arhosodd yn Llundain pan symudodd NIACE i Gaerlŷr. Daeth yn annibynnol yn 1990 fel yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol. Unodd NIACE a BSA fel un sefydliad.

1997

Canolfan Cynhwysiant Cymdeithasol (CSI)

Cafodd CSI ei sefydlu gan Mike Stewart a Dave Simmonds OBE fel menter gymdeithasol i ddarparu cefnogaeth polisi ac ymarfer i gyflenwi rhaglen newydd y Llywodraeth ar gyfer pobl ddi-waith.

1998

Yr Uned Diweithdra ac Youthaid yn uno'n ffurfiol.

2001

Canolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol (Inclusion)

Daeth yr Uned Diweithdra a Youthaid a’r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd ynghyd i ffurfio Inclusion.

2016

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Yn dilyn cyfnod o gydweithio mewn perthynas strategol, unodd NIACE ac Inclusion i ffurfio’r Sefydliad Dysgu a Gwaith. Penodwyd Stephen Evans, y prif weithredwr presennol, yn 2016.

2021

Dathlu 100 mlynedd o ddysgu

Byddwn yn dathlu ein canmlwyddiant yn 2021, yn nodi canrif o ymgyfraniad mewn addysg oedolion gan un o’n cyrff sefydlu.

Ymchwilio mwy

 


Dod o hyd i’n

 

Swyddfa Caerdydd

Canolfan Cyfryngau S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU

(+44) 029 2037 0900

Cyfarwyddiadau i swyddfa Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, Caerdydd

Swyddfa Caerlŷr

Cyfeiriad cofrestredig swyddogol

4th llawr, Ty Arnhem, 31 Waterloo Way, Caerlŷr, LE1 6LP

(+44) 0116 204 4200

Cyfarwyddiadau i swyddfa Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, Caerlŷr

Swyddfa Llundain

3rd llawr, 89 Albert Embankment, Llundain, SE1 7TP

(+44) 0207 582 7221

Cyfarwyddiadau i swyddfa Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, Llundain
id before:5814
id after:5814