Wythnos Addysg Oedolion Gronfa Arloesedd 2024

Mae’r Gronfa Arloesi ar gael ar gyfer darparwyr addysg oedolion yng Nghymru sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau yn y gymuned, digwyddiadau hyrwyddo neu sesiynau blasu ar-lein ar gyfer wythnos yr ymgyrch a thrwy gydol mis Medi 2024.

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu a hyrwyddo cyfleoedd dysgu i bawb. Bydd yr wythnos ffocws rhwng 9 – 15 Medi 2024, gyda gweithgaredd hyrwyddo  drwy gydol y mis.

Nod yr ymgyrch yw cysylltu pobl gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu, arddangos manteision addysg oedolion a dathlu llwyddiannau pobl, prosiectau a sefydliadau yng Nghymru.

Byddwn yn arddangos y llu o fanteision a chyfleoedd i fynd yn ôl i ddysgu, p’un ai ar gyfer gwaith, bywyd, iechyd, neu gysylltiadau cymunedol.

Rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau ar draws y sector i gyflwyno rhaglen gyffrous o weithgareddau ar gyfer pobl ledled Cymru. Byddwn yn gweithio i gyfeirio a hyrwyddo digwyddiadau cymunedol, cyrsiau byr, sesiynau blasu, darpariaeth ar-lein, dyddiau agored, cyngor a gwybodaeth.

Mae grantiau o hyd at £750 ar gael i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru sy’n cyflwyno dysgu gydol oes. Nod y gronfa grantiau yw cefnogi creu sesiynau blasu byr, digwyddiadau dysgu, gweithgaredd yn y gymuned, dosbarthiadau meistr, llais dysgwyr neu ddysgu fel teulu am ddim, ac i ddatblygu cynnwys y gellir ei addasu i amgylchedd ar-lein. Gallech hefyd fod â diddordeb mewn cyflwyno dyddiau agored ar-lein/wyneb i wyneb.

Mae gennym ddiddordeb mewn gweithgaredd sy’n:

  • Mynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogiad ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.
  • Canolbwyntio ar bobl gyda lefelau isel o sgiliau neu gymwysterau.
  • Creu partneriaethau gyda gofal iechyd i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd ac adnabod rôl dysgu a sgiliau fel rhan bwysig o’r datrysiad i fywyd iach.
  • Adeiladu ar frwdfrydedd dysgwyr presennol fel eiriolwyr sy’n defnyddio eu llais a’u cysylltiadau fel llwyfan i annog eu cymunedau eu hunain i gymryd rhan.
  • Meithrin diwylliant cadarnhaol o ddysgu, gan gymell cynifer o oedolion ag sydd modd i weld gwerth a manteision cymryd rhan a symud ymlaen i fwy o ddysgu.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

16 Awst 2024

Argymhellwn eich bod yn cyflwyno eich cynnig cyn gynted ag sydd modd i roi digon o amser i’ch hunan i gynllunio eich rhaglen gweithgareddau. Ar ôl ei lenwi anfonwch eich cais at alwevents@learningandwork.org.uk.

Canllawiau a Ffurflen Gais y Gronfa Arloesedd:

Lawrlwythwch

Cysylltwch â ni os hoffech siarad gyda rhywun am y Gronfa Arloesi:

  • Welsh Government
id before:6974
id after:6974