Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu gydol oes yng Nghymru.

Dyddiad i’r dyddiadur 19-25 Medi 2022  (gyda gweithgaredd hyrwyddo yn digwydd trwy gydol mis Medi)

Mae’r ymgyrch yn dathlu llwyddiannau dysgwyr a darpariaeth addysg oedolion ar draws Cymru, gan ysbrydoli miloedd o oedolion bob blwyddyn i gymryd rhan mewn ystod eang o gyfleoedd dysgu tra’n cynyddu ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion.

Mae llawer yn ystyried dysgu gydol oes fel rhan o’r ateb i amrywiaeth o faterion byd-eang pwysig yn cynnwys economïau a marchnadoedd llafur sydd yn newid yn gyflym, polisïau newid hinsawdd a’r argyfwng iechyd meddwl. Gall wella cynhyrchiant, meithrin iechyd a llesiant gwell, ymgysylltu pobl mewn prosesau democrataidd; a chreu cymdeithas fwy cyfiawn.

Yng Nghymru, rydym yn wynebu llawer o heriau – mae tuedd gynyddol bod oedolion o oed gweithio heb gymwysterau digonol a phrinder sgiliau hanfodol. Nid yw bron hanner yr oedolion o’r grwpiau economaidd-gymdeithasol isaf wedi cael unrhyw hyfforddiant ers iddynt adael addysg amser llawn.

Rydym eisiau i Wythnos Addysg Oedolion fod yn gatalydd sydd yn ysbrydoli ac yn galluogi pobl i newid eu stori a byw bywydau gwell a mwy boddhaus. Bydd yr ymgyrch yn rhoi ail gyfle i bobl a’r hyder sydd ei angen arnynt i symud ymlaen a chael mynediad at gyfleoedd dysgu a chael cyngor ac arweiniad.

Cyflawnir hyn trwy gydweithredu ag amrywiaeth o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo sesiynau blasu, digwyddiadau, cyrsiau byr, adnoddau, gweithgareddau hyrwyddo ac arweiniad a chymorth ar yrfaoedd a sgiliau, ar-lein ac mewn person – i gyd wedi eu cyfeirio trwy lwyfan dysgu ar-lein Wythnos Addysg Oedolion. Gall oedolion nawr ddysgu sgiliau newydd, cael cymhwyster, archwilio llwybrau gyrfa, gwella eu hiechyd, eu llesiant a’u hyder, cysylltu â phobl eraill a chanfod angerdd neu ddiddordeb newydd.

Gyda’n gilydd, gallwn greu mwy o welededd a momentwm ar gyfer dysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen a chreu dyfodol gwell gyda hyder.

Rydym eisiau gweithio gyda chi i hybu cyfleoedd i oedolion ddatblygu eu sgiliau a gwneud dysgu gydol oes yn fwy hygyrch.

Ymunwch â’n rhwydwaith o bartneriaid i gyflwyno sesiynau tiwtorial byr a digwyddiadau ar gyfer yr ymgyrch a byddwn yn hyrwyddo unrhyw gyrsiau ac adnoddau ar y safle.

Rydym eisiau gweithio gyda chi i:

  1. Hyrwyddo eich darpariaeth ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd a phresennol trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddysgu
  2. Cysylltu pobl yng Nghymru er mwyn cael cymorth gyda iechyd a llesiant, cyfleoedd dysgu a chyflogaeth
  3. Dod yn rhan o bartneriaeth ymgyrch ar draws Cymru sydd yn eirioli dysgu gydol oes
  4. Rhannu straeon cadarnhaol ac uchelgeisiol fydd yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes

Os hoffech ymuno â’n hymgyrch, llenwch ein Ffurflen rhanddeiliaid i fynegi eich diddordeb yn yr ymgyrch.

Noder, os oes gennych gyfrif yn barod ar wefan ein hymgyrch neu os ydych wedi gweithio gyda ni o’r blaen, ni fydd angen i chi lenwi’r ffurflen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cyfrif, ebostiwch: alwevents@learningandwork.org.uk

Mae’r ymgyrch wedi ei gydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop a phartneriaid eraill fel Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Agored Cymru, Cymwysterau Cymru, Addysg Oedolion Cymru, a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Ymuno â’n hymgyrch

Cysylltu i gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Addysg Oedolion

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-300x216
  • AC-FC-Port-no-strap-150x150
  • QW_logo_RGB
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
  • ESF-new-logo-2019-300x217
id before:6469
id after:6469