Bydd wythnos yr ymgyrch yn cael ei chynnal rhwng 17– 23 Hydref 2022 gyda gweithgarwch yn cael ei gynnal drwy gydol y mis a’i nod yw hyrwyddo gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sefydlu Cymru fel “Cenedl Ail Gyfle” ar gyfer dysgu gydol oes.

Nod yr ymgyrch yw cysylltu pobl gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu, arddangos manteision addysg oedolion a dathlu llwyddiannau pobl, prosiectau a sefydliadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo a chymryd rhan mewn dysgu a sgiliau.

Cenedl ail gyfle

Bydd yr ymgyrch yn ysbrydoli ac yn ennyn diddordeb oedolion i gymryd cam yn ôl i ddysgu i wella eu hyder a’u llesiant, newid gyrfaoedd, sicrhau cynnydd mewn gwaith, darganfod angerdd newydd a chysylltu gyda phobl eraill neu geisio cyngor ac arweiniad ar y llwybrau presennol sydd ar gael iddynt. Cyflawnir hyn drwy gydweithio gyda’n partneriaid ymgyrch ar draws y sector i hyrwyddo digwyddiadau, cyrsiau, sesiynau blasu, dyddiau agored, adnoddau a chyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Bydd cyfeiriad at y cynnwys ar ein gwefan: https://adultlearnersweek.wales/?lang=cy  drwy gydol mis Hydref gyda ffocws ar ddigwyddiadau arbennig a gynhelir yn ystod wythnos yr ymgyrch.

Rydym eisiau i’r Wythnos Addysg Oedolion fod yn gatalydd sy’n ysbrydoli ac yn annog pobl i newid eu stori i gael bywydau gwell a mwy bodlon. Bydd yr ymgyrch yn cynnig ail gyfle i bobl a’r hyder maent ei angen i symud ymlaen a manteisio ar gyfleoedd dysgu a cheisio cyngor ac arweiniad.

Ymuno â’n rhwydwaith o bartneriaid

Gyda’n gilydd gallwn gynyddu’r sylw a momentwm i ddysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen ac adeiladu dyfodol gwell gyda hyder.

Rydym eisiau gweithio gyda chi i:

 1. Hyrwyddo eich darpariaeth a chysylltu gyda chynulleidfaoedd newydd a phresennol drwy gynnig cyfleoedd i ddysgu
 2. Cysylltu pobl yng Nghymru i gael cymorth gyda dysgu a llesiant, dysgu a chyfleoedd cyflogaeth
 3. Dod yn rhan o bartneriaeth ymgyrch ar draws Cymru sy’n hyrwyddo dysgu gydol oes
 4. Rhannu straeon cadarnhaol ac uchelgeisiol fydd yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes

Sut i gymryd rhan:

 • Cynllunio a chyflwyno sesiynau blasu ar-lein neu wyneb yn wyneb, gweithgaredd allgymorth, cyrsiau a digwyddiadau ymgyrchu a’u lanlwytho ar wefan ein hymgyrch lle bydd gennych eich proffil cyfrif eich hun
 • Hyrwyddo eich darpariaeth bresennol ar gyfer oedolion a’r llwybrau sydd ar gael iddynt i ailhyfforddi ac uwchsgilio a chysylltu gydag eraill. Rhannu gwybodaeth a chyfleoedd yr Wythnos Addysg Oedolion gyda’ch dysgwyr, hybiau, grwpiau cymunedol, cydweithwyr a rhwydweithiau
 • Dangos beth fwy y gellid ei wneud i wella mynediad i ddysgu a sgiliau ar gyfer oedolion – rhannu eich ymchwil, ysgrifennu erthygl neu lansio cyhoeddiad – beth yw’r rhwystrau presennol a beth sydd angen ei newid? Neu beth yw’r llwyddiannau?
 • Rhannu eich straeon a dathlu llwyddiannau pobl sydd wedi defnyddio eich darpariaeth – beth yw manteision dysgu, sut mae wedi trawsnewid eu bywydau?
 • Ymuno yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch. Tagiwch ni yn eich holl weithgaredd yn defnyddio dolenni a thagiau: Twitter – @LearnWorkCymru Instagram – @learnworkcymru Facebook – @learningandworkinstitute

Os ydych yn newydd i’r ymgyrch ac yr hoffech ymuno â’n partneriaeth, llenwch ein ffurflen Rhanddeiliad yr Wythnos Addysg Oedolion i fynegi eich diddordeb. Ni fydd angen i chi lenwi’r ffurflen os oes gennych eisoes gyfrif ar wefan yr ymgyrch neu os ydych wedi gweithio gyda ni yn flaenorol.

Os oes gennych ymholiad am yr Wythnos Addysg Oedolion, anfonwch e-bost at:  alwevents@learningandwork.org.uk

Lawrlwythwch ein Pecyn Cymorth ymgyrchu i gymryd rhan

Lawrlwythwch

Ymuno â’n hymgyrch

Cysylltu i gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Addysg Oedolion

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

 • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-300x216
 • AC-FC-Port-no-strap-150x150
 • QW_logo_RGB
 • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
 • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
 • CW_logo_500x180 new
 • Welsh Government logo - black
id before:6469
id after:6469