Cyflogaeth, cynnydd a nawdd cymdeithasol

Sut fedrwn ni sicrhau fod pawb yn cael mynediad teg i waith da sy’n werth chweil, yn rhoi boddhad ac sydd â chyfleoedd ar gyfer cynnydd?  

 

Sut y gall y system nawdd cymdeithasol drechu tlodi a rhoi cefnogaeth i’r rhai sydd ei angen?

Heddiw mae Cymru’n wynebu her ailadeiladu ein heconomi fel canlyniad i bandemig Covid-19. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd cymharol a welodd lefelau anweithgaredd economaidd yn gostwng a diweithdra’n cynyddu, rydym heddiw’n wynebu ymateb i lefelau uchel iawn o ddiweithdra.

Mae effaith y pandemig hefyd wedi dangos diffyg cydraddoldeb oedd yn bodoli eisoes, yn neilltuol ar gyfer pobl  ifanc, menywod a’r rhai gyda lleiaf o gymwysterau. Mae heriau hirdymor yn parhau, tebyg i fynediad pobl anabl i waith ac anghydraddoldeb rhanbarthol rhwng rhannau o Gymru.

Mae gan gymorth cyflogaeth a’r system nawdd cymdeithasol, yn cynnwys Credyd Cynhwysol, rôl bwysig wrth ddarparu cymorth ar gyfer pobl pan maent ei angen, gostwng tlodi a darparu help i ganfod gwaith ac adeiladu gyrfa.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddeall y farchnad lafur, crynhoi’r sylfaen tystiolaeth ar gyfer yr hyn sy’n gweithio wrth helpu pobl i waith, a ymchwilio’r ffordd orau i’r system nawdd cymdeithasol roi cefnogaeth i bobl a threchu tlodi.

Ein gwaith ar gyflogadwyedd a nawdd cymdeithasol

Y newyddion diweddaraf

Cynlluniau peilot weithgaredd cysylltiedig â’r lwfans cyflogaeth a chefnogaeth

Eisiau gwybod mwy?

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith ar gyflogaeth a nawdd cymdeithasol, cysylltwch â: Joshua Miles, Cyfarwyddwr Cymru
id before:5833
id after:5833