Cynnydd mewn gwaith

Cyn y pandemig, roedd y gyfran o bobl mewn gwaith yng Nghymru wedi gwella’n gyson ond mae tlodi mewn gwaith hefyd wedi cynyddu. Mae Covid-19 wedi creu her uniongyrchol o gynnydd mewn diweithdra, ond cafodd problemau hirdymor tâl ac ansicrwydd gwaith eu gwaethygu. Mae tystiolaeth yn awgrymu fod llawer gormod o weithwyr yn aros yn eu hunfan neu’n symud yn barhaus i mewn ac allan o waith tâl isel, yn hytrach na medru symud i swyddi ar gyflog gwell.

Mae system diweithdra y Deyrnas Unedig yn helpu’r rhan fwyaf o bobl yn ôl i’r gwaith yn gyflym pan gollant eu swyddi ac mae’r system dysgu a sgiliau yn cefnogi ystod o ddysgu pwysig. Fodd bynnag, mae ffocws y system cyflogaeth yn bennaf ar fynd i mewn i swyddi a chynaliadwyedd, a’r system sgiliau yn bennaf ar bobl ifanc a’r rhai gyda llai o gymwysterau.

Mae hyn yn gadael llawer mewn gwaith tâl isel heb ddigon o gefnogaeth i symud ymlaen neu newid gyrfaoedd, her cynyddol mewn oes o fywydau gwaith hirach a newidiadau parhaus ym myd gwaith.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar feithrin dealltwriaeth o sut y gallwn wella ansawdd gwaith a chefnogi pobl i sicrhau cynnydd mewn gwaith. Gwnawn hyn drwy ddadansoddiad, gwerthuso a rhannu arfer gorau.

Cyfrifon dysgu personol

Mae Dysgu a Gwaith yn galw am i bawb gael mynediad i Gyfrif Dysgu Personol, gan roi hawl i gyllid i’w wario ar unrhyw ddysgu cymeradwyo, cofnod o’u cyflawniad, a mynediad i gyngor ac arweiniad i’w helpu i wneud dewisiadau gwybodus.

Mae dysgu yn ganolog i gymdeithas deg a llewrchus. Mae’r cysylltiadau rhwng dysgu gydol oes a ffyniant cymdeithasol, llwyddiant busnes, cydlyniaeth gymdeithasol, a chyfleoedd unigol a chyfleoedd bwyd yn glir ac wedi hen ennill ei blwyf. Mae dysgu yn eich helpu i ennill mwy o gyflog, byw’n iachach a chwarae rôl lawnach mewn cymdeithas.

Mae wedi sefydlu yr un mor dda fod sylfaen sgiliau y Deyrnas Unedig yn llusgo tu ôl i lawer o wledydd tebyg ac mae cyfranogiad mewn dysgu yn anghyfartal. Mae angen ymyriad gweithgar ar lefel genedlaethol a lleol i drin hyn.

Darllen mwy

Ailysgrifennwch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol.

Dymuno cael mynediad i gyrsiau rhan-amser ar-lein ac ailysgrifennu eich gyrfa? Ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth yn ennill dan £26,000 y flwyddyn neu ar gyfnod ffyrlo? Mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych i gael mynediad i astudiaeth ran-amser ar gyrsiau penodol sy’n cael ei peilota yng Ngogledd a De Cymru.

Prosiectau cysylltiedig

Mae’r Rhwydwaith Gwaith Gwell yn gynllun seiliedig ar bolisi ar ymarfer, a gynhelir gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Trust for London, yn ymroddedig i gefnogi cynnydd o gyflog isel a chynyddu ansawdd gwaith i bawb.
id before:6666
id after:6666