• ARWEINYDD NEWYDD I’R SEFYDLIAD DYSGU A GWAITH YNG NGHYMRU

  Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru.

  Mwy
 • Gŵyl Dysgu 2017 Cronfeydd Arloesedd

  Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch o lansio Cronfa Arloesedd 2017. Mae Cronfa Arloesedd yr Ŵyl Ddysgu ar gael i unrhyw sefydliad sy’n gweithio yng Nghymru sy’n dymuno trefnu gweithgareddau neu ddigwyddiadau yn ystod cyfnod yr Ŵyl Ddysgu, ac yn rhoi pwyslais arbennig ar yr Wythnos Addysg Oedolion a’r Wythnos Sgiliau Gwaith.

  Mwy
 • Wythnos Sgiliau Gwaith (15 – 21 Mai)

  Mae’r ‘Wythnos Sgiliau Gwaith’ yn ymgyrch newydd sy’n adeiladu ar lwyddiant Diwrnod Sgiliau Gwaith. Bydd Wythnos Sgiliau Gwaith yn annog pob gweithle ledled Cymru i gynnal digwyddiadau wedi’u brandio yn gysylltiedig ag ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth buddsoddi datblygu sgiliau yn y gweithle. Mae’r Wythnos Sgiliau Gwaith yn cynnwys y dyddiau thema dilynol.

  Mwy
 • Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin 2017)

  Mae’r Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin 2017) yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu a hyrwyddo cyfleoedd addysg oedolion fel rhan o’r Ŵyl Dysgu.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.