• Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2017

  Yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 15 Mehefin buom yn dathlu llwyddiannau dysgwyr, teuluoedd, cyflogwyr a phrosiectau cymunedol eithriadol yng Ngwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion. Roedd cyfanswm o 14 gwobr yn cynnwys prif wobr Dysgwr y Flwyddyn Ysbrydoli! Ymunodd Julie James (Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth), Leanne Wood (Arweinydd Plaid Cymru a Rhianon Passmore AC â ni ar y noson.

  Mwy
 • Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin 2017)

  Mae’r Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin 2017) yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu a hyrwyddo cyfleoedd addysg oedolion fel rhan o’r Ŵyl Dysgu.

  Cliciwch yma i ddod o hyd i ddigwyddiadau am ddim yn eich ardal!

  Mwy
 • Enwebiadau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid 2017

  Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal y Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eleni.

  gwahoddwn enwebiadau am unigolion dylanwadol sydd wedi dangos angerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill i ddilyn eu nodau, p’un ai yn eu cymuned neu yn y gweithle.

  Mwy
 • Wythnos Sgiliau Gwaith (15 – 21 Mai)

  Mae’r ‘Wythnos Sgiliau Gwaith’ yn ymgyrch newydd sy’n adeiladu ar lwyddiant Diwrnod Sgiliau Gwaith. Bydd Wythnos Sgiliau Gwaith yn annog pob gweithle ledled Cymru i gynnal digwyddiadau wedi’u brandio yn gysylltiedig ag ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth buddsoddi datblygu sgiliau yn y gweithle. Mae’r Wythnos Sgiliau Gwaith yn cynnwys y dyddiau thema dilynol.

  Mwy
 • ARWEINYDD NEWYDD I’R SEFYDLIAD DYSGU A GWAITH YNG NGHYMRU

  Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.