• Grant Arloesedd Wythnos Addysg Oedolion 2020

  Caiff gŵyl Wythnos Addysg Oedolion eleni ei chyflwyno drwy gyrsiau blasu, ffilmiau, digwyddiadau byw a sesiynau tiwtorial ar-lein i baratoi ar gyfer amgylchedd newydd o fwy o ddysgu ar-lein a chyfunol.

  Mae ein Cronfa Grant Arloesedd ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion (21-27 Medi 2020) yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr addysg oedolion i ddatblygu cynnwys ar gyfer dysgwyr rhithiol.

  Mwy
 • Ymgyrch rithiol Newid dy Stori – 21-27 Medi 2020

  Mewn ymateb i ddigwyddiadau cyfredol cyflwynir holl weithgareddau dysgu yr Wythnos Addysg Oedolion eleni eu cyflwyno’n rhithiol rhwng 21 – 27 Medi – byddwn yn dechrau hyrwyddo’r cynnwys hwn ym misoedd Gorffennaf ac Awst, gyda chynnydd mewn gwaith cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu ar gyfer wythnos rithiol Addysg Oedolion ym mis Medi.

  Rydym angen eich cefnogaeth drwy gyfrannu cyrsiau, sesiynau tiwtorial a gweminarau a rhannu mynediad i ddeunyddiau newydd neu ddeunyddiau presennol. Os ydych yn darparydd sy’n dymuno cymryd rhan, gallwch ganfod mwy.

  Mwy
 • Ymuno â’n rhwydwaith cefnogi

  Cael yr wybodaeth ddiweddaraf, cymryd rhan, cadw mewn cysylltiad.   Cofrestru nawr.

   

  Mwy
 • Adroddiad newydd – Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

  Mae ein hadroddiad a dadansoddiad newydd yn ddangos fod #Cymru yn wynebu argyfwng swyddi ar ôl y pandemig gyda disgwyl i lefel diweithdrai fod yn uwch nag yn ystod y dirwasgiad diwethaf gydag effaith ddifrifol ar bobl ifanc.

  Mwy
 • Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

  Wrth i bandemig COVID-19 ddatblygu, byddwn yn dilyn cyngor y llywodraeth yn agos ac yn gwneud newidiadau i’n rhaglen digwyddiadau, yn cynnwys ail-drefnu ein digwyddiadau lle mae angen. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer un o’n digwyddiadau y bydd yn rhaid ei ail-drefnu, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol yn yr wythnosau nesaf. Os oes gennych gwestiynau yn y cyfamser, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael mwy o wybodaeth.

  Mwy
 • 2019 Ysbrydoli! Cyhoeddi enillwyr Gwobr Tiwtor

  Cyhoeddwyd chwe enillydd ar gyfer yr Inspire! Gwobrau Tiwtor 2019.

  
  
  Mwy
 • Adroddiad Effaith 2018-19

  Rydym yen falch I rannu ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2018-19 gyda chi

   

   

  Mwy
 • Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Cyflenwi a chyllido addysg oedolion yn y gymuned

  Mae Llywodraeth Cymru yn edrych am eich barn ar gynigion ar gyfer ailstrwythuro’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cyflenwi ac yn cyllido addysg oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Dywedwch eich dweud – y dyddiad cau ar gyfer eich ymatebion yw 11 Medi 2018.

  Mwy
 • Helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud y dewis cywir mewn addysg a gwaith

  Bydd ein gwefan newydd yn helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i oresgyn rhwystrau mewn addysg a gwaith.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.