• Cronfa Arloesedd 2018

  Mae Cronfa Arloesedd 2018 ar gael i sefydliadau, grwpiau neu bartneriaethau sy’n gweithio yng Nghymru ac sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau allgymorth yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion a drwy gydol mis Mehefin.

  Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau: Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

   

  Mwy
 • Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

  ‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er mwyn i’n haddysg mor ifanc â phosibl fod yn sylfaen ar gyfer oes o ddysgu a chyflawni.’

  Mwy
 • Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

  Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor a’r ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017.

  Mwy
 • Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid 2017

  Roedd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eleni.

  Cynhaliwyd y seremoni ar 7 Tachwedd ym Mhrifysgol De  Cymru, Campws Caerdydd. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau Tiwtoriaid rhagorol yng Nghymru am eu hangerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill sy’n dysgu i gyflawni eu huchelgais.

   

  Mwy
 • Helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud y dewis cywir mewn addysg a gwaith

  Bydd ein gwefan newydd yn helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i oresgyn rhwystrau mewn addysg a gwaith.

  Mwy
 • Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2017

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Gwobrau Dysgu Oedolion Inspire! 2018 bellach yn agored ar gyfer enwebiadau!

  Mae Gwobrau Inspire! yn dathlu cyflawniadau unigolion, prosiectau a sefydliadau eithriadol sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad ac ysgogiad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu, tra’n wynebu amgylchiadau anodd yn aml. Cydlynir y gwobrau gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill.

  ENWEBWCH ERBYN: DYDD GWENER 16 MAWRTH 2018

  Mwy
 • Wythnos Addysg Oedolion 2017

  Eleni roeddem yn nodi 26 mlynedd o’r Wythnos Addysg Oedolion, ein hymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleodd addysg oedolion fel rhan o’r ŵyl ddau fis ac i gael dechrau da i’r ymgyrch cynhaliwyd ein seremoni gwobrau Ysbrydoli! ar 15 Mehefin yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, lle cyhoeddwyd ein 14 enillydd gwobr ysbrydoledig.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.