• Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018

  Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg ar 10 Hydref 2018.

  Mwy
 • Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2018

  Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru eleni.

   

   

  Mwy
 • Enwebiadau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid 2018

  Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni.

  Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer diwtoriaid a mentoriaid eithriadol y mae eu hymrwymiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi rhoi’r arfau cywir i oedolion sy’n ddysgwyr i drawsnewid eu bywydau.

  Enwebwch erbyn: Dydd Llun Hydref 2018

  Mwy
 • Sylw i John Spence: enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn

  Enillodd John Spence y Wobr Newid a Chynnydd Bywyd a hefyd brif wobr Addysg Oedolion y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion ar 6 Mehefin yng Nghaerdydd. Mae John yn parhau i sicrhau cynnydd ac ysbrydoli eraill ac yn rhannu ei stori gyda The Guardian.

  Mwy
 • Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion Cyhoeddi’r enillwyr

  Ar y 6ed o Fehefin, cynhaliom ein Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion blynyddol yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd. Gwobrwywyd un ar ddeg o enillwyr ynghyd â’r Wobr Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion, a gafodd ei chyflwyno gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

  Mwy
 • Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Cyflenwi a chyllido addysg oedolion yn y gymuned

  Mae Llywodraeth Cymru yn edrych am eich barn ar gynigion ar gyfer ailstrwythuro’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cyflenwi ac yn cyllido addysg oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Dywedwch eich dweud – y dyddiad cau ar gyfer eich ymatebion yw 11 Medi 2018.

  Mwy
 • Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

  ‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er mwyn i’n haddysg mor ifanc â phosibl fod yn sylfaen ar gyfer oes o ddysgu a chyflawni.’

  Mwy
 • Helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud y dewis cywir mewn addysg a gwaith

  Bydd ein gwefan newydd yn helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i oresgyn rhwystrau mewn addysg a gwaith.

  Mwy
 • Wythnos Addysg Oedolion 2018

  Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig, gyda dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau fydd yn ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu. Cynhelir yr wythnos eleni yn ystod 18-24 Mehefin a bydd digonedd o ffyrdd y gall sefydliadau ledled Cymru gymryd rhan.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.