• Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

  ‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er mwyn i’n haddysg mor ifanc â phosibl fod yn sylfaen ar gyfer oes o ddysgu a chyflawni.’

  Mwy
 • Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

  Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor a’r ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017.

  Mwy
 • Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid 2017

  Roedd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eleni.

  Cynhaliwyd y seremoni ar 7 Tachwedd ym Mhrifysgol De  Cymru, Campws Caerdydd. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau Tiwtoriaid rhagorol yng Nghymru am eu hangerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill sy’n dysgu i gyflawni eu huchelgais.

   

  Mwy
 • Helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud y dewis cywir mewn addysg a gwaith

  Bydd ein gwefan newydd yn helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i oresgyn rhwystrau mewn addysg a gwaith.

  Mwy
 • Wythnos Addysg Oedolion 2018

  Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig, gyda dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau fydd yn ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu. Cynhelir yr wythnos eleni yn ystod 18-24 Mehefin a bydd digonedd o ffyrdd y gall sefydliadau ledled Cymru gymryd rhan.

  Mwy

Yr hyn a wnawn

Ymchwil a Datblygu

Gall ein harweinwyr polisi medrus eich cefnogi gyda phrosiectau ymchwil, cyngor polisi, astudiaethau gwerthuso a dichonoldeb, datblygu cynnyrch, tueddiadau a dadansoddiad, a gyda threialu dulliau g

Polisi

Dewch yn gefnogwr neu’n bartner i ni. Derbyniwch yr wybodaeth ddiweddaraf, ein helpu i ddylanwadu ar bolisi, noddi ein hymgyrchoedd neu gael mynediad i’n hadnoddau neu ddigwyddiadau ar brisiau rhatach.

Cynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant

Chwilio ein ystod eang o ddigwyddiadau ac archebu eich lle ar-lein.

Mae 1 mewn 6 o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn cael trafferthion gyda llythrennedd ac 1 mewn 4 yn cael trafferthion gyda rhifedd, a llawer yn cael trafferthion gyda sgiliau bywyd eraill. Mae ein gwaith yn anelu i adeiladu cefnogaeth fwy integredig, cynllunio a darpariaeth leol well, gan symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad Dysgu fel Teulu.

Er gwaethaf cyfraddau diweithdra uchel y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl ar gyflog isel neu ddim cyflog, gan gael effaith negyddol ar ein heconomi. Mae ein gwaith yn ymchwilio sut y gall cymorth integredig, Gwybodaeth Datblygiad Cenedlaethol a Phrentisiaethau safon byd helpu.

Mae gan y Deyrnas Unedig ddiffygion sgiliau sydd yn ein llesteirio, ond mae buddsoddiad cyhoeddus wedi gostwng gan draean mewn pum mlynedd. Mae ein gwaith yn edrych sut y gall y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth gyflawni mwy gyda llai - ar gyfer unigolion, cyflogwyr a threthdalwyr.

Rydym eisiau cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu a chyflawni. Gan ddefnyddio ein hymchwil a thystiolaeth, rydym yn herio syniadau, ysgogi trafodaeth, yn lladmerydd ar ran dysgwyr ac ymarferwyr, fel y gall pawb gael budd o ddysgu gydol oes.