Tiwtor Tîm Sgiliau Gwaith i Oedolion 2
Merthyr Tudful

 

Working Skills for Adults 2

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn cyrraedd pobl sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig a hoffai gynyddu eu sgiliau, gan dargedu cefnogaeth a chymwysterau i’w helpu i sicrhau cynnydd yn eu swyddi presennol neu newid gyrfa. Cafodd y gynllun ei gefnogi gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Leanne Williams,

Gwyddom fod tlodi mewn-gwaith yn broblem enfawr i lawer. Ein nod yw meithrin sgiliau i roi mwy o ddewis, mwy o reolaeth dros eu bywydau a’u grymuso i symud ymlaen. Rydyn ym aml yn gweithio gyda phobl nad oedd wedi mwynhau addysg y tro cyntaf o amgylch – doedd llawer ddim yn hoffi’r ysgol, wedi gadael heb unrhyw gymwysterau ac i rai, ni chafodd anghenion dysgu ychwanegol eu dynodi.” Mae’r tîm tiwtoriaid yn canolbwyntio ar ailadeiladu hyder. Dywedodd Leanne, “Mae’n wobr wych gweld ein dysgwyr yn cyflawni, ennill cymwysterau a symud ymlaen. Mae rhai yn cael dyrchafiad, yn newid swyddi ac yn meithrin mwy o sgiliau i helpu gyda’u teuluoedd ac i fyw bywyd mewn modd mwy cadarnhaol.”

Ar ddechrau’r pandemig roedd tiwtoriaid yn cadw mewn cysylltiad gyda dysgwyr drwy e-bost a ffôn gan sylweddoli’n gyflym fod awydd ymhlith dysgwyr i barhau eu dysgu ar-lein. Pan darodd y pandemig, teimlai’r holl diwtoriaid ar y tîm fod angen iddynt gynyddu eu sgiliau eu hunain yn gyflym a buont yn gweithio gyda sefydliadau partner fel Cymunedau Digidol Cymru i’w galluogi i wneud hyn.

Dangosodd y tiwtoriaid ymrwymiad enfawr i barhau i weithio gyda dysgwyr tra’r oeddent i gyd yn wynebu heriau eu hunain tebyg i ofal plant, afiechyd a phrofedigaeth. Bu’r tîm yn gweithio’n galed i greu gwersi byw ar-lein ac i wneud y sesiynau hyn yn rhyngweithiol a diddorol ar gyfer y dysgwyr. Yn fwy diweddar, mae tiwtoriaid yn ymateb i’r heriau sy’n wynebu llawer sy’n ansicr beth fydd eu dyfodol gwaith.

Dangosodd dysgwyr eu bod yn bryderus efallai na fydd y diwydiannau y buont yn gweithio ynddynt am flynyddoedd lawer yn parhau, tebyg i fanwerthu a lletygarwch. Mewn ymateb i hyn, mae’r tiwtoriaid wedi datblygu amrywiaeth o gyrsiau Camu i Yrfa Newydd sy’n rhoi llwybr gyrfa newydd i ddysgwyr.

Yn ogystal â hyn, caiff materion bywyd ehangach hefyd eu dynodi ac mae’r tîm yn cysylltu gyda sefydliadau fel Mind, y Samariaid ac elusennau tai/dyled. Dywedant, “Mae mor bwysig gweithio gyda phob person ar yr holl faterion sy’n effeithio arnynt ac mae ein partneriaid yn rhoi gwybodaeth arbenigol lle mae angen.

“Rydym yn anhygoel o falch o’r hyn rydym wedi ei gyflawni, nid oes unrhyw gyfaddawdu ar ansawdd. Rydym i gyd yn gwybod fod cymaint mwy yn dal i’w wneud ond cawn ein gyrru gan weithio gyda phob un o’n dysgwyr i greu dyfodol gwell ar eu cyfer nhw a’u teuluoedd.”

Diolch i'n partneriaid

  • NTFW-Logo-CMYK-text
  • Agreed logo
  • AC-FC-Port-no-strap-300x355
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • Unis Wales
  • Welsh Government
id before:8235
id after:8235