The Smith Family

Enillydd Gwobr Dysgu Teulu
Enwebwyd gan: Dysgu Bro Ceredigion

Penderfynodd dwy genhedlaeth o’r teulu Smith ddysgu Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i’w helpu i gyfathrebu gyda Krsna, pan aeth yn hollol fyddar fel babi.

Mae’r teulu, ei fam-gu, Alex Smith, ei ewythr Josey Smith a’i fodrybedd Laura Smith a Naomi Smith-Lloyd, wedi cwblhau iBSL Lefel 1 a Lefel 2 ac maen nhw’n bwriadu symud ymlaen i Lefel 3. Diolch i’w hymroddiad i ddysgu BSL a dysgu mwy am ddiwylliant pobl fyddar, mae Krsna, sydd nawr yn naw oed, yn rhan gyflawn o bob agwedd ar fywyd y teulu.

Meddai Alex:

Roedden ni eisiau dechrau dysgu BSL fel teulu fel y byddai gan Krsna iaith lawn i gyfathrebu ynddi. Rydyn ni’n cymryd popeth yn ganiataol, ond heb iaith lawn mae’n llawer anoddach i ni fynegi emosiynau a datblygu perthynas gydag eraill.”

Roedd rhieni Krsna eisiau iddo gael ei drochi yn niwylliant pobl fyddar o oed cynnar. Dechreuon nhw ddysgu BSL pan oedd e’n fabi ac fe lwyddon nhw i drefnu iddo dreulio amser gyda phobl fyddar eraill yn eitha’ cyflym. “Does dim modd i unrhyw blentyn ddod yn rhugl mewn iaith oni bai ei fod yn gallu cael profiad o’r iaith honno’n cael ei defnyddio’n rhugl o’i gwmpas. Roedd yn bwysig iawn i ni allu cyfathrebu’n llawn gydag e, ei gynnwys mewn sgyrsiau teuluol a’i helpu gyda BSL.”

Fe wnaethant ddysgu BSL eu hunain gartref gan ddefnyddio llyfrau ac adnoddau ar-lein. Pan gafodd dosbarthiadau lefel mynediad wedi eu sybsideiddio eu sefydlu yn lleol, fel rhan o’r rhaglen Dysgu Bro, wnaethon nhw ddim oedi cyn cofrestru. Aeth y fam-gu, Alex, yn ei blaen: “Gall dysgu BSL fod yn ddrud iawn felly rydyn ni’n teimlo’n hynod ddiolchgar am y cyfle hwn. Pe bai mwy o gyllid ar gael, byddai mwy o deuluoedd yn gallu cefnogi aelodau o’r teulu sy’n fyddar drwy ddysgu BSL.

Ers cwblhau’r cwrs, mae Josey, sy’n ewythr i Krsna, wedi defnyddio ei sgiliau BSL i wirfoddoli. Meddai: “Ar y dechrau, roeddwn i’n nerfus am ddechrau’r cwrs, ond mae fy hyder wedi gwella’n aruthrol ac erbyn hyn dwi’n benderfynol o barhau a chwblhau’r cymhwyster Lefel 3. ynddi na Saesneg llafar.”

Mae modrybedd Krsna, Naomi a Laura, wedi gweithio’n galed er mwyn cynnwys pobl fyddar mewn gwyliau maen nhw’n eu trefnu. Dywedodd y ddwy: “Mae pobl fyddar dan anfantais fawr yn y gymuned o bobl sy’n clywed. Rydyn ni’n credu y dylai pawb ddysgu BSL; mae dysgu iaith fel oedolyn yn her ond byddwn yn ei argymell i unrhyw un.

Dywedodd Alex, oedd yn gweithio fel tiwtor, “Mae unrhyw fath o ddysgu yn eich ehangu ac yn helpu i’ch gwneud yn berson mwy cyflawn. Dwi’n deall y pwysau sy’n dod o orfod dysgu a gwneud asesiadau o amgylch bywyd teuluol yn llawer gwell nawr nag oeddwn i o’r blaen. Rydyn ni wedi dod yn ffrindiau da gyda’r bobl eraill oedd yn dysgu gyda ni, ond yn bwysicaf oll rydyn ni’n gallu cyfathrebu â Krsna.”

  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
  • Welsh Government
id before:7251
id after:7251