Maths4Prisons

 

Rhedodd cyllid peilot Mentor Mathamateg rhwng mis Medi 2012 a mis Mawrth 2013. Fe wnaethom hyfforddi mentoriaid mewn dau garchar oedd yn hyderus yn eu sgiliau mathamateg i roi cefnogaeth anffurfiol i garcharorion arall oedd yn ddihyder mewn mathemateg – ar yr adain i helpu gyda rheoli arian ac yn ystafell ddosbarth y carchar. Cafodd y prosiect ei arwain gan NIACE, un o’r ddau sefydliad a unodd i ffurfio’r Sefydliad Dysgu Gwaith – a’i gyllido gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Cafodd mentoriaid eu hyfforddi a chael llyfrau ac offer gweithgareddau dysgu fel y gallent hyrwyddo dysgu mathemateg a rhoi cefnogaeth un-i-un i garcharorion eraill ar yr adain, ac mewn dosbarthiadau mathemateg neu weithdai galwedigaethol. Rhoddodd mentoriaid, ynghyd â staff carchar, gefnogaeth lwyddiannus i garcharorion eraill i drin sefyllfaoedd mathemateg bob dydd, eu helpu i ddod yn fwy hyderus am eu gallu mathemategol eu hunain, eu hannog i ymuno â dosbarthiadau mathemateg a gweithredu fel cymhorthwyr ystafell ddosbarth anffurfiol.

Cafodd y syniad Mentor Mathemateg ei hyrwyddo mewn carchardai eraill ledled Lloegr ers hynny; gobeithiwn y bydd y llawlyfr hwn a’r adnoddau cysylltiedig yn galluogi charchardai unigol i sefydlu eu prosiectau eu hunain.

Mwy o wybodaeth ar safle'r DU

id before:6375
id after:6375