Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

‘Er fod yn rhaid I ddiwallu her iechyd cyhoeddus brys y coronafeirws fod yn flaenoriaeth i bob llywodraeth, mae angen clir hefyd i barhau i weithredu i leihau effaith economaidd yr argyfwng. Mae llywodraethau eisoes wedi cymryd camau i warchod swyddi a busnesau rhag yr effaith uniongyrchol ond yn y tymor hirach yr her fydd lliniaru rhag bygythiad sylweddol diweithdra.

Dengys ein dadansoddiad faint yr her sy’n ein hwynebu i gyd gyda phum mlynedd o dwf cyflogaeth dan fygythiad oherwydd coronafeirws a phobl ifanc, menywod a’r rhai gyda’r lleiaf o gymwysterau yn y risg mwyaf o ddiweithdra.’

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

Gweler ein datganiad i’r wasg.