146,000 o resymau dros gael cymorth cyflogaeth yn iawn yng Nghymru

Dyddiad:

01 01 1970

Awduron:

Tagiwyd gan:

Rhannu:

gan Joshua Miles, Cyfarwyddwr Cymru yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Yn ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar Pa ffordd nawr ar gyfer cymorth cyflogaeth yng Nghymru fe wnaethom ddadlau o blaid ailfeddwl yn drylwyr sut mae pobl yn cael eu cefnogi i weithio yng Nghymru. Roedd y rheswm am hyn yn syml; mae gormod o bobl sydd am fod yn gyfranogwyr gweithredol ym marchnad lafur Cymru ond wedi’u hymwahanu, gan syrthio drwy’r bylchau mewn cefnogaeth.

Awgrymodd ein hymchwil ar gyfer yr adroddiad fod 146,000 o bobl oedran gweithio (neu 7.7% o’r boblogaeth o oedran gweithio) sy’n economaidd anweithgar oherwydd salwch neu anableddau hirdymor. Ar ben hynny, mae yna 75,000 o bobl sy’n economaidd anweithgar ond sydd eisiau gweithio. Mae cyfle gwirioneddol yn cael ei golli yma – pe bai’r 75,000 o bobl hynny yn mynd i mewn i’r farchnad lafur byddem yn anelu tuag at y cyfraddau cyflogaeth gorau fel Seland Newydd (80.3%) gyda llawer mwy o bobl mewn gwaith, yn ennill cyflogau a chyfrannu treth i gefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus. Felly pam nad ydyn nhw’n cael y cymorth maen nhw ei angen?

Fel erioed, mae’r llun yn gymhleth. Yn gyntaf oll, mae’n bwysig deall beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni i’n harwain i’r lle rydyn ni heddiw. Yn aml, mae gan Gymru farchnad lafur sy’n tanberfformio o’i gymharu â gweddill y DU. Yn ymarferol, rydym ni’n aml wedi profi cyfraddau anweithgarwch economaidd o tua 4-5 pwynt canran yn uwch nag mewn mannau eraill ac mae’r tueddiadau presennol yn anffodus i’r cyfeiriad anghywir. Mae yna gymysgedd o resymau dros hyn.

Mae ein poblogaeth yn tueddu i fod yn hŷn; mae anabledd ac afiechyd yn fwy cyffredin, ac mae atyniad economaidd cyflogaeth dda yn wannach mewn gwlad sydd â chyflogau cyfartalog is. Ond mewn blynyddoedd mwy diweddar, ac yn sicr ers y pandemig, rydym ni wedi gweld cynnydd mewn pobl yn gadael y farchnad lafur am resymau afiechyd. Mae materion iechyd meddwl wedi bod yn sbardun sylweddol i hyn."

Pan fydd unigolyn yn profi rhwystrau cymhleth sy’n ei atal rhag cael swydd, mae angen cymorth gweithredol gan wasanaethau cymorth cyflogaeth. Ond mae llawer yn aml yn cael eu gadael eisiau mwy. Mae ymchwil blaenorol L&W wedi dangos mai dim ond un o bob deg allan o bobl hŷn ac anabl allan o waith sy’n cael help i ddod o hyd i waith bob blwyddyn ledled y DU. Mae cyfundrefnau amodoldeb gwaith Credyd Cynhwysol yn golygu nad oes gan lawer hawl i gael cymorth cyflogaeth a gomisiynwyd gan y Ganolfan Byd Gwaith a’r DWP, er bod hyn yn newid gyda’r Cymorth Cynhwysol newydd a gyhoeddwyd yng Nghyllideb y Gwanwyn 2023 a fydd yn cael ei chyflwyno’n araf yn y blynyddoedd nesaf.

Hyd yn oed lle mae cymorth Canolfan Byd Gwaith ar gael, yn ymarferol nid yw’n ddigon yn aml. Yn nodweddiadol, mae cleientiaid y Ganolfan Byd Gwaith yn cael slot 15 munud y mis, nad yw o bosibl yn ddigon o amser i asesu anghenion a chynnydd cleientiaid, ymgymryd â hyfforddi a thrafod atgyfeirio at wasanaethau eraill. O ychwanegu at hyn y ffaith bod llwyth achosion hyfforddwyr gwaith yn eithaf uchel fel arfer (tua 86 fesul hyfforddwr ar gyfer yr amodoldeb mwyaf dwys ‘chwilio am waith’), mae’n amlwg bod y system yn cael trafferth cefnogi’r demograffig penodol hwn.

Yn hanesyddol, cafodd llawer o’r rheiny nad oedd yn derbyn cymorth DWP eu hunain ar raglenni a ariennir gan yr UE sy’n cael eu rhedeg yn aml gan Lywodraeth Cymru fel Cymunedau am Waith. Gyda’r newid i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) a’i dull sy’n canolbwyntio ar awdurdod lleol nid yw’n glir eto pa mor llwyddiannus mae’r bylchau yn cael eu llenwi yn narpariaeth craidd DWP. Disgwylir i’r cynllun SPF presennol ddod i ben ym mis Mawrth 2025, sydd hefyd yn golygu ymyl dibyn posibl o ran darpariaeth o ddiwedd 2024 pan fydd gwasanaethau’n edrych tuag at ddirwyn i ben.

Mae hefyd yn hanfodol cydnabod bod llawer o’r ymyriadau sydd eu hangen i gefnogi eistedd unigolyn y tu allan i gefnogaeth cyflogaeth ei hun — mae gan ofal plant, tai, iechyd, trafnidiaeth a sgiliau i gyd rôl enfawr i’w chwarae wrth greu amgylchedd sy’n cefnogi cyfranogiad yn y farchnad lafur.

Dyma lle mae gwleidyddiaeth yn dod i mewn i’r drafodaeth. I bob pwrpas, mae gennym ni lywodraethau’r DU, Cymru a llywodraethau lleol, yn ogystal ag ystod eang o wasanaethau cymorth cymunedol, gyda bwriadau da i gyd yn ceisio gwneud hyn yn gweithio. Ond yn ymarferol, mae bylchau yn aml mewn darpariaeth, aliniad gwael a blaenoriaethau sy’n cystadlu.

Felly, o leiaf, mae angen i lywodraethau (yn y lluosog) yng Nghymru feddwl am weledigaeth gyffredin o’r hyn rydyn ni’n ceisio ei gyflawni. Yna mae angen cael sgwrs aeddfed ynghylch pwy sydd yn y sefyllfa orau i wneud beth. Mae datganoli cymorth cyflogaeth yn sgwrs fyw, gyda rhywfaint o ddatganoli i’r Alban yn 2016, cyd-gomisiynu yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr a Manceinion Fwyaf gydag un gyllideb cyflogaeth a sgiliau wedi’i chynllunio a chorff cynyddol o dystiolaeth i gefnogi mwy o ymdrechion i adlewyrchu economïau lleol.

Mewn blwyddyn etholiad, mae cyfle i feddwl o’r newydd. Yn wir, mae Llafur y DU eisoes wedi addo dychwelyd rheolaeth y Gronfa Ffyniant Gyffredin i Lywodraeth Cymru a fydd yn symud cydbwysedd cyfrifoldebau eto. Yn wir, mae Maer Manceinion Fwyaf, Andy Burnham, wedi cynnig mynd ymhellach gyda datganoli lles a throi Canolfannau Gwaith yn ganolfannau LiveWell o dan reolaeth y maer ym Manceinion Fwyaf.

Ni all Cymru fod yn ddiogel rhag y sgwrs hon, a dylem fod yn rhagweithiol yn archwilio tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio’n rhyngwladol. Er enghraifft, yn UDA mae fframweithiau ffederal ar gyfer polisïau cymorth cyflogaeth sy’n rhoi rôl glir i lywodraethwyr y wladwriaeth wrth bennu blaenoriaethau ac awdurdodau lleol y cyfrifoldeb am eu cyflawni.[1] Ar ben hynny, yn yr Almaen mae llywodraeth ffederal yn aml wedi datganoli cyflawni cyllidebau ar gyfer cymorth cyflogaeth a lles, i greu cymhellion cryfach i wella cyfranogiad y farchnad lafur gyda’r awdurdod lleol yn cadw unrhyw arbedion i gefnogi eu gwasanaethau cyhoeddus eu hunain.

Gydag aliniad cywir, yn fertigol rhwng y sector cyhoeddus yng Nghymru yn gyntaf ac yna’n llorweddol rhwng cymorth cyflogaeth ac iechyd, tai a’r llu o wasanaethau eraill sy’n effeithio ar y farchnad lafur, gallem ddechrau gweld newid sylweddol.

[1] https://www.jrf.org.uk/welfare-to-work-devolution-in-england

Pa ffordd yn awr i gymorth cyflogaeth yng Nghymru?

Workers walking

Ble mae Gweithwyr Coll Cymru?

timon-studler-ABGaVhJxwDQ-unsplash
id before:15016
id after:15016