Ceisiadau yn agor ar gyfer cronfa Newid dy Stori Wythnos Addysg Oedolion

Cyllid Newid Eich Stori – ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae Wythnos Addysg Oedolion (19 – 25 Medi) yn ymgyrch cenedlaethol sydd yn dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu ar gyfer pawb.

Mae’r ymgyrch yn darparu ffocws ar gyfer hyrwyddo cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol ac i ddathlu dysgu gydol oes. Rydym eisiau arddangos camau yn ôl i ddysgu a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau – ar gyfer gwaith, i gefnogi teuluoedd, ar gyfer llesiant ac ansawdd bywyd.

Eleni, tra’n bod yn addasu ac yn cael adferiad ar ôl pandemig coronafeirws, bydd gŵyl Wythnos Addysg Oedolion yn hyrwyddo cymysgedd o gyrsiau, sesiynau blasu, a sesiynau tiwtorial ar-lein yn ogystal â digwyddiadau allgymorth cymunedol wyneb yn wyneb a chyflwyno cyfunol os yw hynny’n briodol.

Mae’r gronfa hon yn cynnig cymorth i ddarparwyr addysg oedolion i gyflwyno cynnwys a gweithgaredd hyrwyddo allgymorth ar gyfer cyfnod yr ymgyrch a thrwy gydol mis Medi 2022.

Mae grantiau o hyd at £750 ar gael i sefydliadau sydd yn gweithio yng Nghymru sydd yn cyflwyno dysgu gydol oes. Diben y gronfa grant yma yw cefnogi creu sesiynau blasu bach, digwyddiadau dysgu, gweithgaredd allgymorth, dosbarthiadau meistr, llais dysgwyr ac i ddatblygu cynnwys y gellir ei addasu i amgylchedd ar-lein. Gall fod gennych ddiddordeb hefyd yn cyflwyno Diwrnodau Agored ar-lein/wyneb yn wyneb – dylai’r rhain ganolbwyntio ar addysg oedolion. Mae gennym hefyd ddiddordeb mewn dysgu fel teulu ac yn arbennig yn cefnogi unigolion neu gymunedau sydd wedi wynebu heriau sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Hoffem i chi ystyried mynd i’r afael â rhwystrau i ymgysylltu oedolion a theuluoedd ac ysbrydoli mwy o oedolion i ganfod beth sydd ar gael i gefnogi eu taith ddysgu a datblygu eu hyder i ddechrau arni.

Mae gennym ddiddordeb mewn gweithgaredd sydd:

 1. Yn mynd i’r afael â rhwystrau rhag cymryd rhan ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.
 2. Yn canolbwyntio ar bobl â lefelau isel o sgiliau neu gymwysterau
 3. Yn creu partneriaethau gyda gofal iechyd i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau ac i gydnabod rôl dysgu a sgiliau fel rhan o’r ateb i fyw bywyd gwell
 4. Yn datblygu brwdfrydedd dysgwyr presennol fel eiriolwyr i annog eu cymunedau eu hunain i gymryd rhan.

Gellir defnyddio grantiau ar gyfer:

 • Creu sesiynau blasu bach ar-lein/wyneb yn wyneb
 • Cyflwyno digwyddiadau a sesiynau ar-lein byw
 • Cydlynu diwrnodau agored ar-lein/wyneb yn wyneb ar gyfer cyfleoedd dysgu cymunedol, teuluol ac i oedolion
 • Cefnogi syniadau creadigol i gyrraedd mwy o oedolion a theuluoedd gyda chyfleoedd dysgu neu i ymgysylltu â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
 • Galluogi gweithgareddau partneriaeth i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, profi ffyrdd newydd o weithio neu ganfod ffyrdd newydd o hyrwyddo/cyflwyno cyfleoedd i gyrraedd y rheiny sydd angen cymorth fwyaf
 • Datblygu gweithgaredd dysgu mwy cyfunol a chefnogi arloesi mewn strategaethau dysgu o bell
 • Canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant trwy greu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfleoedd dysgu anffurfiol
 • Gwella cynhwysiant trwy ganolbwyntio ar sgiliau digidol a mynediad

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 8 Ebrill 2022

Anfonwch eich ffurflenni wedi eu llenwi i: alwevents@learningandwork.org.uk

Canllaw a Ffurflen Gais

Lawrlwytho

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am Wythnos Dysgwyr Oedolion

id before:6974
id after:6974