Kierran James

Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Dilyniant (cyd-enillydd)
Enwebwyd Gan: Coleg Caerdydd a’r Fro

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin ar seiliau meddygol, mae Kierran James wedi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cynnal a Chadw Awyrennau. Ymunodd Kierran â’r fyddin pan oedd yn 16 oed a heb y gefnogaeth a’r teimlad o bwrpas a gâi gyda’r Fyddin, dechreuodd ei iechyd meddwl ddioddef, a chafodd ddiagnosis o iselder a gorbryder. Ar ôl blynyddoedd yn symud o swydd i swydd, roedd o wedi colli ei ffordd.

Meddai Kierran: “Y Fyddin oedd yr unig beth oedd yn gyfarwydd i fi. Roedd llawer o fy mherthnasau yn y Fyddin ac roeddwn i wastad wedi dychmygu fy hun yn mynd o swydd i swydd o fewn y Fyddin. Mae’n ffordd o fyw ac mae’n teimlo fel teulu felly roedd cael hynny i gyd yn diflannu’n sydyn yn anodd iawn ymdopi ag ef.

“Roedd bywyd ar ôl hynny’n reit ddigalon, bues yn gweithio mewn nifer o dafarndai ond wnes i ddim llwyddo i aros yn unman.”
Daeth gobaith yn ôl i fywyd Kierran pan gyfarfu â’i bartner; fe wnaeth ei helpu i gamu yn ôl ac ail-werthuso ei yrfa. Dywedodd,

Roeddwn i’n gwybod bod angen i mi ennill cymwysterau os oeddwn am gael gyrfa newydd. Yn y Fyddin roeddwn yn hyfforddi i fod yn beilot drôn UAV ac mae gen i ddiddordeb yn y diwydiant awyrennau ers cyn cof, felly penderfynais wneud cais am y cwrs Trwydded ‘A’ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Rhoddodd y cwrs hwn bwrpas i mi.”

Roedd dychwelyd i ddysgu yn her i Kierran, a ddywedodd, “Roeddwn i wastad wedi cysylltu dysgu â’r amser anodd ges i yn yr ysgol pan fu nhad farw.” Yn ystod ei amser ar y cwrs, cafodd ddiagnosis o ddyslecsia nad oedd neb wedi sylwi arno yn yr ysgol. “Roeddwn i bob amser wedi teimlo bod gwaith ysgol yn waith caled ond ar ôl deall pam roeddwn i’n cael trafferth a gwneud newidiadau bach fel argraffu gwaith ar bapur melyn roeddwn i’n gallu cadw i fyny â’r gwaith yn y dosbarth yn well.”

Ffynnodd Kierran yn yr amgylchedd dysgu yma ac ar ôl cwblhau ei Lefel 2 a 3 mewn modiwlau Trwydded A aeth ymlaen i astudio ar gyfer gradd mewn cynnal a chadw awyrennau. Dywedodd Kay Davies, ei diwtor: “Rwyf wedi gweld ei drawsnewidiad o fod yn ddysgwr Addysg Bellach ar gwrs ymarferol yn bennaf Peirianneg Awyrennau i ddysgwr Addysg Uwch hyderus ar gwrs academaidd iawn”.

Ers hynny, mae Kierran wedi siarad mewn ffeiriau gyrfaoedd, wedi ymgymryd â rôl arweinydd tîm ar brosiectau grŵp a sicrhau’r interniaeth gyntaf erioed mewn cwmni cynnal a chadw awyrennau a hyfforddi, Caerdav – sy’n adnabyddus oherwydd ei gysyllltiadau gyda Bruce Dickinson o Iron Maiden.

“Roedd Bruce yn siarad mewn cynhadledd ac es i ato i ofyn am rywfaint o brofiad gwaith – pe baech wedi dweud hynny wrtha i bum mlynedd yn ôl, fyddwn i wedi chwerthin! Mae cefnogaeth ar gael a byddwn yn annog pobl i rannu eu problemau a’u nodau hefyd oherwydd fe fydd pobl yn eich helpu i ddod o hyd i ffordd drwyddi.”

Gwobr Newid Bywyd a Dilyniant wedi'i noddi gan:

  • Welsh Government
id before:6935
id after:6935