Fatma Al Nahdy

Enillydd Gwobr Gorffennol Gwahanol:  Rhannu Dyfodol
Enwebwyd gan:  Coleg Cambria

Pan ddaeth Fatma Al Nahdy i Brydain o Yemen yn 2015, nid oedd ganddi unrhyw Saesneg ac nid oedd erioed wedi bod yn yr ysgol oherwydd y rhyfeloedd parhaus a’r sefyllfa gythryblus yn Yemen. Roedd Fatma yn rhugl mewn dwy iaith ond wyddai hi ddim sut i ddarllen nac ysgrifennu.

Ganwyd ei mab yn weddol fuan ar ôl iddi gyrraedd ac roedd yn benderfynol i sicrhau gwell bywyd iddo. Felly pan gafodd gynnig cyfle i gofrestru ar gwrs Saesneg fel Ail Iaith (ESOL) yn Coleg Cambria, roedd yn nerfus ond yn edrych ymlaen at her newydd. Dim ond bum mlynedd yn ddiweddarach, mae Fatma wedi gorffen ESOL yn ogystal â Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach a chwrs Lefel 3 Mynediad i Addysg Uwch. Pasiodd TGAU mewn mathemateg a Saesneg ac mae wedi dal ati i ehangu ei gwybodaeth drwy gofrestru ar gyrsiau ECDL, Cymraeg i ddechreuwyr a dehongli. Nod Fatma bob amser fu dod yn nyrs. Cafodd ei derbyn yn ddiweddar i wneud gradd nyrsio ym Mhrifysgol Bangor.

I Fatma, roedd dysgu Saesneg yn rhan hanfodol o setlo a dechrau ar ei bywyd newydd yng Nghymru. Dywedodd: “Roeddwn yn nerfus yn mynd i’r dosbarth cyntaf. Gwyddwn y byddwn yn cwrdd â llawer o bobl newydd ac roeddwn yn swil iawn i ddechrau. Ond roedd yn ddosbarth hyfryd. Fe wnaeth fy nhiwtoriaid fy helpu i weld yr hwyl mewn dysgu ac ar ôl mis neu ddau dechreuais deimlo’n fwy cartrefol a hyderus. Roedd dysgu Saesneg yn golygu y gallwn fynd allan ac adeiladu cysylltiadau gyda’r Gymuned.

Yn ogystal â her dysgu pethau newydd, caiff Fatma ei hysgogi gan ei dymuniad i’w mab gael bywyd gwell. “Nawr rwy’n gallu siarad, darllen, ysgrifennu a deall Saesneg yn dda iawn, rwy’n gallu darllen llythyrau ar fy mhen fy hun, mynd at y meddyg teulu heb neb i gyfieithu a chefnogi fy mab gyda’i waith ysgol.

Ychwanegodd: “Fy mab yw fy nghymhelliant a fy ysbrydoliaeth. Roedd dysgu yn ystod y pandemig yn anodd oherwydd fy mod hefyd yn gyfrifol am ei addysg gartref ac yn gofalu amdano. Nid dysgu o bell yw fy hoff ffordd o ddysgu, ond rwy’n gwneud yn iawn. Rwyf bob amser wedi eisiau bod yn nyrs, mae’r holl gyrsiau a wnes hyd yma wedi fy helpu i gyrraedd y nod honno. Nid yw wedi bod yn rhwydd, ond ryw’n awr yn nes nag erioed i gyflawni fy mreuddwyd. Fedra i ddim aros i ddechrau fy ngradd nyrsio y flwyddyn nesaf. Rwy’n ddiolchgar iawn i fod ble’r ydw i a hoffwn ddiolch i fy nhiwtoriaid am fy helpu i gyrraedd yno. Fe wnaethant ddweud wrthyf fy mod yn ddeallus; doedd neb erioed wedi dweud hynny wrthyf yn fy hoff fywyd. Fe wnaethant fy nghymell i ddal ati ar fy nhaith i nyrsio,

“Pan gyrhaeddais Gymru, wyddwn i ddim am yr help oedd ar gael i mi. Rydw i wedi aros mewn cysylltiad gyda’r merched wnaeth fy helpu ac maen nhw fel teulu yn awr, mae gan fy fab ddwy ‘nain am byth’. Fy nghyngor i unrhyw un arall sy’n ystyried dilyn cwrs fel oedolyn yw trefnu eich amser a chanolbwyntio ar eich nod – addysg yw’r allwedd i fywyd.”

Fe wnaethant ddweud wrthyf fy mod yn ddeallus; doedd neb erioed wedi dweud hynny wrthyf yn fy hoff fywyd. Fe wnaethant fy nghymell i ddal ati ar fy nhaith i nyrsio,

Gyda chefnogaeth:

  • Welsh Government small
  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue
id before:8655
id after:8655