https://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2019/06/Waste-Management-Team--1500x350.png

Roedd awdurdod lleol Dinas a Sir Abertawe eisiau gweithio gyda staff i newid agweddau tuag at y sector gwastraff, felly cydweithiodd gyda Choleg Gŵyr, Abertawe y llynedd i gyflenwi cynllun hyfforddi a fyddai’n cynnig cymhwyster i staff rheoli gwastraff.

Mae llawer o bobl sy’n ymuno â’r diwydiant yn dechrau ar gontractau dim oriau trwy asiantaethau, ond bydd y rhai sy’n cwblhau’n llwyddiannus y cwrs naw mis Newydd sy’n cael ei gyflenwi gan y coleg yn gadael gyda diploma Bwrdd Ymgynghorol Hyfforddiant y Diwydiant Gwastraff a Rheolaeth (WAMITAB) ac yn cael cynnig swydd amser llawn barhaol gyda’r y cyngor.

Gareth Payne, tiwtor yng Ngholeg Gŵyr, sy’n rhedeg y cwrs. Ei waith yw uwchsgilio’r recriwtiaid ym mhopeth o iechyd a diogelwch, i drin gwastraff peryglus a chreu gwell cydbwysedd rhwng gwaith a byw. Dywedodd: “Mae’n swydd gorfforol, galed a drewllyd gyda heriau bob un diwrnod, a’u gwaith nhw yw cadw pawb yn ddiogel. Rydym i gyd eisiau i’n biniau gael eu casglu a’n gwastraffgael ei waredu ond dyw llawer o bobl ddim yn sylweddoli mor galed yw’r gwaith.”

Ymgeisiodd dau gant o bobl pan ddechreuwyd y Rhaglen y gwanwyn diwethaf, a llwyddodd pob un o’r deg gweithiwr a dderbyniwyd ar y cwrs cyntaf a chael eu cyflogi amser llawn gan y cyngor. Mae criw newydd o rai dan hyfforddiant ar fin dechrau ar y cwrs nesaf.

“Doedd llawer o’r rhai dan hyfforddiant ddim wedi bod mewn dosbarth ers oesoedd,” medd Gareth. “Os ydych chi wedi bod allan o’r ysgol ers tipyn o amser a falle heb wneud yn rhy dda yno, mae’n hawdd teimlo eich bod wedi colli’ch cyfle. Ond dyw hynny ddim yn wir.”

Cwblhaodd Matthew Jones ei hyfforddiant fis Rhagfyr diwethaf ar ôl treulio blynyddoedd yn gweithio ar gontract dim oriau i asiantaeth. Enillodd y dyn 37 oed gymhwyster gyda Diploma Lefel 2 WAMITAB mewn Gweithgareddau Adnoddau Cynaliadwy ac mae bellach yn gweithio amser llawn i’r cyngor. “Mae’n gynllun ardderchog,” meddai. “Mae cael cymhwyster tu cefn i mi yn gwneud i mi deimlo mod i’n cael mwy o barch - ac rydyn ni a’r diwydiant - rydyn ni ar flaen y gad bob diwrnod.” Yn fuan bydd Matthew yn cofrestru ar gyfer y cymhwyster Lefel 3, sy’n cyfateb I Lefel A ac a fydd yn ei wneud yn gymwys ar gyfer swyddi rheoli.

“Ers i ni ennill y cymwysterau mae pawb yn llawer hapusach,” meddai. “Rwy’n rhan o dîm nawr ac mae’r awyrgylch yn y gwaith yn well. Mae addysg oedolion wedi rhoi cymaint mwy o hyder i mi yn fy ngwaith. Rydyn ni wedi delio â phob un maes, ac rwy’n adnabod pawb ymhob adran wrth eu henwau. Mae hyn wedi gwneud fy Gwaith gymaint yn haws.”

Dywedodd Pennaeth Rheoli Gwastraff y Cyngor, Chris Howell, “Mae manteision y bartneriaeth hyfforddi yn amlwg i bawb ar lawr gwlad gydag agweddau ffantastig at waith, hyblygrwydd o ran gweithio oriau ychwanegol os oes angen, a pharodrwydd i gymryd rhan, gan fod hyn yn arwain at gyflwyno ymgyrchoedd ailgylchu a chynlluniau casglu newydd.”