https://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2019/06/Owen-Roberts--1500x350.png

Yn 10 oed cafodd Owen ynghyd â’i ddau frawd a’i ddwy chwaer eu rhoi yn y system gofal. Cafwyd teulu maeth iddo ac mae o a’i frodyr yn dal i fyw gyda nhw. Mae wedi bod yn yr un lleoliad maeth o’r dechrau.

Dywed Owen, “Wrth i mi fynd i ofal dwi’n cofio cael sioc fod popeth mor dawel. Roedd fy rhieni maeth yn ofalgar a ddim yn rhy gaeth. Yn fwy na dim, roeddwn i’n rhyfeddu fod rhai pobl yn malio go iawn amdanaf i. Mi wnaeth hyn i mi deimlo’n eithaf isel mewn rhyw ffordd ryfedd, ond mi wrthodais fynd i weld cwnselydd. Roeddwn i’n mynd I ddatrys fy holl broblemau fy hun.”

Aeth cyfnod ysgol uwchradd Owen heibio heb lawer o gynnwrf, ond doedd yr ysgol ddim yn apelio ac roedd wedi ei ddadrithio’n arw. Gwrthododd ymgysylltu â chwnselydd i helpu gyda thrawma’r esgeulustod a’r cam-drin yn ei fywyd cynnar a phenderfynodd ddelio â phethau ei hun - nid bob amser yn llwyddiannus.

Mae’n dweud, “Wnes i ddim yn dda yn yr ysgol gan nad o’n i eisiau i bobl feddwl ’mod i’n nerd. Ond fel y trodd hi allan ro’n i’n eitha’ da am Addysg Gorfforol ac Arlwyo. Ces waith dydd Sadwrn mewn cegin tafarn a sylweddolais ’mod i’n eitha’ da am weithio.”

Gan brofi iddo’i hun ei fod yn gallu gwneud gwaith da, meddyliodd Owen wedyn am ddilyn gyrfa fel cogydd. Pan adawodd yr ysgol gydag un TGAU mewn Addysg Gorfforol gwnaeth gais i ymuno â’r fyddin. Cafodd gyngor i fynd ar gwrs paratoi milwrol ac arweiniodd hynny at arwyddo ar gyfer rhaglen hyfforddiant gyda chwmni Hyfforddiant Gogledd Cymru Mae’r Cwrs Ymwybyddiaeth Filwrol wedi ei gynllunio i roi cipolwg i ddysgwyr ar fywyd y fyddin a’u paratoi a’u cefnogi yn eu cais i’r Lluoedd Arfog.

Bob bore byddai’n codi am 6:15 a theithio i Wersyll Cinmel ar ei ben ei hun ar y trên am fwy nag awr, a ddim yn cyrraedd adre tan ar ôl 6pm bob dydd. Dywed ei enwebydd, Martin Craven, “Ar y dechrau roedd Owen yn swil iawn ac yn brin o hyder. Roedd yn gweld y dyddiau cynnar yn galed ond roedd yn datblygu gwytnwch a phenderfyniad. Daeth yn ffrindiau efo rhai eraill ar y cwrs ac ar ôl siarad efo Gwarchodwyr Cymreig oedd yn ei helpu ar y rhaglen penderfynodd ei fod eisiau ymuno â’r milwyr traed. Unwaith oedd o wedi cael y ffocws hwnnw doedd dim troi’n ôl.”

Pan gyrhaeddodd Owen ar y cwrs roedd yn amlwg fod hyfforddiant ffitrwydd yn faes yr oedd yn ei wir fwynhau. Roedd yn rhoi popeth oedd ganddo yn hynny, gan ddod yn un o’r pedwar dysgwr gorau ar y cwrs. Wnaeth o ddim colli’r un diwrnod mewn naw mis a gallai’r staff weld ei hunan hyder a hunan ddisgyblaeth yn tyfu. Cwblhaodd Ddyfarniad BTEC Lefel 1 mewn Sgiliau Gwaith a llwyddodd i gael ei ddewis i fynd i Goleg Sylfaen y Fyddin yn Harrogate ar y cynnig cyntaf.

Ychwanegodd Martin Craven, “Mae ei hunaniaeth personol wedi aeddfedu a’i hunan barch wedi codi. Mi lwyddodd i drawsnewid ei fywyd yn llwyr a chanfod pwrpas a nod. Mae Owen yn edrych ymlaen at y bennod gyffrous nesaf yn ei fywyd a bydd yn ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig, sy’n adnabyddus am eu hethos teuluol, dwi’n siŵr y bydd o’n ffitio i mewn ac yn ffynnu.”