https://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2019/06/Monkton-Priory-2-1500x400.png

Mae Ysgol Gynradd Monkton Priory wedi bod ar genhadaeth i ennyn diddordeb rhieni a’r gymuned ehangach mewn addysg oedolion ers sawl blwyddyn gyda chanlyniadau eithriadol. Yn hytrach na sefyll yn ei hunfan symudodd yr ysgol yn ei blaen, gan arloesi a datblygu darpariaeth a newidiodd lawer o fywydau.

Yn 2010 crëwyd Addysg Oedolion Launch gan y Brifathrawes. Shelley Morris, sy’n dweud, “Ein cenhadaeth oedd darparu addysg oedolion yn y gymuned. Mae’r prosiect wedi bod â phwrpas clir - sef cyflawni’r canlyniadau gorau, codi yraeddiadau a dyheadau plant o fewn y lleoliad, a hynny law yn llaw gyda darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu, sgiliau a chymwysterau i rieni.”

Mae cyrsiau achrededig ar gael, wedi eu cynllunio i symud rhwystrau fel y gall rhieni a’r gymuned ehangach ennill yr hyder a’r sgiliau i ddarganfod cyflogaeth.

Mae’r ysgol yn gweithredu mewn amgylchedd ble mae gan 50% o’r plant hawl i fwyd ysgol am ddim, mae gan 40% o’r plant anghenion dysgu ychwanegol, ac mae 30% o blant yn dod o’r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Cyflogodd yr ysgol Gydlynydd Addysg Oedolion I gyfenwi Launch - holwyd rhieni a’r gymuned ehangach am y cyrsiau oedden nhw eisiau gan ystyried beth oedd cyflogwyr lleol yn gofyn amdanynt, er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau i waith. Daeth hyfforddiant Diogelwch Safle yn rhan allweddol o’r ddarpariaeth – gan ddenu llawer o ddynion yn y gymuned a rhoi mynediad iddyn nhw i’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal.

Un o’r prif rwystrau rhag addysg i’r myfyrwyr oedd gofal plant. Mae Launch yn awr yn cynnig crèche am ddim gyda phob cwrs, er bod hyn wedi tynnu sylw at brinder gweithwyr crèche ansawdd uchel. Gwnaeth Launch gais i ddod yn ganolfan addysg a’u galluogodd i ysgrifennu a darparu cyrsiau achrededig, wedi eu teilwrio ar gyfer anghenion y gymuned. Dywedodd Kellie Bellmaine, cydlynydd Launch, “Fe enillais i’r cymwysterau angenrheidiol i ddod yn diwtor ac ysgrifennais gwrs achrededig i weithwyr crèche. Mae gyda ni erbyn hyn gronfa o weithwyr crèche cymwysedig, ac maen nhw wedi asesu cyflogaeth nid yn unig gyda ni, ond gyda sefydliadau eraill sy’n bartneriaid inni.”

Mae nod allweddol gan ddarpariaeth Launch yn ymwneud â datblygiad myfyrwyr, a dangosodd adborth fod hyn hefyd yn rhywbeth oedd y gymuned eisiau ei weld. Mae gennym berthynas bwysig lwyddiannus gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae darpariaeth allgymorth yn golygu, ers 2012 y gall myfyrwyr astudio am Radd Sylfaen mwn Addysg Gynhwysol yn yr ysgol. Roedd hyn mor llwyddiannus fel y gall myfyrwyr bellach astudio am flwyddyn ychwanegol ac ennill gradd BA mewn Addysg Gynhwysol.

Mae Lisa Wilson yn rhiant sydd wedi dilyn y cwrs, dywed Lisa, “Soniwyd wrtha i am ddechrau ar radd Sylfaen yn yr ysgol. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu troi cyfrifiadur ymlaen, ond trefnwyd lle i fi ar gwrs Camau Cyntaf a chymerais gwrs arall i wella fy sgiliau technoleg gwybodaeth. Doeddwn i ddim wedi astudio ers gadael yr ysgol ond roeddwn i’n teimlo ei bod yn hen bryd i mi wneud rhywbeth drosof fy hun a bod yn fodel rol i fy mhlât ac wyrion..” Ar ôl ennill y radd sylfaen, graddiodd Lisa gyda BA yn 2016.

Hyd yma, mae 1,546 o oedolion wedi ymrestru ar ddosbarthiadau drwy Launch a chaiff pedwar grwˆ p blwyddyn eu cynnal gyda’r nosau. Mae 79 o fyfyrwyr wedi ennill gradd Sylfaen, 53 o fyfyrwyr wedi cael gradd BA lawn, gyda 18 o’r graddedigion hyn yn cael eu dynodi’n GRT (Sipsi, Romani, Teithwyr). Mae’r datblygiad arloesol hwn yn golygu fod gan yr ysgol erbyn hyn nifer o Gymhorthwyr Dysgu yn gweithio yn yr Zsgol gyda graddau ac ar ddiwedd 2016 dechreuodd PCYDDS gynnig rhaglen radd rhan amser mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Dywedodd Sue Ainsworth o’r Brifysgol, “Mae tÍm Launch wedi creu awyrgylch Zdysgu gynnes a chroesawgar sy’n ein cefnogi wrth wneud i fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr llai traddodiadol, deimlo’n gartrefol. Mae myfyrwyr yn dweud wrthym ni na fydden nhw ddim yn gwneud y rhaglenni gradd hyn petai rhaid iddyn nhw deithio i gampws prifysgol i’w cwblhau. Rydyn ni’n falch o allu cyflenwi’n graddau mewn ysgol mor gynhwysol a chefnogol.”