Fel Cydlynydd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer yr Agenda Ewropeaidd ar Addysg Oedolion, rydym yn gweithio tuag at wneud dysgu gydol oes yn realaeth drwy wella ansawdd addysg a hyfforddiant, hyrwyddo dinasyddiaeth weithgar drwy addysg oedolion ac annog amgylcheddau dysgu blaengar. Gweithiwn gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ar draws y Deyrnas Unedig – gyda chynrychiolaeth o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban – ac Ewrop yn rhannu negeseuon am bolisi arfer da rhwng aelod wladwriaethau.

Mae crynodeb llawn ein gwaith yn ystod dwy flynedd gyntaf y rhaglen (Hydref 2012 – Medi 2014) yn rhoi sylw i brosiectau a gweithgareddau mewn dull thematig ar bum blaenoriaeth yr Agenda Ewropeaidd ar Addysg Oedolion:

Gwneud dysgu gydol oes a symudedd yn realaeth.
Gwella ansawdd ac effeithiolrwydd addysg a hyfforddiant.
Hyrwyddo tegwch, cydlyniaeth gymdeithasol a dinasyddiaeth weithgar drwy addysg oedolion.
Hybu creadigrwydd ac arloesedd oedolion a’u hamgylcheddau dysgu.
Gwella’r sylfaen gwybodaeth ar addysg oedolion a monitro’r sector addysg oedolion.
Fe wnaeth ein wyth prosiect ddynodi a rhannu arfer da, datblygu strategaethau i gynnwys grwpiau sydd wedi eu hallgau ac sydd ar y cyrion mewn dysgu, adolygu ymchwil bresennol ar gyfranogiad, a chreu cymunedau ymarfer ar draws y Deyrnas Unedig gan weithio ar feysydd datblygu penodol. Mae ein hadnoddau cysylltiedig ar gael yma.

I rannu’r canlyniadau yn eang, buom yn gweithio gyda’r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Oedolion (EAEA), Rhwydwaith Sgiliau Sylfaenol Ewrop (ESBN) a gyda’r Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer y Rhaglen Dysgu Gydol Oes i sicrhau bod ein gweithgaredd yn gydnaws â rhaglen Erasmus+. Fe wnaethom hefyd ddefnyddio llwyfannau proffil uchel fel yr Wythnos Addysg Oedolion a’r Sioe Sgiliau (World Skills UK), a chysylltu â gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi yn y Deyrnas Unedig drwy gyfarfodydd wyneb-i-wyneb, seminarau, cyhoeddi dogfennau, cyfryngau cymdeithasol a chynadleddau graddfa fawr.

Cyflwynwn y rhaglen waith hon ar ran yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a’r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Agenda’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer Addysg Oedolion.

Rydym hefyd yn parhau i gefnogi Gweithgor Llythrennedd UNESCO ac yn ddiweddarach eleni byddwn yn cynnal seminar ar lythrennedd oedolion mewn Datblygu Rhyngwladol.