Gwella’r system

Dros y 25 mlynedd ddiwethaf, bu newid enfawr yn y system addysg bellach a sgiliau a ariannir yn gyhoeddus ar gyfer pobl dros 16 oed, gyda flynyddoedd lawer o gyfyngu ar wariant cyhoeddus. Mae hyn wedi arwain at system nad yw’n ddigon hyblyg ac ymatebol i anghenion marchnadoedd llafur lleol, cymunedau lleol a phobl leol. Mae arnom angen gweledigaeth unedig ar gyfer sut y cefnogir oedolion i gymryd rhan mewn dysgu a sgiliau ar hyd eu bywydau, wrth i ni wynebu’r toriadau mewn cyllid y sector cyhoeddus a llai o fuddsoddiad gan gyflogwyr mewn hyfforddi eu gweithlu.

Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio i greu mwy o gyfleoedd dysgu ar gyfer pobl o bob oed ac i ddatblygu gwahanol ffyrdd i oedolion gymryd rhan. Mae buddion economaidd sylweddol o ddysgu gydol oes, sy’n meithrin sgiliau gwell ac uwch ar gyfer yr economi, gwella cynhyrchiant a datblygu busnesau mwy llwyddiannus. Mae’r buddion cymdeithasol yn enfawr, gan arwain at gymunedau cryfach, gwell cyrhaeddiad mewn ysgolion a chymdeithas fwy goddefgar, gyda dinasyddiaeth weithgar a gwell iechyd a llesiant.

Mae poblogaeth sy’n heneiddio, marchnad lafur fyd-eang a thechnolegau newydd yn trawsnewid gweithleoedd yn golygu fod angen dull gweithredu newydd. Mae ein Maniffesto 2015 yn galw am ail-fantoli rolau unigolion, cyflogwyr a llywodraeth mewn dysgu gydol oes sy’n cyflwyno gweledigaeth o system sy’n canolbwyntio ar y dysgwyr, gan rymuso pob oedolyn i gymryd perchnogaeth o’u dysgu a’u datblygiad eu hunain ar hyd eu hoes.