Mae llawer o oedolion yn cymryd rhan mewn dysgu er mwyn eu helpu i gael gafael ar waith neu symud ymlaen mewn gwaith. Cael mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd o ansawdd uchel i ddysgu am ac mewn gwaith yn hollbwysig i greu cymdeithas lle gall holl oedolion elwa ar ddysgu ar bob cam o’u bywydau. Credwn y dylai pob oedolyn wedi cynnal a chyflawni gyrfaoedd a fydd o fudd iddynt, a’u teuluoedd, y cymunedau y maent yn byw ynddi a’r economi ehangach.

Er gwaethaf y cyfraddau cyflogaeth cymharol uchel y DU yn ôl safonau rhyngwladol, 4.5 miliwn o bobl yn cael budd-daliadau allan o waith ac mae cefnogaeth dychwelyd i waith ac mewn gwaith digyswllt wedi arwain at ormod o bobl fod yn gaeth mewn cylch ‘cyflogau isel, dim tâl’. Yn ogystal, mae 5 miliwn o bobl mewn gwaith yn talu llai na’r cyflog byw, gan arwain at fwy o bobl sy’n dioddef tlodi mewn gwaith, sydd wedi arwain at gynhyrchiant isel, cyfleoedd gyrfa cyfyngedig, safonau byw annigonol a diffyg ffyniant busnes.

Mae ein gwaith yn cefnogi datblygu cymorth mwy integredig ar draws dysgu a sgiliau, cyflogaeth a gwasanaethau eraill fel iechyd a Thai, i helpu mwy o bobl i gyflogaeth gynaliadwy. Rydym hefyd yn datblygu cymorth dyrchafiad i unigolion a chyflogwyr, gan gynnwys drwy hyrwyddo Hyfforddeiaethau a adeiladu byd dosbarth prentisiaethau.

Drwy ein rhaglenni blaenllaw tri yr ydym yn cefnogi darparwyr i fabwysiadu’r gall ymagwedd fwy integredig, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn sicrhau canlyniadau gwell a dylanwadu ar bolisi i helpu mwy o bobl ddod o hyd i waith a chynnydd: