Gwefan newydd i helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud y dewis cywir mewn addysg a gwaith

 

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith heddiw wedi lansio gwefan newydd i helpu pobl sy’n gadael gofal i wneud penderfyniadau gwybodus am addysg a gwaith.

 

Gyda chefnogaeth gan yr Adran Addysg, nod Skills Support for Care Leavers yw helpu pobl ifanc sydd wedi gadael neu sydd yn y broses o adael y system ofal i feddwl am y gwahanol lwybrau dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth sydd ar gael iddynt, a chanfod pa gefnogaeth y gallant ei dderbyn ar hyd y ffordd.

 

Mae’r wefan yn rhoi dewis eang o wybodaeth bwrpasol ar gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol ar wahanol lefelau, hyfforddiant galwedigaethol a phrentisiaethau, a ffynonellau cefnogaeth ariannol ar gyfer dysgu, yn ogystal â rhoi awgrymiadau a chynghorion ar chwilio a gwneud cais am swyddi, lle i gael cyngor ar yrfaoedd a bod yn hunangyflogedig.

 

Gall pobl sy’n gadael gofal a phlant sy’n derbyn gofal un ai ddefnyddio’r wefan yn annibynnol neu weithio drwyddi gyda’u cynghorydd personol, gweithiwr cefnogaeth neu weithiwr proffesiynol arall.

 

Dywedodd Nicola Aylward, Pennaeth Dysgu ar gyfer Pobl Ifanc yn Sefydliad Dysgu a Gwaith:

 

“Mae llawer o bobl ifanc sy’n gadael gofal yn wynebu anfantais difrifol. Gall gorfod symud yn aml, diffyg sefydlogrwydd a diffyg modelau rôl cadarnhaol atal pobl ifanc mewn gofal rhag datblygu sgiliau sy’n bwysig wrth bontio i fywyd fel oedolion, byw annibynnol ac addysg bellach a chyfleoedd gwaith.

 

“Nod Skills Support for Care Leavers i helpu’r bobl ifanc hyn i oresgyn rhai o’r heriau hyn drwy fod yn ‘siop un stop’ o wybodaeth ar y llwybrau addysg a chyflogaeth sydd ar gael iddynt, yn ogystal â’r gefnogaeth benodol sydd ar gael i i blant sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal mewn addysg a gwaith.”

 

Mae Skills Support for Care Leavers yn rhan o raglen waith ehangach y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar draws Lloegr a Chymru i wella cyfleoedd bywyd pobl sy’n gadael gofal. I gael mwy o wybodaeth ewch i:  http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/improving-life-chances/care-leavers/