Yn y Deyrnas Unedig mae tua 1 o bob 6 o oedolion yn dal i gael trafferthion gyda darllen ac ysgrifennu, ac mae tua 1 o bob 4 o oedolion yn dal i weld mathemateg yn anodd. Ar hyn o bryd mae 90% o swyddi angen o leiaf sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, ond dengys ymchwil rhyngwladol nad oes gan tua hanner yr oedolion yn Lloegr a Gogledd Iwerddon y sgiliau sylfaenol i ddefnyddio cyfrifiaduron yn effeithlon.

Mae Sgiliau Bywyd – Saesneg, mathemateg (Safle NIACE Lloegr), ariannol, ESOL, Digidol (Safle NIACE Lloegr) a sgiliau eraill cysylltiedig – yn sylfaen i ddysgu gydol oes, ac yn galluogi oedolion i gymryd rhan a chyfrannu’n llawn mewn cymdeithas a chefnogi twf economaidd. Mae gennym ymrwymiad i ehangu mynediad i’r sgiliau hyn, yn neilltuol ymysg y grwpiau hynny a dangynrychiolir mewn cymdeithas, yn ogystal â gwella ystod ac ansawdd y ddarpariaeth sydd ar gael i bob oedolyn. Ein polisi yw bod cysylltiad rhwng y sgiliau hyn a’u bod yn fwy hygyrch pan fônt mewn cyd-destun ac y cânt eu datblygu fel cynnig cwricwlwm neu fframwaith integredig.

Dengys ein gwaith fod cymdeithas sy’n dysgu yn rhoi gwell cyfleoedd i bobl fod yn rhan o’u cymunedau a chymryd rhan yn y prosesau democrataidd ac yn dylanwadu ar bolisi i gyflawni hyn. Gweithiwn tuag at well dealltwriaeth integredig a chefnogaeth ledled dysgu, cyflogaeth a gwasanaethau eraill megis iechyd, cyllid a thai, i gefnogi mwy o bobl i ddysgu. Gwnawn hyn drwy waith ymchwil a datblygu a gafodd eu grwpio mewn dwy raglen arweiniol: