Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cymryd yr argyfwng coronafeirws o ddifri calon ac yn ymwybodol o’r pryderon cynyddol gan gwsmeriaid am y pandemig a’i effaith bosibl ar weithrediadau busnes ar draws y Deyrnas Unedig.

Felly, mae’r canllawiau hyn yn weithredol ar gyfer mynychwyr digwyddiadau y Sefydliad Dysgu a Gwaith a gynhelir yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Rydym wedi gweithredu nifer o gynlluniau rhagweithiol o fewn ein contractau gyda chyflenwyr digwyddiadau a thelerau ac amodau yn ogystal â chydymffurfio ag argymhellion y Llywodraeth a byddwn yn parhau i fonitro arweiniad y llywodraeth yng nghyswllt y mater hwn.

Ateb eich cwestiynau:

Bydd Dysgu a Gwaith yn asesu pob digwyddiad ar sail unigol. Byddwn yn ymdrechu i hysbysu’r rhai sy’n cymryd rhan (drwy e-bost) cyn gynted ag y medrwn os yw digwyddiad yn mynd rhagddo fel y bwriadwyd, wedi ei ohirio neu ei ganslo.

Cwestiynau Cyffredin

A ddylwn i ohirio archebu lle mewn digwyddiadau?

Na, y peth gorau yw sicrhau fod gennych le yn un o’n digwyddiadau poblogaidd, yn arbennig os yw’n un o’n digwyddiadau rhad ac am ddim gan fod y rhain yn boblogaidd iawn bob amser. Os ydych yn archebu lle mewn digwyddiad y mae angen talu amdano, yna rydym wedi diweddaru ein telerau ac amodau i adlewyrchu’r sefyllfa bresennol. Gall gohirio cofrestru olygu na fyddwch yn medru cael lle neu achosi i’r digwyddiad gael ei ganslo.

Beth sy’n digwydd os yw fy nigwyddiad yn caei ei ohirio neu ei ganslo?

Mae gennych hawl i ad-daliad llawn os ydym yn canslo’r digwyddiad. Byddwn yn ymdrechu i roi o leiaf ddwy wythnos o hysbysiad i chi.

Os caiff y digwyddiad ei ohirio, caiff y rhai oedd yn bwriadu mynychu eu hysbysu a chyflwynir dewisiadau. Er enghraifft, byddwn yn cynnig trosglwyddo eich cofrestriad i ddyddiad newydd, rhith ddigwyddiad, neu os nad yw’r dyddiad newydd a gynigir yn gyfleus i chi, byddwn yn derbyn dirprwy wedi’i enwi yn eich lle neu’n rhoi nodyn credyd i chi fynychu digwyddiad arall a all fod o ddiddordeb.

A fyddaf yn cael ad-daliad os wyf yn canslo fy mhresenoldeb?

  • Os ydych yn canslo eich archeb oherwydd salwch neu’ch bod wedi hunanynysu, yna gallwn dderbyn enw dirprwy ar unrhyw amser (hyd yn oed ar y dydd!).
  • Os ydych yn canslo eich archeb fwy na 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad, byddwn yn cynnig ad-daliad llawn.
  • Os caiff archeb ei chanslo o fewn 5 diwrnod gwaith o’r digwyddiad ac nad yw canllawiau’r Llywodraeth yn argymell cau a’n bod wedi asesu y bernir ei bod yn ddiogel cynnal y digwyddiad,  ni roddir ad-daliad ond byddwn yn derbyn enw dirprwy neu’n rhoi nodyn credyd i chi fynychu digwyddiad arall a all fod o ddiddordeb.
  • Caiff ad-daliadau eu hystyried ar sail achos unigol a bydd angen i’r cwsmer roi datganiad ‘canslo oherwydd salwch/hunanynysu’ ar bapur pennawd eich cwmni wedi ei lofnodi gan eich tîm Adnoddau Dynol.
  • Mae gennych hawl i ad-daliad llawn os ydym yn canslo’r digwyddiad.

Gadewch i ni wybod beth yw eich amgylchiadau. Rydym yn hapus i drafod eich opsiynau fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus a chyfrifol. Anfonwch e-bost at L&W Events a byddwn yn eich ffonio yn ôl.