Buddion staff

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cynnig amrywiaeth o fuddion cyflogeion i’r staff.

 • Hawl i wyliau blynyddol ar gontract a gwyliau banc a diwrnodau ewyllys da (yn sylweddol uwch na’r isafswm statudol)
 • Pensiwn
 • Benthyciad tocyn tymor
 • Cyflog ymlaen llaw (mewn amgylchiadau eithriadol)
 • Hawl i Dâl Salwch Galwedigaethol (yn llawer uwch na’r isafswm statudol)
 • Arferion gwaith hyblyg / gweithio gartref
 • Addasiadau rhesymol ar gyfer pobl ag anableddau
 • EDS – Cynllun Datblygu Cyflogeion
 • Rhaglen Cymorth Cyflogeion (EAP) trwy Health Assured – cwnsela; cyngor ariannol ac ati
 • Cymorth profion llygaid
 • Cymorth astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol/academiadd perthnasol
 • Tâl a chyfnod mamolaeth galwedigaethol (uwchlaw’r isafswm statudol)
 • Amser i ffwrdd am apwyntiadau cynenedigol
 • Absenoldeb tosturiol
 • Absenoldeb â thâl i ofalu am berson sy’n sâl
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau undebau llafur
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau cyhoeddus
 • Talebau gofal plant neu gymorth ariannol gofal plant
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Tâl tadolaeth
 • Tâl dileu swydd
id before:6440
id after:6440