Seiliedig yn genedlaethol

Llawn-amser, parhaol

Rydym yn edrych am unigolion profiadol a brwdfrydig gyda sgiliau rheoli prosiect amlwg i oruchwylio ystod o brosiectau ymchwil ansawdd uchel, effaith uchel. Dymunwn recriwtio Uwch Ymchwilwyr i gryfhau a chefnogi ein tîm presennol yn seiliedig yn Llundain, Caerlŷr a Chaerdydd.

Rydym yn sefydliad polisi ac ymchwil annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Mae ein gwaith yn cynnwys ymchwil, datblygu, ymgyrchu a chyngor polisi.

Fel Uwch Ymchwilydd byddwch yn ymchwilio a rheoli prosiectau ymchwil lluosog, ysgrifennu cynigion a helpu i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus. Byddwch hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr uchel eu parch a gaiff eu cydnabod fel arbenigwyr cenedlaethol ym maes dysgu gydol oes, economeg a chyflogaeth. Fel tîm, rydym yn creu effaith amlwg a chyflwyno cenhadaeth Dysgu a Gwaith.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol ar gyfer y swydd yma’n drefnus iawn; yn dirprwyo’n effeithlon; yn cymell ac yn rheoli staff; yn dylanwadu ac yn adeiladu cysylltiadau’n fewnol ac allanol; yn cydweithio a chyfathrebu’n effeithiol; yn addasu i newid a rheoli llwyth gwaith prysur yn gyflym. Os yw hyn yn swnio fel chi, hoffem glywed gennych.

Yn ôl am hyn, cewch gyfle i ddysgu gan arbenigwyr o fri a byddwch yn llunio, datblygu a rheoli rhaglenni ymchwil ar draws ein holl feysydd arbenigedd. Rydym yn dîm cyfeillgar a chefnogol; yn angerddol a brwdfrydig am ein gwaith. Rydym yn cefnogi ein gilydd i ddatblygu a ffynnu.

Mae gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith ddyfarniad arian Buddsoddwr mewn Pobl, ac mae’n ymroddedig i gyfle cyfartal a datblygiad staff yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer cymwysterau ffurfiol lle’n berthnasol. Mae’n ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr cefnogol a hyblyg. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd gwaith-bywyd ar gyfer ein staff a byddwn yn ystyried trefniadau gwaith hyblyg.

Cynigiwn amrywiaeth o fuddion yn ogystal â chyflog cystadleuol yn cynnwys: 25 diwrnod o wyliau (yn codi i 27 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth); 8 Gŵyl Banc a 6 Diwrnod Gras (yn cynnwys cau yng nghyfnod y Nadolig); cynllun pensiwn hael gyda’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (gyda hyd at 16% o gyfraniadau cyflogwr); benthyciad tocyn tymor ac amrywiaeth o fuddion cyfeillgar i’r teulu, iechyd a llesiant.

Rydym bob amser yn awyddus iawn i glywed gan siaradwyr Cymraeg. Gofynnir i chi nodi ar eich cais os gallwch siarad Cymraeg.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ar Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Cynhelir cyfweliadau yn Llundain neu Gaerlŷr ar Dydd Mawrth, 11 Rhafyr 2018

DISGRIFIAD SWYDD – UWCH YMCHWILYDD

FFURFLEN GAIS

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd am Swydd

Email [email protected]


Ymchwilwyr Economaidd/Cymdeithasol

Parhaol – llawn-amser / ystyrir hyblyg neu ran-amser

Caerlŷr, Llundain neu Gaerdydd

Dymunwn recriwtio ymchwilydd i ymuno â thîm cynyddol o ymchwilwyr, yn darparu amrywiaeth o brosiectau ansawdd uchel, effaith uchel sy’n cefnogi ein Cynllun Strategol; a chroesawn geisiadau gan economegwyr, ymchwilwyr cymdeithasol ac ystadegwyr.

Fel ymchwilydd, disgwylir i chi weithio ar y cyd gyda chydweithwyr eraill i gynllunio a chyflwyno ymchwil effaith uchel ar gyfer y llywodraeth yn genedlaethol ac yn lleol, sefydliadau darparu gwasanaeth a sefydliadau rhyngwladol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2018. Cynhelir cyfweliadau yn naill ai Llundain neu Gaerlŷr ar 19 Rhagfyr 2018.

Caiff lleoliad cyfweliadau ei gadarnhau ar ôl llunio’r rhestr fer.

Disgrifiad swydd llawn

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais yma, llofnodi ein Hysbysiad Preifatrwydd a’i anfon gyda’ch CV at  [email protected] os gwelwch yn dda.