Dod yn gefnogwr

Mae cefnogwyr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn bobl neu sefydliadau sydd ag ymroddiad i gynyddu dysgu, sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru ac sydd eisiau dangos eu cefnogaeth a chymryd rhan yn ein cenhadaeth.

Mae'n rhad ac am ddim i ddod yn gefnogwr. Rydym eisiau iddi fod yn broses ddwy-ffordd, yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ac yn gweld ein gwaith a'r datblygiadau diweddaraf ar gam cynnar, a defnyddio eich arbenigedd i helpu llunio'r hyn a wnawn.

Mae ein rhwydwaith cefnogwyr yn cymryd lle ein haelodaeth a chroesawn holl aelodau'r Sefydliad Dysgu a Gwaith i barhau eich perthynas gyda ni fel cefnogwr.


What we do

Dylanwadu ar bolisi a darpariaeth

Rydyn ni'n datblygu syniadau ar gyfer dysgu, sgiliau a chyflogaeth. Rydyn ni'n helpu i lunio ymagwedd newydd at ddysgu gydol oes yng Nghymru. Daethom â'r sector ynghyd i ddatblygu syniadau ar sut i  wella darpariaeth ESOL yng Nghymru a rydyn ni yn gweithio i sicrhau y caiff anghenion oedolion eu cydnabod ar draws y system addysg ôl-16.  Rydyn ni yn trefnu rhwydweithiau ac yn cydweithredu gyda rhanddeiliaid i wella darpariaeth.

Ymgyrchu dros newid

Rydyn ni'n cynnal yr Wythnos Addysg Oedolion i roi sylw i'r cyfleoedd ar gyfer addysg oedolion a dangos i unigolion a gwneuthurwyr polisi beth yw gwerth dysgu gydol oes. Mae ein gwobrau Ysbrydoli! i ddysgwyr a thiwtoriaid yn rhoi sylw i unigolion a grwpiau sy'n ysbrydoli ac yn dangos potensial Cymru i fod yn wlad gyda dysgu yn ganolog iddi. Rydyn ni'n ymgyrchu i wella ansawdd gwaith yng Nghymru ac i bawb i gael mynediad teg i waith a chynnydd.

Adeiladu tystiolaeth

Mae ein dadansoddiad yn helpu i ddeall yr hyn sy'n gweithio. Rydyn ni'n cyhoeddi dadansoddiad misol  o'r data diweddaraf ar y farchnad lafur. Rydyn ni'n gwerthuso rhaglenni ar draws Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Drwy'r sylfaen tystiolaeth yma rydyn ni mewn lle unigryw yng Nghymru i roi cyngor i lywodraeth a'r sector ar y meysydd allweddol ar gyfer newid.


Rhesymau i ddod yn un o'n cefnogwyr

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn gwybodaeth reolaidd ar ein gwaith yng Nghymru a'r datblygiadau diweddaraf yn y sector, yn ogystal â mynediad cynnar i ymchwil a chanfyddiadau newydd.

Cymryd rhan

Helpu i lunio ein gwaith drwy rannu eich arbenigedd a'ch gwybodaeth, a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd ar bolisi, cyllid a darpariaeth.

Cadw mewn cysylltiad

Cael mynediad i'n rhaglen digwyddiadau, gweminarau ac adnoddau a anelwyd at ymarferwyr a chomisiynwyr. Derbyn gostyngiadau arbennig ar ddigwyddiadau allweddol y Sefydliad Dysgu a Gwaith.


Pwy all fod yn gefnogwr Dysgu a Gwaith?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu, sgiliau a chyflogaeth neu'n dymuno gwybod mwy. Gall unigolion a sefydliadau ymuno â'n rhwydwaith. Mae ar agor i'r cyhoedd, cyrff preifat a thrydydd sector, a phobl o ymarferwyr rheng-flaen i wneuthurwyr polisi.

Sut mae dod yn gefnogwr?

Gallwch gofrestru drwy lenwi ein ffurflen ar-lein islaw neu i gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at [email protected].

Gofynnir i chi nodi y bydd ein rhwydwaith cefnogwyr yn dod yn lle ein haelodaeth.