NIACE yw llais cenedlaethol y Deyrnas Unedig sy’n hyrwyddo effaith dysgu a sgiliau ar gyflogaeth a’r economi. Credwn ei bod yn hyd yn oed yn fwy hanfodol heddiw nag oedd pan wnaethom ddechrau gyntaf bron ganrif yn ôl:

 • Mae adferiad economaidd y Deyrnas Unedig yn cael sylfaen sgiliau sy’n cyfateb ag anghenion economi modern. Cafodd pumed ran ein twf economaidd yn y 20 mlynedd ddiwethaf ei yrru gan sgiliau.
 • Mae’r Deyrnas Unedig yn llusgo’n rhyngwladol mewn tablau cynghrair sgiliau – 15fed allan o 34 yn yr OECD ar gyfer llythrennedd a 17eg ar gyfer rhifedd, gydag un ym mhob pump o oedolion y Deyrnas Unedig heb y sgiliau sylfaenol hyn.
 • Dros y 10 mlynedd nesaf bydd 13.5 miliwn o swyddi gwag ym marchnad lafur y Deyrnas Unedig ond dim ond 7 miliwn fydd yn ymuno â’r farchnad lafur i’w llenwi. Bydd pontio’r bwlch hwnnw yn golygu y bydd mwy o bobl yn gweithio’n ddiweddarach yn eu bywydau.
 • Ar gyfer y rhan fwyaf o’r 5 miliwn o weithwyr cyflog isel yn y Deyrnas Unedig, bydd yn 2020 neu tu hwnt cyn i’w safonau byw ddychwelyd i’r lefelau cyn y dirwasgiad – maent angen cyfleoedd i sicrhau cynnydd yn eu gwaith a hybu cynhyrchiant y Deyrnas Unedig.
 • Erbyn 2015, bydd 90% o swyddi yn yr Undeb Ewropeaidd angen sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, ond mae hanner oedolion y Deyrnas Unedig yn brin o’r sgiliau hyn.
 • Gyda mwy o ddatganoli i ranbarthau a dinasoedd mawr Lloegr, caiff mwy a mwy o benderfyniadau am gynllunio a chyllid ar gyfer cyflogaeth a sgiliau eu dylanwadu ar lefel leol.

Bydd dod yn Bartner NIACE yn dangos eich ymrwymiad i ddysgu a sgiliau, eich helpu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a gwneuthurwyr polisi, ond yn bennaf oll ein helpu i sicrhau cymdeithas ddysgu gydol oes lle mae pawb yn cael cyfleoedd i ddysgu gydol oes a chyfrannu at ein cymuned a’r economi.

Mae cyfleoedd partneriaeth yn rhad ac am ddim – y cyfan rydym ei angen yw eich ymrwymiad i weithio gyda ni ar ymgyrchoedd a materion.

Gellir datblygu cyfleoedd nawdd i ddiwallu eich anghenion a’ch cyllideb.

Llenwch ein ffurflen gofrestru syml islaw a byddwn yn cysylltu gyda chi i siarad am sut y gallech:

 • Cynyddu eich presenoldeb brand a noddi ein prif ymgyrch, Wythnos Addysg Oedolion sydd bellach yn ei 24ain flwyddyn.
 • Noddi neu gefnogi ein hymgyrchoedd dysgu a sgiliau eraill a’n gwaith polisi.
 • Cael yr wybodaeth ddiweddaraf – gyda phapurau gwybodaeth, bwletinau newyddion a chanlyniadau ein hymchwil
 • Ychwanegu llais eich sefydliad at y drafodaeth – drwy ymgynghoriadau, trafodaethau byrddau crwn a digwyddiadau ffurfwyr barn.
 • Diweddarwch sgiliau proffesiynol aelodau eich staff gyda chynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant mewnol pwrpasol