NIACE yw llais cenedlaethol y Deyrnas Unedig sydd ag ymroddiad i hyrwyddo a hybu dysgu gydol oes i bawb. Am bron ganrif buom yn gefnogwyr angerddol i addysg oedolion a chredwn ei bod hyd yn oed yn fwy hanfodol heddiw nag oedd pan wnaethom ddechrau gyntaf:

  • Mae buddsoddiad mewn sgiliau yn canolbwyntio’n helaeth ar yr ifanc ac yn rhoi blaenoriaeth i Addysg Uwch – eto cafodd y gyllideb Addysg Bellach ei thorri o draean dros y senedd hon gan golli 1 filiwn o gyfleoedd addysg oedolion.
  • Ers cyflwyno Benthyciadau Dysgu Uwch 24+, mae nifer y dysgwyr ar lefel 3 a 4 wedi gostwng o 400,000 yn 2012/13 i 57,000 yn 2013/14.
  • Dros y 10 mlynedd nesaf bydd 1.5 miliwn o swyddi gwag ym marchnad lafur y Deyrnas Unedig, ond dim ond 7 miliwn o newydd-ddyfodiaid ar y farchnad lafur i’w llenwi.
  • Mae’r Deyrnas Unedig ar ei hôl hi yn nhablau cynghrair sgiliau – 15fed allan o 34 yn yr OECD ar gyfer llythrennedd a 17eg am rifedd, gydag un o bob pump o oedolion yn y Deyrnas Unedig heb y sgiliau sylfaenol hyn.
  • Erbyn 2015, bydd 90% o swyddi yn yr Undeb Ewropeaidd angen sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, ond mae hanner oedolion y Deyrnas Unedig hynny’n brin o’r sgiliau hyn.
  • Cynyddodd prentisiaethau 75% er 2010 ond dengys ymchwil mai ychydig o effaith a gafwyd ar gyflogau, gyrfa a dilyniant dysgu wedyn ac mae mynediad ar gyfer grwpiau anabl a lleiafrifoedd yn isel iawn.
  • Caiff addysg rhieni effaith uniongyrchol ar eu plant – gallai dysgu fel teulu gynyddu datblygiad plant cymaint â 15 pwynt canran.

Drwy ddod yn Gefnogwr NIACE byddwch yn ymuno o bosibl yr unig sefydliad sy’n ymgyrchu dros gymdeithas lle mae gan bawb gyfleoedd i ddysgu drwy gydol oes. Mae’n rhad ac am ddim ac yn gyfle i chi ein helpu i lunio ein hymgyrchoedd yn y dyfodol i ddangos yr hyn sy’n bwysig i ddysgwyr, ymarferwyr, ffurfwyr barn a gwneuthurwyr polisi.

Y cyfan sy’n rhaid ei wneud yw llenwi ein ffurflen gofrestru yma i ddod yn Gefnogwr NIACE heddiw a

  • Cael yr wybodaeth ddiweddaraf gyda’r papurau polisi diweddaraf, bwletinau newyddion, canlyniadau o’n hymchwil i faterion dysgu a sgiliau cyfredol.
  • Ein helpu i lunio ein polisi drwy ymgynghoriadau, trafodaethau, grwpiau ffocws a gweithgareddau eraill.
  • Cynnal eich sgiliau proffesiynol  yn gyfoes gyda chynadleddau, digwyddiadau, gweminarau ac adnoddau ar gyfer ymarferwyr.