Drwy gyflwyno ffurflen archebu neu gofrestru ar-lein, yr ydych chi/eich sefydliad yn cytuno ac yn cydymffurfio â thelerau ac amodau talu y Sefydliad Dysgu a Gwaith.

 • Byddwn yn derbyn cansladau drwy lythyr neu e-bost (ond nid dros y ffôn) hyd at ddeg diwrnod gwaith cyn y digwyddiad, os na nodir fel arall ond byddwn yn codi ffi gweinyddu o £50 & TAW.
 • Gall cwsmeriaid eu hunain newid gwybodaeth am fynychwyr hyd at 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn, ni allwn warantu y caiff newidiadau eu dangos yn y rhestr a argreffir o’r rhai sy’n mynychu. Derbynnir newid enwau hyd at ddyddiad y digwyddiad ei hun ac mae’n rhaid eu hysbysu mewn ysgrifen i’r Tîm Digwyddiadau.
 • Ni fedrwn wneud unrhyw ad-daliadau ar ôl y dyddiad canslo ar gyfer y digwyddiad penodol. Bydd yn ofynnol talu yn llawn am anfonebau a yrrwyd.
 • I ddiwygio neu newid archeb ysgrifennwch neu e-bostioy newid. Ni fedrir gwneud newidiadau i’ch archeb dros y ffôn.
 • Ni roddir ad-daliad am ddigwyddiadau archeb a wneir ar ôl y dyddiad canslo a nodwyd.
 • Ni chaniateir rhannu lleoedd.
 • Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin.
 • Dylai mynychwyr fod yn barod i gadw eu nodiadau eu hunain gan efallai na fydd taflenni ar gyfer pob sesiwn.
 • Mae angen pymtheg diwrnod gwaith o hysbysiad ar gyfer darparu dyfeisiau electronig i gadw nodiadau, dehonglwyr iaith arwyddion a thrawsysgrifio i Braille.

Deddf Diogelu Data 1998

Drwy lenwi’r ffurflen gofrestru, gall y Sefydliad Dysgu a Gwaith ddefnyddio’r data hwn i’ch hysbysu am wasanaethau a gredwn all fod yn berthnasol i chi. Ni chaiff eich manylion eu trosglwyddo i unrhyw drydydd parti a chânt eu cadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Gallwch reoli eich dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw amser drwy glicio ar y ddolen ar waelod ein e-daflenni.

 

Cadarnhau

Rhoddir cadarnhad adeg archebu. Os na fyddwch wedi derbyn cadarnhad o’ch archeb o fewn 48 awr o gyflwyno eich ffurflen gofrestru, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Tîm Digwyddiadau ar 020 75827221.

Mae’r ffurflen archebu yn cyfrif fel cytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithiol. Pe digwyddai unrhyw sefyllfa sy’n atal cynrychiolydd rhag bod yn bresennol, er enghraifft streic trafnidiaeth, tywydd gwael, gweithredoedd Duw, ymosodiad terfysgol neu iechyd personol, ni chaiff y Sefydliad Dysgu a Gwaith ei ddal yn gyfrifol ac ni fydd yn rhoi ad-daliadau.

Ceisiwn fod mor gynhwysol ag sydd modd. Os ydych yn ystyried bod y ffi am le cynrychiolydd yn rhwystr i fynychu, gadewch i Dîm Digwyddiadau y Sefydliad Dysgu a Gwaith wybod os gwelwch yn dda a gwnawn ein gorau i sicrhau na chewch eich eithrio. Fodd bynnag hoffem eich hysbysu mai dim ond i unigolion, academyddion nas cyllidir a myfyrwyr, pobl rhwng swyddi, cynrychiolwyr elusennau bach a’r sector gwirfoddol a’r cyffelyb y gellir gwneud y cynnig hwn ac na fellir ei ymestyn i fusnesau, unigolion a gyllidir gan sefydliad neu elusennau mwy/cwmnïau nid er elw. Dylid nodi telerau ac amodau archebu safonol y Sefydliad Dysgu a Gwaith (yn cynnwys tâl canslo).

Disgowntiau

Ar rai cyfnodau, gellir cynnig cyfle i gynrychiolwyr gael disgownt pan fyddant yn mynychu nifer o ddigwyddiadau.

 • Dim ond lle mae’r un cynrychiolydd yn cofrestru ar nifer o ddigwyddiadau y mae disgowntiau ar gael.
 • Ni fydd y disgownt hwn yn ddilys os hoffech anfon cynrychiolwyr ar wahân o’ch sefydliad i fynychu digwyddiadau gwahanol.
 • Dim ond adeg archebu y gellir defnyddio disgownt hyrwyddo ac nid ydynt yn ddilys gydag unrhyw ddisgownt neu daleb arall.

Archebion digwyddiadau – dyddiad cau canslo

 • Derbynnir canslo mewn ysgrifen ddeg diwrnod gwaith cyn y digwyddiad gyda ffi gweinyddu o £50 + TAW. Codir ffi llawn ar gansladau a dderbynnir o fewn 10 diwrnod gwaith o’r digwyddiad.

Newid enwau

 • Gall cwsmeriaid eu hunain newid gwybodaeth am fynychwyr hyd at 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn, ni allwn warantu y caiff newidiadau eu hadlewyrchu yn y rhestr a argreffir o fynychwyr. Ar ôl y dyddiad cau hwn, caiff newid enwau eu derbyn a rhaid eu hysbysu mewn ysgrifen i’r  Tîm Digwyddiadau.

Telerau ac amodau nawdd ac arddangosfeydd

 • Drwy lenwi’r ffurflen nawdd ac arddangosfeydd, rydych chi/eich sefydliad yn cytuno i gydymffurfio gyda thelerau ac amodau talu y Sefydliad Dysgu a Gwaith.
 • Byddwn yn derbyn cansladau drwy lythyr neu drwy e-bost (ond nid dros y ffôn) cyn y llofnodir y cytundeb nawdd.
 • Os yw’r canslad yn digwydd ar ôl llofnodi’r cytundeb, bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ceisio gwerthu’r eitem a noddwyd. Os ailwerthir yr eitem, bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ad-dalu’r ffi nawdd llai unrhyw gost. Os na sicrheir unrhyw werthiant bedair wythnos cyn dyddiad y digwyddiad, mae’n rhaid talu’r ffi nawdd llawn.

Arddangosfa

 • Mae cynnal arddangosfa yn rhoi hawl i chi ddod â dau aelod o staff i wasanaethu eich stondin. Rhaid cofrestru unrhyw staff ychwanegol i fynychu ar y gyfradd sy’n daladwy gan arddangoswyr.
 • Drwy lenwi ffurflen gais, rydych chi/eich sefydliad yn cytuno i, ac yn cydymffurfio, gyda thelerau ac amodau talu y Sefydliad Dysgu a Gwaith.
 • Byddwn yn derbyn cansladau drwy lythyr neu e-bost (ond nid dros y ffôn) hyd at ddwy wythnos (gweler islaw am ddyddiadau penodol) ond byddwn yn codi ffi o 50% o gost y stondin. Ni wneir ad-daliad ar ôl y dyddiad canslo a nodir.
 • Bydd yn ofynnol talu yn llawn am anfonebau a yrrwyd.
 • Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn hapus i dderbyn newid arddangoswyr. Mae’n rhaid i chi anfon llythyr neu e-bost atom i’n hysbysu am y newidiadau hyn. Ni ellir gwneud newidiadau i’ch archeb dros y ffôn.

Cyhoeddir llythyr cadarnhau, manylion arddangosfa a manylion ymuno cyn y digwyddiad. Gofynnir i chi gysylltu â’r adran digwyddiadau ar 020 7582 7221 os nad ydych wedi eu derbyn o fewn deg diwrnod gwaith o gyflwyno eich ffurflen archebu arddangosfa.

Mae’r ffurflen archebu yn cyfrif fel cytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithlon. Ni chaiff y Sefydliad Dysgu a Gwaith eu dal yn gyfrifol ac ni all gynnig ad-daliadau pe digwyddai unrhyw sefyllfa sy’n atal eich sefydliad rhag arddangos, er enghraifft streic trafnidiaeth, tywydd garw, gweithredoedd Duw, ymosodiad terfynol neu iechyd personol.

Mae gennych hawl i ddod â dau aelod o’r staff i wasanaethu eich stondin. Mae’n rhaid i unrhyw staff ychwanegol gael eu cofrestru i fynychu ar y ffi a godir ar arddangoswyr.  Gofynnir i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen archebu er mwyn gwneud hyn. Bydd tocyn arddangoswr yn rhoi hawl i’ch parti i’r holl arlwyo a lluniaeth a weinir o fewn ardal yr arddangosfa.

Rhoddir cyhoeddusrwydd i restr arddangoswyr yn rhaglen derfynol y digwyddiad. Mae’n rhaid i chi gyflenwi’r wybodaeth ofynnol erbyn y dyddiad cau. Ni all y Sefydliad Dysgu a Gwaith gynorthwyo gyda marchnata neu hyrwyddo eich stondin yn ychwanegol at hyn.

Byddwch yn gyfrifol am gost y dilynol:

 • Ffi gofod y stondin
 • Y ffi am unrhyw staff ychwanegol (uwchben y ddau a ganiateir i staffio eich stondin)
 • Unrhyw eitemau ychwanegol a archebir gennych yn y safle neu drwy’r Sefydliad Dysgu a Gwaith neu sefydliad trydydd parti arall.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Thîm Digwyddiadau y Sefydliad Dysgu a Gwaith.