http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/09/Ralph-Handscombe-Inspire-winner-1-300x200.jpg

 

Ralph Handscomb
Gwobr Heneiddio’n Dda

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac sydd wedi ymddeol, wedi helpu pobl i chwilio am swyddi yn ystod y cyfnod clo, mae’n ddysgwr ac yn wirfoddolwr sy’n gweithio gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn Y Coleg ym Merthyr ac yn y Ganolfan Gwaith a Mwy yn y dref.

Meddai Ralph: “Dwi wedi bod â diddordeb brwd mewn cyfrifiaduron erioed. Ond ar ôl pasio saith Lefel O yn y 70au, doedd dim llawer o gyfleoedd i mi yn y diwydiant, felly tyfodd fy niddordeb cryn dipyn ar ôl i ni gael ein cyfrifiadur bwrdd gwaith enfawr cyntaf gartref ym 1996. “Fues i’n mynd i ddosbarthiadau nos ac roeddwn i wedi synnu pa mor wahanol oedd hynny i’m profiad yn yr ysgol.  Roedd pobl eisiau bod yno go iawn, ac roedd yn brawf bod modd i chi barhau i ddysgu, yn eich amser eich hun ac o gwmpas ymrwymiadau teuluol, a hynny i gyd wrth gael eich trin fel oedolyn.”

Pasiodd Ralph ei gymwysterau cyfrifiadurol cyntaf – Lefel I CLAIT ac IBT Lefel II – yn 1996 ac aeth ymlaen i sicrhau ei Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) yn 2008.

Meddai: “Dwi wedi dod â’m sgiliau digidol i bob swydd dwi wedi’i gwneud, hyd yn oed fel gyrrwr bws roeddwn i’n helpu pawb yn y swyddfa i ddigideiddio ac ailwampio’r systemau llwybrau. Roeddwn i wedi gwneud cyrsiau hyfforddi er mwyn cyfarwyddo â’r datblygiadau diweddaraf felly pan ymunais i â Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2000 wrth i’r system Windows 95 "newydd" gael ei chyflwyno, roeddwn gen i eisoes gwerth pum mlynedd o brofiad.

“Roedd y ffaith ‘mod i wedi gwneud dosbarthiadau nos a chael cymwysterau yn gyfrifol am dri dyrchafiad o fewn y gwasanaeth sifil ond ar ôl 18 mlynedd roedd hi’n bryd i mi ymddeol. Fe wnes i dreulio peth amser yn yr ardd, ond roedd fy ngwraig am i mi wneud rhywbeth i lenwi’r amser – ac achos ‘mod i o dan draed.”

Aeth Ralph yn ôl i’r "ysgol" gan gwblhau’r Wobr mewn Addysg a Hyfforddiant (Lefel III), sydd nawr yn caniatáu iddo rannu ei sgiliau a’i brofiad drwy ei waith gwirfoddoli, gan barhau â’i ddysgu ei hun drwy gadw i fyny gyda maes llafur y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd diweddaraf. gynnal dosbarthiadau oedolion gan barhau â’i ddysgu ei hun.

Meddai: “Dwi wedi mwynhau helpu pobl gyda chyfrifiaduron erioed. Yr hyn dwi’n ei hoffi yw’r foment honno pan mae’r cyfan yn clicio yn eu pen nhw neu pan maen nhw’n dweud yr ‘aaaa’ hynny sy’n dangos eu bod wedi sylweddoli faint o amser y gallan nhw ei arbed.”

Aeth Ralph ymlaen: “Mae dysgu wedi fy helpu i drwy gydol fy ngyrfa ac erbyn hyn dwi’n hapus iawn fy mod i’n gallu helpu eraill. Mae popeth ar-lein erbyn hyn, a gall fod yn greulon i’r rhai sy’n teimlo’n ddihyder. Mae hyd yn oed cofrestru yn y Ganolfan Waith i gyd yn ddigidol, yn ogystal â chwilio am swydd.

“Mae’n rhoi cymaint o foddhad i fi, ac roedd hynny’n arbennig o wir yn ystod y cyfnod clo. Roeddwn i’n gwybod bod galwad fideo neu e-bost yn achubiaeth i rai pobl yn ystod cyfnod mor anodd.

“Fydda i byth yn rhoi’r gorau i ddysgu nac addysgu. Mae’n cadw’r ymennydd yn effro ac yn gwneud i mi deimlo’n dda. Dwi’n ymarfer fy nulliau newydd ar fy nheulu yn rheolaidd.   Dwi wrth fy modd yn gweld fy nysgwyr yn pasio ac yn magu hyder a gweld drysau’n agor iddyn nhw - yn bersonol ac yn broffesiynol. Unwaith mae’r fflam ddysgu wedi tanio ac yn llosgi mae’r dysgwyr yn sicr o gyflawni, a does dim ffordd o fesur y balchder dwi’n ei deimlo."