Pwy yw’r bobl sy’n gadael gofal?

Mae pobl ifanc sy’n gadael gofal yn bobl ifanc dros 16 oed a fu yng ngofal awdurdod lleol, rhai ohonynt drwy gydol eu plentyndod, ac yn ddilynol wedi gadael y system gofal neu yn y broses o wneud hynny.

 

Ffeithiau a ffigurau

Pam fod pobl sy’n gadael gofal yn bwysig i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith?

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn credu ei bod yn gyfrifoldeb ar bawb ohonom i alluogi pobl sy’n gadael llawer, llawer ohonynt wedi cael profiadau anodd iawn fel plant, i gael cyfleoedd ardderchog wrth iddynt bontio i fywyd fel oedolion annibynnol. Gall cael cefnogaeth briodol i gael mynediad i gyfleoedd addysg, hyfforddiant a gwaith ystyrlon fod yn allweddol i rai sy’n gadael gofal i gyflawni eu nodau a’u huchelgais mewn bywyd.

Edrychwch ar y fideo islaw i glywed sut y gwnaeth Adele, menyw ifanc a adawodd ofal, drawsnewid ei dysgu drwy ddysgu.

 

Beth mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ei wneud i wella bywydau’r rhai sy’n gadael gofal?

Rydym yn ymchwilio beth sy’n gweithio i ymadawyr ofal mewn gwahanol gyd-destunau. Mae ein hadroddiad ar ymagweddau lleol i gefnogi rhai sy’n gadael gofal a phlant sy’n derbyn gofal  yn un enghraifft o sut yr ymchwiliwn ddulliau effeithlon i gefnogi’r grŵp yma o bobl ifanc ac yn rhannu hyn gydag ymarferwyr a gwneuthurwyr polisi.

Rydym yn gweithio gyda gwneuthurwyr polisi ac yn ymgyrchu dros newid ar gyfer ymadawyr gofal. Rydym wedi cefnogi datblygu Cyfamod Ymadawyr Gofal newydd y llywodraeth ac yn gweithio’n agos gyda’r Adran Addysg i helpu gweithredu rhai o’r ymrwymiadau yn strategaeth ymadawyr gofal 2016.

Rydym yn cynhyrchu adnoddau am ddim ar gyfer rhai sy’n gadael gofal a sefydliadau sy’n eu cefnogi, i helpu gwella mynediad rhai sy’n gadael gofal i gyfleoedd dysgu a chyflogaeth ystyrlon a chynaliadwy.

Mae gan ein gwefan Skills Support for Care Leavers lawer o wybodaeth ar y gwahanol opsiynau dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth sydd ar gael i rai sy’n gadael gofal yn Lloegr. Mae’n anelu i helpu rhai sy’n gadael gofal i wneud penderfyniadau am addysg a gwaith, a chanfod pa gefnogaeth y gallant ei chael ar hyd y ffordd.

Mae ein Really Useful Book of Learning and Earning (RUBLE) for Care Leavers hefyd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol, cyngor a gweithgareddau i helpu rhai sy’n gadael gofal yn Lloegr i gynefino gyda byw’n annibynnol a gwneud penderfyniadau am addysg a gwaith. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddysgu neu fynd i waith cyflogedig, hawliau rhai sy’n gadael gofal a’r gefnogaeth y gallant ei gael.

Rydym hefyd wedi datblygu canllawiau staff  sy’n anelu i gefnogi staff wrth annog a helpu ymadawyr gofal i ddefnyddio’r RUBLE, yn ogystal â bod yn adnodd defnyddiol ar gyfer arweiniad a chyfeirio at wybodaeth bellach.

Mae ein canllaw ar gyfer cyflogwyr ar gefnogi rhai sy’n gadael gofal yn y gweithle yn amlygu ffyrdd y gall cyflogwyr o bob maint, ac o bob sector o’r economi, wneud gwahaniaeth wrth gefnogi ymadawyr gofal i ddatblygu’r sgiliau, profiad a’r hyder maent ei angen i ganfod, aros a sicrhau cynnydd mewn gwaith.

Rydym wedi gweithio gyda Buttle UK i gynhyrchu canllaw i golegau Addysg Bellach a darparwyr dysgu eraill, yn seiliedig ar ddulliau effeithlon a ddefnyddiwyd ar draws y Deyrnas Unedig drwy Nod Ansawdd Buttle UK. Mae’r canllawiau’n rhoi sylw i bedwar coleg a gyflawnodd Nod Ansawdd Buttle UK ar lefel enghreifftiol, a nifer o golegau eraill sydd wedi datblygu arfer effeithlon i gefnogi gwell canlyniadau ar gyfer rhai sy’n gadael gofal. Rydym wedi addasu hyn i fod yn adnodd hunanasesu a chynllunio gweithredu i ddarparwyr ar draws y sector dysgu a sgiliau yng Nghymru.

Buom yn gweithio gydag ymadawyr gofal i ddatblygu ap Inspire Me!, sy’n galluogi pobl sydd wedi gadael gofal yn flaenorol ac sy’n awr yn byw’n annibynnol ac yn dysgu neu weithio, i rannu eu straeon cadarnhaol. Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim o’r stôr apiau ac iTunes.

 

Ymuno â’n rhwydwaith

Os hoffech gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar waith y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar y rhai sy’n gadael gofal a phlant sy’n derbyn gofal, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.