http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/09/Kierran-Jones-Inspire-winner-4-300x200.jpg

Kierran James
Gwobr Newid Bywyd a Chamu Ymlaen (enillydd ar y cyd)

Daeth cwymp erchyll yn Keyna wrth wasanaethu yno gyda’r fyddin â gyrfa i Kierran James i ben am y tro.

Ar ôl y ddamwain, dechreuodd gael ffitiau ac fe gafodd ei ryddhau o'r Fyddin ar sail feddygol, a oedd yn golygu bod yn rhaid iddo ailystyried ei yrfa.

Saith mlynedd yn ddiweddarach, ar ôl delio gyda materion iechyd meddwl a phroblemau iechyd yn y teulu, mae e newydd ennill gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf BSc Cynnal a Chadw Awyrennau ac mae ganddo ddyfodol addawol ym myd peirianneg awyrenegol.

Heb y gefnogaeth a'r teimlad o bwrpas yr oedd Kierran yn eu cael wrth wasanaethu gyda'r Fyddin, dechreuodd ei iechyd meddwl ddioddef, a chafodd ddiagnosis o iselder a gorbryder. Ar ôl blynyddoedd yn symud o swydd i swydd, roedd o wedi colli ei ffordd.

Meddai Kierran, sy'n 28: “Y Fyddin oedd yr unig beth oedd yn gyfarwydd i fi. Roedd llawer o aelodau fy nheulu yn y Fyddin ac roeddwn i wastad wedi dychmygu fy hun yn mynd o swydd i swydd o fewn y Fyddin.

“Mae'n ffordd o fyw ac mae'n teimlo fel teulu felly roedd cael hynny i gyd yn diflannu'n sydyn yn anodd iawn ymdopi ag ef.

“Roedd bywyd ar ôl hynny'n reit ddigalon, bues yn gweithio mewn nifer o dafarndai ond wnes i ddim llwyddo i aros yn unman. Arweiniodd hynny at or-yfed ac aeth popeth ar i lawr o hynny ymlaen.”

Daeth gobaith yn ôl i fywyd Kierran pan gyfarfu â'i bartner Samantha. Rhoddodd hi'r cymorth yr oedd ei angen arno i ddelio gyda'i broblemau iechyd meddwl.

“Roeddwn i wastad wedi cysylltu dysgu â'r amser anodd ges i yn yr ysgol pan fu ‘nhadfarw ," meddai Kierran, oedd ddim ond yn 12 oed  ar y pryd.

“Ond roeddwn i'n gwybod bod angen i mi ennill cymwysterau os oeddwn am ailgychwyn ar fy ngyrfa.

“Yn y Fyddin roeddwn yn hyfforddi i fod yn beilot drôn Cerbydau Awyr Di-griw ac mae gen i ddiddordeb yn y diwydiant awyrennau ers cyn cof, felly penderfynais wneud cais am y cwrs Trwydded 'A' yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

“Rhoddodd y cwrs hwn bwrpas i mi.”

Dechreuodd Kierran ar ei daith ddysgu ac ar ôl cwblhau ei Lefel 2 a 3 mewn modiwlau Trwydded A aeth ymlaen i astudio ar gyfer gradd mewn cynnal a chadw awyrennau.

Yn ystod ei amser ar y cwrs, cafodd ddiagnosis o ddyslecsia nad oedd neb wedi sylwi arno yn yr ysgol.

“Roeddwn i bob amser wedi teimlo bod gwaith ysgol yn waith caled ond ar ôl deall pam roeddwn i'n cael trafferth a gwneud newidiadau bach fel argraffu gwaith ar bapur melyn roeddwn i'n gallu cadw i fyny â’r gwaith yn y dosbarth yn well.”

Ers hynny, mae Kierran wedi siarad mewn ffeiriau gyrfaoedd, wedi ymgymryd â rôl arweinydd tîm ar brosiectau grŵp a sicrhau'r interniaeth gyntaf erioed mewn cwmni cynnal a chadw awyrennau a hyfforddi, Caerdav - sy'n adnabyddus oherwydd mai Bruce Dickinson o Iron Maiden sydd wrth y llyw yno.

“Roedd Bruce yn siarad mewn cynhadledd ac es i ato i ofyn am rywfaint o brofiad gwaith - pe baech wedi dweud hynny wrtha i bum mlynedd yn ôl, fyddwn i wedi chwerthin!

Meddai: “Mae cefnogaeth ar gael a byddwn yn annog pobl i rannu eu problemau a'u nodau hefyd oherwydd fe fydd pobl yn eich helpu i ddod o hyd i ffordd drwyddi.”