Gwasanaeth Gwych i Gwsmeriaid

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 09:00 - 04:00
Lleoliad: Pontyclun Vision products
Cyfeiriad: Coed Cae Lane Industrial Estate, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf,
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 12

Anelir at staff rheng-flaen, goruchwylwyr a rheolwyr.

Arwydd o’r amserau (cyfathrebu’r brand) – mae’r elfen yma’n annog y sawl sy’n cymryd rhan i feddwl am sut maent yn cyfathrebu gyda chwsmeriaid, gan ddefnyddio safbwynt ychydig yn anarferol. Mae’n annog pobl o feddwl am yr iaith a ddefnyddiant wrth gyfathrebu gyda chwsmeriaid ac yn dangos fod yr holl gyfathrebu’n dweud rhywbeth wrth y cwsmer am y sefydliad ac weithiau nad dyna’r iaith a fwriadwyd. Mae’n dangos sut y mae pob math o gyfathrebu sy’n gadael y sefydliad yn effeithio ar y brand.

Profiad gwasanaeth cwsmeriaid – mae’r elfen yma’n dangos pwysigrwydd gwasanaeth cwsmeriaid, ac yn dangos sut y gall gwelliannau cost isel i wasanaeth cwsmeriaid fod o fudd i enw da sefydliad. Mae’n helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i ddynodi gwelliannau y gellir eu gwneud i wasanaeth cwsmeriaid o fewn eu tîm/sefydliad eu hunain.

Rheoli perthynas cwsmeriaid (safbwynt y cwsmer) – mae hyn yn dadansoddi profiad personol fel cwsmer ac yn dynodi’r digwyddiadau sy’n creu argraff barhaol. Mae’n ystyried beth sy’n dylanwadu ar ddisgwyliadau gwasanaeth cwsmeriaid a pham fod disgwyliadau’n gwahaniaethu. Bydd cyfranogwyr yn trafod effaith gwahanol ddisgwyliadau a phrofiadau at reoli perthynas cwsmeriaid.

Cyfathrebu heb iaith corff – mae’r elfen hon yn dangos arwyddocad iaith corff mewn cyfathrebu ac annog cyfranogwyr i feddwl am yr anawsterau y mae diffyg iaith corff yn ei greu wrth gyfathrebu dros y ffôn.

Goresgyn rhwystrau i ofal cwsmeriaid mewnol – mae’r elfen yma’n dynodi’r prif rwystrau i ofal cwsmeriaid mewnol a ffyrdd o’u gostwng neu eu dileu.

Delio gyda chwynion – mae’r elfen yma’n disgrifo manteision delio gyda chwynion mewn modd amserol ac effeithlon, ac ystyried rhai sefylflaoedd cwynion a sut y gellid trin y rhain yn effeithlon.

Delio gyda chwsmeriaid anodd – helpu’r sawl sy’n cymryd rhan i ddynodi ymddygiad cwsmeriaid anodd a datblygu ffyrdd effeithlon o’u trin.