5300

Mae Ysgol Gelliswick wedi rhoi Ymgysylltu â Theuluoedd a’r Gymuned wrth galon bywyd yr ysgol. Mae gweithgareddau teuluol yn digwydd yn yr ysgol bob diwrnod o’r wythnos a’r ystafell gymunedol yw’r lle cyntaf y cewch fynediad iddo wrth gyrraedd yr adeilad.

Pan benderfynodd yr awdurdod lleol gau’r ddwy ysgol oedd yn gwasanaethu cymunedau Hakin a Hubberston cododd peth gwrthwynebiad ac ansicrwydd.

Cyn agoriad swyddogol yr ysgol newydd, sicrhaodd y Pennaeth gyllid i gefnogi prosiectau ar gyfer codi pontydd rhwng y cymunedau, oedd yn bryderus ynglŷn â gweld eu plant yn symud i ysgol newydd. Dywed y Pennaeth, Nick Dyer, “Yr her i’r ysgol oedd ymestyn at y rhieni mewn ffordd a fyddai’n dod â’r gymuned at ei gilydd, a fyddai’n golygu nid yn unig bontio esmwyth i’r ysgol newydd ond a fyddai’n drawsffurfiol o ran sgiliau, uchelgais a rhagolygon i’r dyfodol. Dyna pam i ni wneud ymrwymiad o’r dechrau i gefnogi dysgu fel teulu.”

Mae’r gymuned yn cynnwys un o’r wardiau gyda mwyaf o amddifadedd economaidd yng Nghymru, lle mae llawer o blant yn byw mewn tlodi. Ers Medi 2017 mae mwy na 70 o wahanol gyrsiau wedi eu cynnal yn yr ysgol, gyda 187 o oedolion rhwng 18-81 oed yn eu dilyn.

Mae cyrsiau’n helpu oedolion i ddatblygu eu sgiliau hanfodol a’u gallu i gefnogi eu plant mewn Saesneg a Mathemateg. Mae’r ysgol hefyd wedi ariannu ystod o gyrsiau sy’n ymgorffori sgiliau hanfodol mewn ffordd greadigol - trwy ffotograffiaeth, codio, celf, crochenwaith a chwarae Ukelele. I baratoi ar gyfer lansio’r ysgol Newydd daeth y gymuned at ei gilydd i gynhyrchu ffenestri gwydr lliw a llyfr etifeddiaeth ffotograffig. Daeth côr cymunedol hefyd i fodolaeth.

Nick Dyer sy’n esbonio: “Mae arweinwyr yn yr ysgol yncydnabod, os yw plant yn mynd i ddysgu go iawn, bod rhaid iddyn nhw gael eu symbylu trwy wybod fod eraill, ac yn bwysicaf oll eu teuluoedd, yn credu ynddyn nhw. Mae’n beth pwerus i blant weld oedolion yn dewis dysgu. Mae’n arbennig o bwerus os mai eu rhieni nhw’u hunain yw’r oedolion hynny a’u bod yn dysgu gyda’i gilydd.”

Carol Mayled o Sbardun sy’n gyfrifol am ymgysylltu â theuluoedd ar y cyrsiau: “Rwy’n gweld fy myfyrwyr yn brwydro ym mhob tywydd i ddod i’r ysgol a dysgu sgiliau newydd, naill ai iddyn nhw’u hunain neu gyda’u plant. Mae Ysgol Gelliswick yn lle y mae fy myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus yn dod iddo, maen nhw’n dod am eu bod yn moyn dod, ac maen nhw’n dod am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.”

Mae’r ymgysylltu cymunedol bellach mor gryf nes bod rhieni wedi helpu i godi mwy na £16,000 i gefnogi gweithgareddau teuluol. Mae rhieni’n gwirfoddoli eu hamser fel gweithwyr creche i helpu teuluoedd eraill I ddod yn rhan o’r dysgu fel teulu. Mae eraill yn cymhwyso I ddod yn Gymorthyddion Dysgu yn yr ysgol.

Mae’r effaith yn cael ei deimlo yn y gymuned ehangach – erbyn hyn mae rhieni’n cymryd rhan weithgar mewn adfywio Hakin a Hubberston. Mae dysgwyr sy’n oedolion yn helpu i ffurfio dyfodol yr ardal, mae rhai wedi cymryd swyddi ar bwyllgor Buddsoddi Lleol ac etholwyd un rhiant yn Faer Aberdaugleddau.

Dyweodd yr enwebydd, Cydlynydd Sbardun Laura Phillips, “Mae Ysgol Gelliswick wedi rhoi’r gymuned wrth galon ei datblygiad… a diolch i hynny mae’r galon honno’n pwmpio’n gryfach nag erioed!”