Grant Arloesedd 2021

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu. Bydd ymgyrch 2021 yn rhedeg rhwng 20 – 26 Medi.

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhoi cyfle i unigolion gymryd cam tuag at ddatblygu eu sgiliau, p’un ai ydynt eisiau cael swydd well, meithrin hyder i gael mynediad i gwrs, dilyn diddordeb arbennig neu wneud rywbeth i gefnogi eu llesiant. Mae’r ŵyl yn rhoi ymbarél i hyrwyddo cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol ac i ddathlu dysgu gydol oes.

Eleni, tra’n bod yn addasu ac yn cael adferiad o’r pandemig coronafeirws, bydd Gŵyl yr Wythnos Addysg Oedolion yn hyrwyddo cyfuniad o gyrsiau, cyrsiau blasu a sesiynau tiwtorial ar-lein ynghyd â rhai digwyddiadau wyneb-i-wyneb yn y gymuned, a darpariaeth gyfunol os yw hynny’n addas o fewn y cyfyngiadau ar y pryd.

Mae’r gronfa hon yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr addysg oedolion i ddatblygu a chyflenwi cynnwys ar gyfer ymgyrch. Gellir cyflwyno gweithgaredd drwy gydol mis Medi 2021.

Mae grantiau hyd at £750 ar gael i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru sy’n cyflwyno dysgu gydol oes. Bwriedir i gronfa’r grant gefnogi creu sesiynau blasu rhad ac am ddim, digwyddiadau dysgu, gweithgaredd maes, dosbarthiadau meistr neu bodlediadau ac i ddatblygu cynnwys y gellir ei addasu i amgylchedd ar-lein.

Efallai y bydd gennych hefyd ddiddordeb mewn cyflwyno Dyddiau Agored ar-lein/wyneb i wyneb – dylai ffocws y rhain fod ar gyfer dysgu ar gyfer oedolion. Mae gennym ddiddordeb neilltuol hefyd mewn dysgu fel teulu, ac yn arbennig i gefnogi unigolion a chymunedau a wynebodd heriau neilltuol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gellir defnyddio grantiau i:

  • Greu sesiynau blasu ar-lein/wyneb i wyneb
  • Cyflwyno digwyddiadau a sesiynau byw ar-lein
  • Cydlynu dyddiau agored ar-lein/wyneb i wyneb ar gyfer cyfleoedd dysgu cymunedol, teuluol ac oedolion
  • Cefnogi syniadau creadigol i gyrraedd mwy o oedolion a theuluoedd gyda chyfleoedd dysgu neu i gysylltu gyda gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
  • Galluogi gweithgaredd partneriaeth i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, profi ffyrdd newydd o weithio neu ganfod ffyrdd newydd o hyrwyddo/cyflenwi cyfleoedd i gyrraedd y rhai sydd fwyaf o gefnogaeth
  • Adeiladu mwy o weithgaredd dysgu cyfunol a chefnogi arloesedd mewn strategaethau dysgu o bell
  • Canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant drwy greu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfleoedd dysgu anffurfiol
  • Hybu cynhwysiant drwy ganolbwyntio ar sgiliau digidol a mynediad

Dadlwythwch y ffurflen gais a’r arweiniad yn Word
Dadlwythwch y ffurflen gais a’r arweiniad yn PDF

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Llun 5 Gorffennaf 2021

Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen at: [email protected] os gwelwch yn dda.