Mae Grant Arloesedd 2020 ar gael i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru ac yn dymuno cyflwyno gweithgareddau neu ddigwyddiadau ar lawr gwlad ac yn y gymuned yn ystod  Wythnos Addysg Oedolion a drwy gydol mis Mehefin.

Mae ein hymgyrch Wythnos Addysg Oedolion yn rhoi ymbarél i hyrwyddo a dathlu dysgu gydol oes ffurfiol ac anffurfiol a hoffem gydlynu gydag unrhyw bartneriaid a rhanddeiliaid ledled Cymru sy’n gweithio gyda oedolion, teuluoedd a chymunedau.

Mae’n gyfle i hyrwyddo’r hyn a wnewch, profi ffyrdd newydd o weithio, lansio gweithgaredd newydd, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, cael hwyl a chodi llais dros addysg oedolion a dysgu fel teulu.

Rydym yn edrych am weithgareddau creadigol ac arloesol a all gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, yn arbennig yr oedolion hynny nad ydynt wedi cymryd rhan mewn dysgu ers peth amser ac sydd â’r potensial i gael sylw yn y wasg.

Mae oedolion yn dysgu ym mhob math o osodiad ac am lawer o resymau amrywiol. Dyma rai enghreifftiau o sefydliadau a lleoliadau sydd wedi cymryd rhan yn ein hymgyrchoedd yn flynyddol:

Gweithleoedd, amgueddfeydd ac orielau, llyfrgelloedd, ysgolion, grwpiau cymunedol, grwpiau theatr a’r celfyddydau, ysbytai a chanolfannau iechyd, canolfannau hamdden, papurau newydd a radio lleol, cymdeithasau tai, undebau llafur a sefydliadau cyflogwyr, carchardai a gwasanaethau prawf, cartrefi preswyl, canolfannau gwaith, archfarchnadoedd a llawer mwy.

Gellid defnyddio gweithgaredd i:

  • Hyrwyddo pobl i gymryd rhan mewn dysgu
  • Cynyddu mynediad i wybodaeth, cyngor ac arweiniad
  • Hwyluso sesiynau blasu neu roi cynnig arni.

Dyddiad cau ceisiadau: dydd Gwener 28 Chwefror 2020

Bydd angen y dogfennau canlynol arnoch i gwblhau eich cais:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ceisiadau, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at [email protected]

Mwy am yr Wythnos Addysg Oedolion (22 -28 Mehefin 2020)

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei hyrwyddo gan y Cenhedloedd Unedig ac fe’i cynhelir mewn 40 gwlad ym mhob rhan o’r byd. Yng Nghymru defnyddiwn yr ymgyrch i ymestyn allan i unigolion a chymunedau sydd â diffyg sgiliau a chymwysterau. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhoi cyfle i unigolion gamu ymlaen i ddatblygu eu sgiliau, p’un ai eu nod yw cael swydd well neu adeiladu hyder i gael mynediad i gwrs. Mae’r ymgyrch yn rhoi ymbarél i hyrwyddo cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol ac i ddathlu dysgu gydol oes.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich ffurflen gais, cysylltwch os gwelwch yn dda â [email protected]