CRONFA ARLOESEDD 2018 

Mae Cronfa Arloesedd 2018 ar gael i sefydliadau, grwpiau neu bartneriaethau sy’n gweithio yng Nghymru ac sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau allgymorth yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion a drwy gydol mis Mehefin. 

Rydym yn edrych am weithgareddau creadigol a all gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, yn arbennig yr oedolion hynny nad ydynt wedi ymwneud â dysgu ers peth amser, ac sydd â’r potensial i ysgogi diddordeb yn y cyfryngau. Rydym yn neilltuol o awyddus i gyllido sefydliadau sy’n cydweithio yn eu hardal a chefnogi grwpiau a all fod yn gweithio gydag ystod eang o asiantaethau ac sydd efallai â dysgwyr yn cymryd rhan yn y broses benderfynu neu’r gweithgaredd hyrwyddo.

Mae oedolion yn dysgu ym mhob math o osodiad ac am lawer o resymau amrywiol. Dyma rai enghreifftiau o sefydliadau a lleoliadau sydd wedi cymryd rhan yn ein hymgyrchoedd yn flynyddol:

Gweithleoedd, Amgueddfeydd ac Orielau, Llyfrgelloedd, Grwpiau Cymunedol, Grwpiau Theatr a Chelfyddydol, Clybiau Chwaraeon, Sinemâu, Ysbytai a Chanolfannau Iechyd, Canolfannau Hamdden, Tafarndai a Chaffes, Papurau Newydd a Radio Lleol, Cymdeithasau Tai, Undebau Llafur a Sefydliadau Cyflogwyr, Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf, Cartrefi Preswyl, Canolfannau Gwaith, Archfarchnadoedd a Siopau, Canolfannau Trafnidiaeth yn cynnwys bysus a threnau.

Gellid defnyddio gweithgaredd i:

  • Hyrwyddo cymryd rhan mewn dysgu
  • Cynyddu mynediad i wybodaeth, cyngor ac arweiniad
  • Hwyluso sesiynau blasu byr neu roi cynnig arni

 

Ni ellir defnyddio’r Gronfa Arloesedd ar gyfer:

  • Prosiectau ymchwil
  • Cynhyrchu deunyddiau cwrs
  • Cyrsiau a sefydlwyd eisoes

 

Y DYDDIAD CAU I GYFLWYNO CEISIADAU: DYDD GWENER 29 MAWRTH 2018

Mae’r dogfennau perthnasol ar gael islaw:

Ffurflen Gais Cronfa Arloesi 2018
Dogfen Canllawiau Cronfa Arloesedd 2018

Gofynnir i chi ddarllen yn ofalus drwy ein Dogfen Canllawiau cyn mynd ati i lenwi eich ffurflen gais.

Mwy am yr Wythnos Addysg Oedolion (18-24 Mehefin 2018)

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei hyrwyddo gan y Cenhedloedd Unedig ac fe’i cynhelir mewn 40 gwlad ym mhob rhan o’r byd. Yng Nghymru defnyddiwn yr ymgyrch i ymestyn allan i unigolion a chymunedau sydd â diffyg sgiliau a chymwysterau. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhoi cyfle i unigolion gamu ymlaen i ddatblygu eu sgiliau, p’un ai eu nod yw cael swydd well neu adeiladu hyder i gael mynediad i gwrs. Mae’r ymgyrch yn rhoi ymbarél i hyrwyddo cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol ac i ddathlu dysgu gydol oes.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich ffurflen gais, cysylltwch os gwelwch yn dda â [email protected]