Mewn ymateb i’r diwyddiadau cyfredol cyflwynir holl weithgareddau dysgu ar gyfer ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion yn rhithiol rhwng 21-27 Medi gyda hyrwyddo, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus yng Ngorffennaf ac Awst. Cofrestrwch eich digwyddiadau erbyn 26 Mehefin 2020.

Mae Llywodraeth Cymru a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith eisiau creu banc mwyaf erioed Cymru o adnoddau addysg oedolion digidol a rydym eisiau i chi fod yn rhan ohono. Cafodd COVID-19 effaith enfawr ar bob agwedd o fywyd i bawb ledled Cymru. Mae’r farchnad economaidd yn wynebu cyfnod ansicr gyda busnesau ar gau dros dro, gweithwyr yn cael eu rhoi ar ffyrlo neu golli swyddi ar y gorwel. Yn ogystal â’r uchod, mae llawer o bobl’n teimlo ar wahân, yn unig ac yn cael anawsterau gyda’u hiechyd a’u llesiant. Dyna pam yn fwy nag erioed, fod angen i ni gronni ein hadnoddau a chydweithio i gefnogi Cymru drwy lwyfan dysgu ar-lein newydd yr Wythnos Addysg Oedolion.

Bydd ein llwyfan yn rhoi mynediad i bobl i gyrsiau am ddim a’r rhai mae angen talu amdanynt – lle gallant ddysgu sgiliau newydd, mynd â’u gyrfaoedd i’r lefel nesaf neu ddim ond ymchwilio buddiannau newydd. Caiff hyn ei ategu gan ymgyrch farchnata aml-sianel sy’n codi ymwybyddiaeth o’r adnoddau ac yn annog Cymru i ddal ati i ddysgu. I wneud hyn yn llwyddiant, rydym angen y partneriaid gorau – arbenigwyr mewn hyfforddiant, addysg, sgiliau a dysgu cymunedol – i gyfrannu at y cyrsiau, sesiynau tiwtorial a weminarau, yn rhannu mynediad i ddeunyddiau newydd neu bresennol.

Mae’r Brifysgol Agored, yr Amgueddfa Genedlaethol a Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe wedi cofrestru fel partneriaid a hoffem eich gwahodd i ymuno â’n cenhadaeth.

Os ydych yn ddarparydd ac yr hoffech gymryd rhan yn ymgyrch ddigidol, eleni, llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda neu gallwch ein cyrraedd ar e-bost neu ein ffonio ar: 029 2105 7215 neu 07920040653.

Mwy am yr ymgyrch:

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw ymgyrch addysg oedolion fwyaf Cymru, a gaiff ei chydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop a phartneriaid eraill. Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau â’u haddysg a datblygu sgiliau mewn amrywiaeth eang o ffurfiau a helpu i godi ymwybyddiaeth am werth addysg oedolion drwy ddathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywyd mewn modd cadarnhaol. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, sesiynau byr, gweithgareddau hyrwyddo, cyrsiau byr ac arweiniad a chefnogaeth ar yrfaoedd a sgiliau i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Bob blwyddyn gwelwn filoedd o oedolion yn mynychu digwyddiadau a gweithgareddau tebyg i sesiynau blasu, cyrsiau byr, dyddiau agored a gweithgareddau hyrwyddo ynghyd â gwybodaeth gyfeirio, cyngor ac arweiniad. P’un ai yw pobl eisiau gloywi eu sgiliau, ennill cymhwyster proffesiynol, rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu geisio gwybodaeth neu wella eu rhagolygon swydd, mae nifer o ffyrdd i bobl gymryd rhan a newid eu stori.

Ffilm hyrwyddo Wythnos Addysg Oedolion: