Paula Harding

Llamau

Cafodd Paula Harding effaith enfawr ar fywydau’r bobl ifanc y mae’n gweithio gyda nhw, datblygu canolfan Learning 4 Life ym Mhontypridd a llunio partneriaethau newydd gyda’r gymuned.

Mae L4L yn rhaglen cyn-alwedigaethol ar gyfer pobl ifanc heb fod mewn addysg na chyflogaeth brif ffrwd ar hyn o bryd. Gall rhai ohonynt fod wedi wynebu problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, troseddu neu ddigartrefedd.

Mae Paula yn benderfynol ac yn credu yn ei dysgwyr, gan adeiladu ymddiriedaeth pa bynnag mor anodd yw’r sefyllfa. Gadawodd hithau’r ysgol gyda 3 TGAU a rhoddodd dychwelyd i’r Brifysgol gred iddi yng ngwerth addysg ôl-16.

Dywedodd, “Mae’r swydd yn rhoi cyfle i mi weithio gyda phobl ifanc a gafodd eu siomi mewn addysg - gallent fod wedi wynebu problemau personol neu deuluol, bod ag anhawster dysgu neu fod â bywyd anhrefnus pan oeddent yn yr ysgol”.

Mae Paula wedi meithrin llawer o ddysgwyr tu hwnt i’r amgylchedd dysgu i fynd i’r afael â materion ehangach sy’n effeithio ar eu hunan-barch neu eu gallu i ymgysylltu. Mae hyn wedi cynnwys esgidiau a dillad newydd ac offer ymolchi neu help gyda’r system llesiant.

Caiff llwyddiant tiwtora Paula ei ddangos ym mhrofiad “Joe” a oedd yn bryderus, tawedog a thlawd. Mae mynd i’r afael â’r problemau ehangach ym mywyd Joe wedi golygu ei fod wedi gwella ei gyfleoedd bywyd, ennill achrediad, technegau cyfweld a chynyddu ei hunan-barch. Mae bellach yn gwirfoddoli.