Jane Sherman

Chwarae Teg, Datblygu Pobl

Gan adeiladu ar ei gyrfa fel athrawes, symudodd Jane i hyfforddiant arweinyddiaeth yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol. Sefydlodd fusnes hyfforddiant yn 2005 a hyfforddi gweithwyr cymdeithasol, staff trydydd sector a gwirfoddolwyr, rheolwyr ac arweinwyr yn y sector cyhoeddus a pherchnogion busnesau bach.

Yn 2015 aeth i’w swydd bresennol yn Chwarae Teg fel hyfforddydd y Rhaglen Datblygu Gyrfa Menywod, rhan o brosiect Agile Nation 2 a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Gwnaeth gweithio i Chwarae Teg wahaniaeth enfawr i Jane, gan gynyddu ei hyder a’I galluogi i ail-adeiladu ei busnes.

Dywedodd Tara Williams, a enwebodd Jane: “Bu cohort Jane - ‘007’ - yn un o’n grwpiau mwyaf llwyddiannus yn nhermau’r hyn maent wedi’i gyflawni o ran cymwysterau, sgiliau a magu hyder. Mae’n arweinydd carismatig sy’n cyflwyno hyfforddiant gyda llwyth o gynhesrwydd ac integriti.”

Mae Jane yn annog dysgwyr i barhau i gefnogi ac annog ei gilydd, i ehangu eu gyrfaoedd, ac mae’r hyn a ddatblygodd yn rhwydwaith cefnogi unigryw o fenywod cryf a galluog.

Dywedodd un dysgwr, ‘Roedd bron fel bod Jane wedi ysbrydoli newid gwybyddol yn fy ymennydd. Roedd ei brwdfrydedd a’i hyder yn taro tant ac roedd popeth fel petai’n syrthio i’w le. Roeddwn yn brofiadol, medrus ac, yn bennaf oll, galluog! Dechreuais

drefnu cyfarfodydd gyda fy rheolwr llinell i drafod fy nghynnydd, cael gwared ag ofn gofyn am adborth ac yn hytrach ei weld fel ffordd i wella.”