Jane Hand

Ysgol Maes Y Mynydd

Pan agorodd Ysgol Maes y Mynydd yn 2008, sylweddolodd Jane Hand fod angen iddi helpu’r rhieni hefyd os oedd yn mynd i roi’r gefnogaeth orau bosibl i’r plant.

Roedd llawer o’r rhieni yn ddi-waith, gyda phroblemau iechyd a diffyg hunan-barch. Creodd grŵp rieni Butterflies a Back2School i helpu’r rhieni hynny i wella eu bywydau eu hunain a’u teuluoedd. Drwy Butterflies, mae Jane wedi cydlynu amrywiaeth o gyrsiau a gweithgareddau ymgysylltu, yn cynnwys sgiliau sylfaenol, hyfforddiant cymorth cyntaf a Chymraeg.

Mae Back2School yn grŵp lle mae rhieni’n gweithio gyda’u plant i adlewyrchu’r hyn a ddysgir yn yr ysgol. Mae ei mentora wedi annog rhieni i wirfoddoli yn yr ysgol, a roddodd hwb iddynt fynd i ganfod swydd, meddwl am ragolygon gyrfa, gwneud ffrindiau newydd a byw mewn ffordd fwy iach.

Gadawodd Jane ei hunan yr ysgol yn 16 oed gyda dim ond ychydig o TGAU ac roedd yn gweithio mewn bwyty bwyd cyflym pan gafodd ei merch hynaf. Dechreuodd wirfoddoli yn ysgol ei merch a dyma le dechreuodd ei thaith ddysgu ei hunan.

Cafodd ddiploma ym Mhrifysgol Glyndŵr ac mae wrthi’n astudio am radd atodol mewn Cwnsela Plant a Phobl Ifanc.

Cafodd ei henwebu gan Gemma Latham a ddywedodd, “Mae Jane wedi helpu cynifer o blant a theuluoedd. Fe wnaeth fy helpu pan oeddwn mewn lle tywyll iawn. Credwn nad oedd gen i ddim i edrych ymlaen ato, dim hyder ac rwy’n ddiolchgar am bopeth a wnaeth i fi.”