Ein harolwg Cyfranogiad Oedolion mewn Dysgu yw’r astudiaeth hynaf a mwyaf cyson o addysg oedolion yn y Deyrnas Unedig, Mae’r gyfres, a ddechreuodd yn 1996, yn rhoi golwg unigryw ar batrymau a thueddiadau mewn dysgu ymysg oedolion yn y Deyrnas Unedig, yn seiliedig ar ddata gan dros 5,000 o ymatebwyr 17 oed a throsodd.

Flwyddyn-ar-flwyddyn dywed dau ym mhob pump o oedolion y Deyrnas Unedig eu bod wedi cymryd rhan mewn rhyw fath o ddysgu yn y tair blynedd flaenorol, tra dywed traean nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddysgu ers gadael addysg amser-llawn.

Nid yw cymryd rhan mewn dysgu wedi ei ddosbarthu’n gyfartal ar draws cymdeithas. Dengys ein harolygon yn gyson y caiff cymryd rhan mewn dysgu ei benderfynu gan ddosbarth cymdeithasol, statws cyflogaeth a dysgu blaenorol.

Darllenwch ein hadroddiad Cyfranogiad Oedolion mewn Dysgu 2014 yma.